Työterveyslaitos

Utnyttja kontorsmiljöns möjligheter och öka kontorets attraktionskraft och personalens välbefinnande

Dela
I och med distansarbetets stigande popularitet funderar man på många arbetsplatser hur kontoren kan göras mer attraktiva och hur arbetsmiljön kan stödja personalens välbefinnande. Planeringen av en kontorsmiljö som stöder välbefinnande grundar sig på att mängden belastningsfaktorer minskas och resursfaktorerna ökas. Resursfaktorer är till exempel lösningar som ökar återhämtningen och trivseln. Enligt Arbetshälsoinstitutets översikt har kontorsmiljöer mycket välbefinnandepotential som ännu inte utnyttjats. Fokus har legat på belastningsfaktorer i stället för resursfaktorer. Resursfaktorer kan ökas experimentellt och med små resurser.
Centrala inomhusmiljöfaktor på kontoret som påverkar välbefinnandet och arbetets smidighet (på finska)
Centrala inomhusmiljöfaktor på kontoret som påverkar välbefinnandet och arbetets smidighet (på finska)

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 26.1.2023

Kontrollen av belastningsfaktorer bildar grunden för lokalplanering som stöder välbefinnandet och innebär till exempel bra ventilation, inomhusluft och akustik samt fungerande lokallösningar.

– Kontorsmiljöns belastningsfaktorer har undersökts i stor omfattning och deras kontroll är i regel i bra skick i Finland, säger äldre sakkunnig Kaisa Wallenius från Arbetshälsoinstitutet.

– Arbetslokalernas resursfaktorer har å sin sida tills vidare undersökts i liten grad och vad gäller lokalplanering som grundar sig på dem finns det ännu mycket oanvänd potential när man strävar efter arbetstagarnas bättre välbefinnande, betonar Wallenius.

Resursfaktorer förbättrar trivseln, arbetets smidighet och hälsan

Resursfaktorer är till exempel lösningar som ökar återhämtningen och trivseln, såsom gröna växter, dagsljus eller naturvyer. Även lösningar som främjar hälsosamt beteende, t.ex. möbler som ökar fysisk aktivitet eller incitament till att använda trappor och att äta hälsosamt, räknas som resursfaktorer. Mängden resurser kan också ökas genom att beakta arbetets funktionella behov såsom arbetets smidighet, samarbete, interaktion, integritet och behovet av utrymme.

Starta med smidiga försök

Det positiva med resursorienterad planering är att resursfaktorer ofta kan testas smidigt och med små resurser.

– Det är relativt lätt att prova på att till exempel hämta gröna växter till arbetsstationerna, bättre utnyttja utsikter från fönster eller hitta nya sätt att göra namnlösa arbetsstationer mer personliga, föreslår specialsakkunnig Sara Malve-Ahlroth från Arbetshälsoinstitutet.

– Försök och deras effekter ska förstås också följas upp så att man får veta hur ändringarna upplevdes och huruvida de var till nytta. Med hjälp av resursfaktorer kan man också möjligtvis minska belastningsfaktorernas skadliga effekter, såsom stress, påminner Malve-Ahlroth.

Mer forskning behövs

Mycket undersökning krävs fortfarande av hurdana effekter arbetslokalernas resursfaktorer har och av deras förhållande till belastningsfaktorer för att de ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt i planeringen av arbetslokalerna.

Miniöversikt: Inomhusmiljöfaktorer som stöder välbefinnande och arbetets smidighet i kontor (på finska)
Minikatsaus: Hyvinvointia ja työn sujumista tukevat sisäympäristötekijät toimistossa
Kaisa Wallenius, Sara Malve-Ahlroth, Hanna Keränen ja Annu Haapakangas, Työterveyslaitos 2023.

  • Arbetshälsoinstitutets experter har publicerat en kompakt och lättbegriplig översikt över belastnings- och resursfaktorer som påverkar välbefinnandet i kontorsmiljöer. Välbefinnande kan stödjas med lokalernas planeringslösningar och ändringar i arbetsmiljön som strävar efter att minska antalet belastningsfaktorer (patogena tillvägagångssätt) eller öka mängden resursfaktorer (salutogena tillvägagångssätt).
  • Översikten granskar hur inomhusluftens kvalitet, temperaturförhållandena, ljudmiljön, den visuella miljön, naturelementen och lokal- och möbellösningarna anknyter till välbefinnande och arbetets smidighet.
  • Översikten grundar sig huvudsakligen på översiktsartiklar som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter på 2010- och 2020-talen.
  • Finansieras av: Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa, som verkställer de mål avsedda för främjande av välbefinnande och hälsa som anges i programmet Sunda lokaler 2028.

Ytterligare information

äldre sakkunnig Kaisa Wallenius, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 514 5993, kaisa.wallenius@ttl.fi

specialsakkunnig Sara Malve-Ahlroth, Arbetshälsoinstitutet, tfn 044 970 7292, sara.malve-ahlroth@ttl.fi

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Centrala inomhusmiljöfaktor på kontoret som påverkar välbefinnandet och arbetets smidighet (på finska)
Centrala inomhusmiljöfaktor på kontoret som påverkar välbefinnandet och arbetets smidighet (på finska)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Arbetsengagemang upplevs mest inom människorelaterade yrken och inom administrativt ledarskapsarbete22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

I materialet som sammanställts av svaren i Arbetshälsoinstitutets Arbetsengagemang-test framkommer att arbetsengagemang är kopplat till hälsa, arbetsförmåga och tillfredsställelse med livet. Enligt resultaten är arbetsengagemang inte ett sällsynt fenomen i finländskt arbetsliv. Det finns dock skillnader mellan olika verksamhetsområden. Arbetsengagemanget är stort speciellt inom undervisnings-, social- och hälsovårdssektorn. Inom industriellt arbete är engagemanget mindre.

Work engagement is highest in interpersonal work and administrative management work22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Work engagement is connected to health, work ability and satisfaction in life, according to the data compiled from the responses to the Finnish Institute of Occupational Health’s Work engagement test. According to the results, work engagement is not an unknown phenomenon in the Finnish work life. However, there are differences between industrial sectors. High levels of work engagement can be found in the education, social welfare and health care sectors, in particular. In industrial work, the engagement level is lower.

Työn imua eniten ihmissuhdeammateissa ja hallinnollisessa johtamistyössä22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Työn imu on yhteydessä terveyteen, työkykyyn ja tyytyväisyyteen elämässä, kertoo Työterveyslaitoksen Työn imu -testin vastauksista koottu aineisto. Tulosten mukaan työn imu ei ole suomalaisessa työelämässä harvinainen ilmiö. Eroja toimialojen väliltä kuitenkin löytyy. Korkeaa työn imua on etenkin opetus-, sosiaali- ja terveysalalla. Teollisessa työssä imu on vähäisempää.

Försämringen av arbetshälsan har inte kunnat stoppas9.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Finländarnas arbetshälsa och upplevelse av arbetsförmågan har fortsättningsvis blivit allt sämre, berättar Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning Miten Suomi voi? (Hur mår Finland?). Även arbetsengagemanget har försvagats något. Symtomen på arbetsutmattning har ökat särskilt bland arbetstagare med en lägre utbildningsnivå. Även yngre ålder hör samman med försvagad arbetshälsa. Forskarna efterlyser en ändrad utvecklingsriktning på arbetsplatserna genom att förbättra arbetsförhållandena och arbetets resurser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum