ELY-keskukset

Understöd för bekämpningsåtgärder enligt planen för hantering av skadliga främmande arter

Dela

NTM-centralen i Kajanaland beviljar statsunderstöd för bekämpning, rådgivning och uppföljning av bekämpningsåtgärder enligt planen för hantering av skadliga främmande arter.

Spansk skogssnigel i Kajanaland. (foto: Reima Leinonen)
Spansk skogssnigel i Kajanaland. (foto: Reima Leinonen)

Understöden är behovsprövade. De beviljas inom ramen för det anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisar och under förutsättning att riksdagen anvisar anslag för detta.
Understöd kan beviljas för kostnader för genomförande, rådgivning och uppföljning av projekt. Ansökan om understöd öppnas 18.10.2021.
Utbetalningarna av understödsbesluten behandlas av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret). Utbetalning av understödet ansöks i enlighet med understödsbeslutet i en eller flera rater med en separat blankett för ansökan om utbetalning.

Så här ansöker du om understöd

1. Ansök om understöd via e-tjänsten (Understöd för bekämpning, rådgivning och efterkontroll av skadliga främmande arter) 2. Fyll i ansökan omsorgsfullt och bifoga de bilagor som krävs En bristfällig ansökan, behov av tilläggsutredning och ändring av ansökan mitt i behandlingen kan förlänga ärendets handläggning. Närmare anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten hittar du i regionförvaltningens e-tjänst och på NTM-centralens webbplats. 3. Om NTM-centralen i Kajanaland ber dig komplettera ansökan ska du lämna in de begärda kompletteringarna inom utsatt tid eller förhandla om tilläggstid med myndigheten. 4. När NTM-centralen i Kajanaland har fått tillräckliga och korrekta uppgifter för att avgöra ett ärende som gäller understödsansökan, fattar den med förordande av den lokala NTM-centralen ett överklagbart beslut i ärendet. Beslutet skickas till den som ansöker om understödet.

Så här ansöker du om utbetalning

1. Ansök om utbetalning av understödet i enlighet med beslutet i en eller flera rater. Använd UF-centrets blankett för ansökan om utbetalning. 2. Lämna in ansökan om utbetalning i e-tjänsten via fliken Utbetalningar. Mer information om ansökning om utbetalning och de blanketter som behövs hittar du på UF-centrets webbplats: www.keha-keskus.fi

För vem och på vilka villkor

Understöd kan sökas och tas emot av kommuner, föreningar samt privata och offentliga samfund. Understöd för genomförande av bekämpning av invasiva främmande arter är avsedda för projekt där:
• projektet bekämpar en främmande art som definierats som invasiv, det vill säga en växt- eller djurart som ingår i antingen den nationella eller EU:s förteckning över främmande arter
• projektet genomför hanteringsplanen för bekämpning av främmande arter som definierats som invasiva så att
o projektets mål är ett område där en invasiv främmande art enligt planen i första hand ska bekämpas;
o projektet använder sådana bekämpningsåtgärder eller -metoder som rekommenderas i planen;
o projektet är ett samarbetsprojekt där flera aktörer medverkar (kommuner, medborgarorganisationer, övriga offentliga och privata organisationer), samt
• projektet inkluderar åtgärder med vilka projektets resultat kan följas upp.
Projektet kan också vara ett uppföljningsprojekt eller ett försöksprojekt för nya bekämpningsmetoder. Vid beviljandet av understöd prioriteras projekt som är så regionalt heltäckande som möjligt.
Understödets belopp till kommuner är högst 50 procent av projektets kostnader. Till föreningarnas och samfundens självfinansieringsandel kan räknas eget arbete. I understödsbeslutet kan även andra bestämmelser utfärdas och dessa ska iakttas av den som är föremål för beslutet.

Bakgrund och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriet vill effektivisera bekämpningen av skadliga främmande arter. Ansökan om understöd för bekämpning av främmande arter öppnas i oktober 2021. Målet är att stärka samarbetet mellan kommuner, medborgarorganisationer och företag i bekämpningen av skadliga främmande arter som definierats som invasiva, och främja åtgärder för att utrota förekomster av arter och förhindra deras spridning.
Understöd kan beviljas både för egentliga bekämpningsåtgärder och för projekt genom vilka resultaten av bekämpningen följs upp och säkerställs. Understöd kan också beviljas för rådgivning om främmande arter samt för nya innovationer i bekämpningen av främmande arter.
Understöd kan sökas särskilt av kommuner, men också av föreningar, företag och andra sammanslutningar. Understöd kan i regel beviljas för högst hälften av projektets kostnader. Den andra hälften täcker den sökande med egen finansiering som även kan omfatta talkoarbete.
Bekämpningen av främmande arter är till nytta för hela orten och området genom att också främja återhämtning av de ursprungliga arterna till behandlade områden. Bekämpningen av främmande arter grundar sig på lagen och förordningen om främmande arter samt på planer för bekämpning av invasiva främmande arter.
Tjänsten är avgiftsfri.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Kajanaland
Reima Leinonen 0295 023 799
reima.leinonen@ely-keskus.fi

Bilder

Spansk skogssnigel i Kajanaland. (foto: Reima Leinonen)
Spansk skogssnigel i Kajanaland. (foto: Reima Leinonen)
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året26.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Vattentjänststrategi för Östra och Södra Finland – lyckad förändring genom samarbete och prognosticering (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

I arbetet på en strategi för vattentjänsterna i södra och östra Finland har det blivit dags att utvärdera det som varit och kasta en blick på det som kommer. Strategin är nu klar, efter många turer. Vi har skapat en gemensam vision och gjort strategiska val samt identifierat åtgärder för vidareutvecklingen av vattentjänsterna i östra och södra Finland. Eftersom världen omkring oss är stadd i ständig förändring kan vi inte definitivt spika vår strategi. Därför vill vi redan i detta skede granska våra val och vårt arbete. Vad har vi lyckats med? Var behöver insatserna ökas? Vad behövs för att strategin ska förverkligas? Vilka metoder för framtidsarbete behöver vi för att lyckas? Svar på dessa frågor hoppas vi få under framtidsdagen 16.12 som hålls på distans och där vi välkomnar aktörer från intressentgrupper i alla de medverkande landskapen.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - yhteistyöllä ja ennakoinnilla kohti onnistunutta muutosta (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuollon strategiatyössä on aika arvioida mennyttä ja kurkistaa tulevaan. Strategia on monien vaiheiden jälkeen valmistunut. Olemme luoneet yhteisen vision ja tehneet strategiset valinnat sekä löytäneet toimenpiteet, joilla kehitämme itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltoa eteenpäin. Koska maailma ympärillämme muuttuu kaiken aikaa, emme voi lukita strategiaamme kuitenkaan ihan lopullisesti. Siksi teemmekin valintojemme ja työskentelymme tarkastelua jo tässä vaiheessa. Missä onnistuimme? Mihin tarvitsemme lisää panostusta? Mitä tarvitsemme strategian toteutukseen? Mitä tulevaisuustyön menetelmiä tarvitsemme onnistuaksemme? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia etäyhteyksin pidettävässä tulevaisuuspäivässämme 16.12., johon toivotamme tervetulleiksi kaikki työssä mukana olevien maakuntien sidosryhmätoimijat.

Nyt valppaana öljylämmityksen vaihtaja – liikkeellä väärää tietoa ja jopa väärennettyjä ELY-keskuksen avustuspäätöksiä18.11.2021 08:45:00 EET | Tiedote

Jo lähes 18 000 pientalon omistajaa on hakenut ELY-keskuksen avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen. Heistä yli 9 300 on saanut päätöksen. Avustuksella on positiivisia työllisyys- ja ilmastovaikutuksia, mutta lämmityksenvaihtobuumi on synnyttänyt myös ikäviä lieveilmiöitä. Avustuksen hakijat ovat kohdanneet virheellistä tietoa ja jopa huijauksia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum