Finanssivalvonta
Finanssivalvonta

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Tiedoteluokka
Näytä Kaikki
Vuosi
Näytä Kaikki

Makrovakauspäätös: Asuntolainakatto ja pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus säilyvät ennallaan28.3.2024 09:30:02 EET | Finanssivalvonta | Sijoittajauutiset

Lehdistötiedote 28.03.2024 Makrovakauspäätös: Asuntolainakatto ja pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus säilyvät ennallaan Finanssivalvonnan johtokunta pitää asuntolainojen lainakaton eli enimmäisluototussuhteen lakisääteisellä perustasollaan. Lisäksi johtokunta päätti pitää pankkien muuttuvan lisäpääomavaatimuksen 0,0 prosentissa. Maailman ja euroalueen kasvunäkymät ovat edelleen vaimeat. Euroopan keskuspankin asiantuntijat arvioivat euroalueen talouden kasvuvauhdin jäävän 0,6 prosenttiin vuonna 2024. Suomessa taloudellinen aktiviteetti väheni laaja-alaisesti vuoden 2023 loppupuolella. Myös työmarkkinoiden tilanne on heikentynyt. Suomen Pankki ennustaa maaliskuun väliennusteessa Suomen BKT:n supistuvan 0,5 % vuonna 2024. Ennusteen mukaan talouskasvu alkaa elpyä vasta vuoden 2024 loppupuolella. Asuntolainakatto säilyy lakisääteisellä perustasollaan Asuntokauppa hiljeni jälleen tammi-helmikuussa 2024 sen jälkeen, kun se oli vilkastunut vuoden 2023 lopulla edellisistä kuukausista. Ensiasu

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och det kontracykliska buffertkravet för banker oförändrade28.3.2024 09:30:02 EET | Finanssivalvonta | Nyheter för investerare

Pressmeddelande 28.3.2024 Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och det kontracykliska buffertkravet för banker oförändrade Finansinspektionens direktion håller bolånetaket, dvs. den maximala belåningsgraden för bostadslån, på den lagstadgade grundnivån. Dessutom beslutade direktionen hålla kvar det kontracykliska buffertkravet för banker på 0,0 %. Tillväxtutsikterna är fortfarande dämpade såväl globalt som i euroområdet. Europeiska centralbankens experter uppskattar att den ekonomiska tillväxten i euroområdet blir endast 0,6 % under 2024. I Finland minskade den ekonomiska aktiviteten på bred front i slutet av 2023. Också läget på arbetsmarknaden har försämrats. Enligt Finlands Banks interimsprognos i mars kommer Finlands BNP att krympa med 0,5 % under 2024. Enligt prognosen börjar den ekonomiska tillväxten återhämta sig först mot slutet av 2024. Bolånetaket ligger kvar på den lagstadgade grundnivån Bostadshandeln svalnade åter i januari-februari 2024 sedan den ökat i slutet av 2023 jämfört

Macroprudential decision: Housing loan cap and countercyclical capital buffer requirement for banks remain unchanged28.3.2024 09:30:01 EET | Finanssivalvonta | Investor News

Press release 28 March 2024 Macroprudential decision: Housing loan cap and countercyclical capital buffer requirement for banks remain unchanged The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is to keep the housing loan cap, i.e. the maximum loan-to-collateral (LTC) ratio, at its statutory standard level. Additionally, the Board decided to maintain the countercyclical capital buffer (CCyB) requirement for banks at 0.0%. The growth prospects for the global and euro area economies remain subdued. The euro area economy will grow by 0.6% in 2024 according to macroeconomic projections made by European Central Bank (ECB) staff. In Finland, economic activity fell extensively in the latter half of 2023. The situation in the labour market has also deteriorated. According to the Bank of Finland’s March interim forecast, Finland’s GDP will contract by 0.5% in 2024 and economic growth will only start to recover in the latter half of the year. Housing loan cap remains at its statutory s

Makrovakauspäätös: Asuntolainakatto palautetaan perustasolleen 90 prosenttiin – pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan20.12.2023 09:30:01 EET | Finanssivalvonta | Sijoittajauutiset

Lehdistötiedote 20.12.2023 Makrovakauspäätös: Asuntolainakatto palautetaan perustasolleen 90 prosenttiin – pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan Finanssivalvonnan johtokunta palauttaa muita kuin ensiasunnon ostajia koskevan lainakaton eli enimmäisluototussuhteen perustasolleen, jolloin asuntolainan määrä saa olla enintään 90 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta lainaa myönnettäessä. Päätös tulee voimaan välittömästi. Enimmäisluototussuhdetta oli alennettu viidellä prosenttiyksiköllä kesällä 2021 kotitalouksien velkaantumiseen liittyvien riskien rajoittamiseksi. Lisäksi johtokunta päätti säilyttää pankkien muuttuvan lisäpääomavaatimuksen perustasollaan ja jatkaa Ruotsin finanssivalvojan päättämän asuntolainojen riskipainoja koskevan alarajan soveltamista suomalaisiin luottolaitoksiin. Maailmantalous on kehittynyt vaatimattomasti kuluneen vuoden ajan, ja kasvunäkymä on yhä vaisu. Eurojärjestelmän asiantuntijoiden arvioiden mukaan kireät rahoitusolot, alhainen kuluttajie

Macroprudential decision: Housing loan cap restored to baseline level of 90% – banks’ countercyclical capital buffer requirement remains unchanged20.12.2023 09:30:00 EET | Finanssivalvonta | Investor News

Press release 20 December 2023 Macroprudential decision: Housing loan cap restored to baseline level of 90% – banks’ countercyclical capital buffer requirement remains unchanged The FIN-FSA Board restores non-first home buyers’ housing loan cap, i.e. the maximum loan-to-collateral ratio, to its baseline level, which means that the allowed maximum amount for a housing loan is 90% of the current value of collateral posted at loan approval. The decision enters into force immediately. The maximum LTC ratio was lowered by five percentage points in summer 2021 to contain risks related to the accumulation of household debt. In addition, the Board decided to keep the countercyclical capital requirement for banks at its baseline level and continue the application of the risk weight floor imposed by the Swedish financial supervisor to Finnish credit institutions. The development of the world economy has been modest this year, and the growth prospects remain sluggish. According to Eurosystem staf

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket återställs på grundnivån 90 % - det kontracykliska buffertkravet för banker hålls oförändrat20.12.2023 09:30:00 EET | Finanssivalvonta | Nyheter för investerare

Pressmeddelande 20.12.2023 Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket återställs på grundnivån 90 % - det kontracykliska buffertkravet för banker hålls oförändrat Finansinspektionens direktion har beslutat återställa lånetaket, dvs. den maximala belåningsgraden, för andra bostadslån än förstagångslån på grundnivån, varvid bostadslånet får utgöra högst 90 % av säkerheternas verkliga värde när lånet beviljas. Beslutet träder i kraft omedelbart. Den maximala belåningsgraden hade sänkts med fem procentenheter under sommaren 2021 för att begränsa riskerna med hushållens skuldsättning. Direktionen beslutade därtill att hålla kvar det kontracykliska buffertkravet för banker på grundnivån och fortsätta att på finländska kreditinstitut tillämpa det riskviktsgolv för bostadslån som den svenska Finansinspektionen beslutat om. Den globala ekonomiska utvecklingen har varit blygsam under det gånga året och tillväxtutsikterna är alltjämt dämpade. Enligt eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbedömning

Macroprudential decision: Housing loan cap and countercyclical capital buffer (CCyB) requirement for banks unchanged – housing loan cap to also cover other lenders transferred under FIN-FSA supervision28.9.2023 09:30:03 EEST | Finanssivalvonta | Investor News

Press release 28 September 2023 Macroprudential decision: Housing loan cap and countercyclical capital buffer (CCyB) requirement for banks unchanged – housing loan cap to also cover other lenders transferred under FIN-FSA supervision At its meeting on 27 September 2023, the Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) decided to keep the housing loan cap, i.e. the maximum loan-to-collateral (LTC) ratio, at its previous level of 85%. Henceforth, the lowered level will apply, besides credit institutions, also to other firms granting consumer credit. In addition, the Board decided to keep the CCyB requirement for banks at its baseline level and reciprocated the risk-weight floors imposed by the Swedish Finansinpektionen on Swedish real estate-backed corporate credit, so that they also apply to Finnish credit institutions. The growth prospects of the world economy remain sluggish. In the second quarter of 2023, Finland's real GDP expanded by 0.6% on the previous quarter. Inflatio

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och det kontracykliska kapitalkravet för banker oförändrade – bolånetaket börjar gälla andra kreditgivare som ställts under Finansinspektionens tillsyn28.9.2023 09:30:02 EEST | Finanssivalvonta | Nyheter för investerare

Pressmeddelande 28.9.2023 Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och det kontracykliska kapitalkravet för banker oförändrade – bolånetaket börjar gälla andra kreditgivare som ställts under Finansinspektionens tillsyn På sitt sammanträde den 27 september 2023 beslutade Finansinspektionens direktion hålla kvar bolånetaket, dvs. den maximala belåningsgraden, på 85 %. Den lägre nivån tillämpas framöver inte bara på kreditinstitut utan också på andra företag som beviljar konsumentkrediter. Dessutom beslutade direktionen hålla kvar det kontracykliska buffertkravet för banker på grundnivån och godkände att de riskviktsgolv för företagskrediter med säkerhet i kommersiella fastigheter som svenska Finansinspektionen beslutat om tillämpas på finländska kreditinstitut. De globala tillväxtutsikterna är alltjämt dämpade. Finlands reala BNP ökade 0,6 % under andra kvartalet 2023 från föregående kvartal. Inflationen är fortfarande relativt hög, men har mattats av i Finland under hela vårens lopp. Enligt Fin

Makrovakauspäätös: Asuntolainakatto ja pankkien muuttuva pääomavaatimus ennallaan – asuntolainakatto koskemaan muita Finanssivalvonnan valvontaan siirtyneitä luotonantajia28.9.2023 09:30:01 EEST | Finanssivalvonta | Sijoittajauutiset

Lehdistötiedote 28.9.2023 Makrovakauspäätös: Asuntolainakatto ja pankkien muuttuva pääomavaatimus ennallaan – asuntolainakatto koskemaan muita Finanssivalvonnan valvontaan siirtyneitä luotonantajia Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan 27.9.2023 säilyttää asuntolainakaton eli enimmäisluototussuhteen aiemmalla tasollaan 85 prosentissa. Alennettua tasoa sovelletaan jatkossa luottolaitosten lisäksi muihin kuluttajaluottoja myöntäviin yrityksiin. Lisäksi johtokunta päätti säilyttää pankeille asetettavan muuttuvan lisäpääomavaatimuksen perustasollaan ja hyväksyi Ruotsin Finansinspektionenin päättämät ruotsalaisia kiinteistö-vakuudellisia yritysluottoja koskevat riskipainolattiat sovellettavaksi suomalaisiin luottolaitoksiin. Maailmantalouden kasvunäkymät ovat edelleen vaisut. Suomen BKT:n volyymi kasvoi 0,6 % vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä edellisestä neljänneksestä. Inflaatio on edelleen verrattain nopeaa, mutta hintojen nousu on hidastunut Suomessa koko kevään ajan.

Makrovakauspäätös: Asuntolainakatto ja pankkien muuttuva pääomavaatimus säilyvät ennallaan29.6.2023 09:30:01 EEST | Finanssivalvonta | Sijoittajauutiset

Lehdistötiedote 29.6.2023 Makrovakauspäätös: Asuntolainakatto ja pankkien muuttuva pääomavaatimus säilyvät ennallaan Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan 28.6.2023 säilyttää lainakaton eli enimmäisluototussuhteen aiemmalla tasollaan 85 prosentissa. Pankeille asetettava muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy perustasollaan. Lisäksi johtokunta hyväksyi Norjan järjestelmäriskipuskurivaatimuksen sovellettavaksi osittain saamisiin, joita suomalaisilla luottolaitoksilla on Norjassa. Rahoitusolojen kiristyminen vaimentaa niin euroalueen kuin maailmantaloudenkin kasvua tänä ja ensi vuonna. Vähitellen globaali kasvu vahvistuu, kun rahapolitiikan kiristyminen hidastaa inflaatiota. Yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus sumentaa rahoitusvakauden näkymiä. Suomen talous vajosi viime vuoden toisella puoliskolla taantumaan nopean inflaation, heikentyneen ostovoiman ja kiristyneiden rahoitusolojen vuoksi. Suomen Pankin kesäkuussa julkaistun ennusteen mukaan talous supistuu tänä vuonna

Macroprudential decision: Housing loan cap and countercyclical capital buffer (CCyB) requirement for banks remain unchanged29.6.2023 09:30:00 EEST | Finanssivalvonta | Investor News

Press release 29 June 2023 Macroprudential decision: Housing loan cap and countercyclical capital buffer (CCyB) requirement for banks remain unchanged At its meeting on 28 June 2023, the Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) decided to keep the housing loan cap, i.e. the maximum loan-to-collateral (LTC) ratio, at its previous level of 85%. The countercyclical capital buffer requirement for banks will remain at its standard level. In addition, the Board approved the partial reciprocation of the Norwegian systemic risk buffer requirement to be applied to Finnish credit institutions’ exposures in Norway. Tightening financial conditions will dampen economic growth in the euro area as well as globally this year and the next. Global growth will strengthen gradually as tightening monetary policy slows down inflation. Uncertainty related to overall economic developments is blurring the financial stability outlook. The Finnish economy fell into a recession in the latter half of

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och det kontracykliska buffertkravet för banker oförändrade29.6.2023 09:30:00 EEST | Finanssivalvonta | Nyheter för investerare

Pressmeddelande 29.6.2023 Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och det kontracykliska buffertkravet för banker oförändrade Finansinspektionens direktion fattade på sitt sammanträde den 28 juni 2023 beslut om att lånetaket, dvs. den maximala belåningsgraden, ska hållas kvar på 85 %. Det kontracykliska buffertkravet för banker ligger kvar på grundnivån. Dessutom godkände direktionen att det norska systemriskbuffertkravet delvis ska tillämpas på finländska kreditinstituts norska exponeringar. Åtstramningen av de finansiella förhållandena dämpar den ekonomiska tillväxten i år och nästa år i såväl euroområdet som globalt. Den globala tillväxten tar successivt fart då den stramare penningpolitiken får inflationen att bromsa in. Osäkerheten gällande den allmänna ekonomiska utvecklingen kastar en skugga över utsikterna för finansiell stabilitet. Finlands ekonomi gick under andra halvåret 2022 in i en recession till följd av hög inflation, svagare köpkraft och stramare finansiella förhållanden. Enl

Macroprudential decision: Systemic risk buffer set for banks, loan cap remains unchanged30.3.2023 09:30:01 EEST | Finanssivalvonta | Investor News

Press release 30 March 2023 Macroprudential decision: Systemic risk buffer set for banks, loan cap remains unchanged As previously planned, the Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), at its meeting on 29 March 2023, decided to impose a requirement on credit institutions to maintain a systemic risk buffer (SyRB) amounting to 1.0%. Higher capital buffers will strengthen the resilience of the Finnish credit institutions sector. The decision on the SyRB will enter into force after the transitional period on 1 April 2024. In addition, the FIN-FSA Board decided to keep the loan cap, i.e. the maximum loan-to-collateral (LTC) ratio, unchanged. The countercyclical capital buffer (CCyB) requirement for banks will also be kept at its standard level. High inflation, tighter financing conditions and the unusually low level of business and consumer confidence are weighing on the global economic outlook. Russia’s war in Ukraine and its impacts on the energy market are depressing econ

Makrotillsynsbeslut: Kreditinstituten påförs ett systemriskbuffertkrav, lånetaket ligger kvar på den tidigare nivån30.3.2023 09:30:01 EEST | Finanssivalvonta | Nyheter för investerare

Pressmeddelande 30.3.2023 Makrotillsynsbeslut: Kreditinstituten påförs ett systemriskbuffertkrav, lånetaket ligger kvar på den tidigare nivån På sitt sammanträde den 29 mars 2023 beslutade Finansinspektionens direktion i enlighet med sin tidigare plan att påföra kreditinstituten ett systemriskbuffertkrav på 1,0 %. Högre kapitalkrav stärker den finländska kreditinstitutssektorns riskhanteringsförmåga. Beslutet om systemriskbuffertkravet träder i kraft den 1 april 2024 efter en övergångsperiod. Direktionen beslutade låta lånetaket, dvs. den maximala belåningsgraden, ligga kvar på den tidigare nivån och det kontracykliska buffertkravet för banker på grundnivån. De globala ekonomiska utsikterna tyngs av den höga inflationen, stramare finansiella förhållanden samt konsumenternas och företagens lägre förtroende än vanligt, i förening med den rådande osäkerheten. Rysslands anfallskrig i Ukraina och dess konsekvenser för energimarknaden har lett till svagare ekonomisk tillväxt framför allt i E

Makrovakauspäätös: Luottolaitoksille asetetaan järjestelmäriskipuskurivaatimus, lainakatto säilytetään aiemmalla tasollaan30.3.2023 09:30:00 EEST | Finanssivalvonta | Sijoittajauutiset

Lehdistötiedote 30.3.2023 Makrovakauspäätös: Luottolaitoksille asetetaan järjestelmäriskipuskurivaatimus, lainakatto säilytetään aiemmalla tasollaan Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt aiemman suunnitelman mukaisesti asettaa luottolaitoksille 1,0 prosentin suuruisen järjestelmäriskipuskurivaatimuksen 29.3.2023 pitämässään kokouksessa. Pääomavaatimusten kasvattaminen vahvistaa suomalaisen luottolaitossektorin riskinkantokykyä. Järjestelmäriskipuskurivaatimusta koskeva päätös tulee voimaan siirtymäajan jälkeen 1.4.2024. Johtokunta päätti säilyttää lainakaton, eli enimmäisluototussuhteen aiemmalla tasollaan sekä pankeille asetettavan muuttuvan lisäpääomavaatimuksen perustasollaan. Nopea inflaatio, kiristyneet rahoitusolot, kuluttajien ja yritysten tavanomaista heikompi luottamus sekä epävarmuus painavat maailmantalouden näkymiä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä sen vaikutukset energiamarkkinoihin heikentävät talouskasvua etenkin Euroopassa. Sodan ja energiakriisin vaikutukset nä

Administrative fine imposed on Bank of Åland Plc for failures in reporting on derivatives contracts28.2.2023 14:00:04 EET | Finanssivalvonta | Investor News

Press release 28 February 2023 Administrative fine imposed on Bank of Åland Plc for failures in reporting on derivatives contracts The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed an administrative fine of EUR 60,000 to Bank of Åland Plc. In 2016–2021, the bank has neglected its obligation to ensure that details of all derivatives contracts it concludes are reported in accordance with regulation to a trade repository. The obligation to report derivatives contracts to a trade repository is based on the EU Regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (European Market Infrastructure Regulation, EMIR). The objective of the Regulation is to increase transparency and reduce risks in the derivatives markets. Therefore, the Regulation requires that counterparties report the details of all derivatives contracts they conclude to trade repositories, where the information is accessible on a centralised basis and more readily to the FIN-FSA and other authori

Ålandsbanken Abp åläggs att betala en ordningsavgift för försummelser vid rapporteringen av derivatkontrakt28.2.2023 14:00:04 EET | Finanssivalvonta | Nyheter för investerare

Pressmeddelande 28.2.2023 Ålandsbanken Abp åläggs att betala en ordningsavgift för försummelser vid rapporteringen av derivatkontrakt Finansinspektionen har ålagt Ålandsbanken att betala en ordningsavgift på 60 000 euro. Banken har under 2016‒2021 försummat sin skyldighet att säkerställa att uppgifter om alla derivatkontrakt som banken har ingått rapporteras till ett transaktionsregister i enlighet med gällande regelverk. Skyldigheten att rapportera derivatkontrakt till transaktionsregistret grundar sig på EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (European Market Infrastructure Regulation, EMIR). Syftet med förordningen är att öka öppenheten och minska riskerna på derivatmarknaden. Enligt förordningen ska därför motparterna lämna uppgifter om alla ingångna derivatkontrakt till transaktionsregistren, där Finansinspektionen och andra myndigheter har centraliserad tillgång till uppgifterna. Finansinspektionen upptäckte i februari 2021 att såväl antalet s

Ålandsbanken Abp:lle rikemaksu laiminlyönneistä johdannaissopimuksia koskevassa raportoinnissa28.2.2023 14:00:01 EET | Finanssivalvonta | Sijoittajauutiset

Lehdistötiedote 28.2.2023 Ålandsbanken Abp:lle rikemaksu laiminlyönneistä johdannaissopimuksia koskevassa raportoinnissa Finanssivalvonta on määrännyt 60 000 euron suuruisen rikemaksun Ålandsbanken Abp:lle. Pankki on vuosina 2016‒2021 laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa, että tiedot kaikista sen tekemistä johdannaissopimuksista ilmoitetaan sääntelyn edellyttämällä tavalla kauppatietorekisteriin. Velvoite ilmoittaa johdannaissopimukset kauppatietorekisteriin perustuu EU:n asetukseen OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (European Market Infrastructure Regulation, EMIR). Asetuksen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja vähentää riskejä johdannaismarkkinoilla. Tämän vuoksi asetuksessa edellytetään, että vastapuolet ilmoittavat tiedot kaikista tekemistään johdonnaissopimuksista kauppatietorekistereihin, joista tiedot ovat siten keskitetysti helpommin Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten saatavilla. Finanssivalvonta havaitsi helmikuussa 2021, että Ålandsb

Macroprudential decision: Loan cap and countercyclical capital buffer requirement remain unchanged, FIN-FSA preparing to activate systemic risk buffer19.12.2022 09:30:01 EET | Finanssivalvonta | Investor News

Press release 19 December 2022: Macroprudential decision: Loan cap and countercyclical capital buffer requirement remain unchanged, FIN-FSA preparing to activate systemic risk buffer The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has decided to keep the loan cap, i.e. the maximum loan-to-collateral (LTC) ratio, unchanged. The countercyclical capital buffer (CCyB) requirement for banks will also be kept at its standard level. The Board is preparing to make a decision on a systemic risk buffer (SyRB) in early 2023 to strengthen the banking sector’s risk resilience. The economic outlook has deteriorated during the autumn in Finland, the euro area and globally. Europe is being strained by an energy crisis and an upsurge in cost-push inflation. The rapid tightening of monetary policy and financing conditions in all major economic areas is weakening global economic growth. In its warning issued in September 2022, the European Systemic Risk Board (ESRB) stated that the probability

Makrotillsynsbeslut: Lånetaket och det kontracykliska buffertkravet oförändrat, Finansinspektionen förbereder sig för att införa en systemriskbuffert19.12.2022 09:30:01 EET | Finanssivalvonta | Nyheter för investerare

Pressmeddelande 19.12.2022 Makrotillsynsbeslut: Lånetaket och det kontracykliska buffertkravet oförändrat, Finansinspektionen förbereder sig för att införa en systemriskbuffert Finansinspektionens direktion har beslutat hålla kvar lånetaket, dvs. den maximala belåningsgraden, på den tidigare nivån och det kontracykliska buffertkravet för banker på grundnivån. Direktionen förbereder sig för att i början av 2023 besluta om att införa en systemriskbuffert för att stärka banksektorns risktäckningsförmåga. Konjunkturutsikterna har under hösten försämrats såväl i Finland och euroområdet som globalt. Europa prövas av krig, energikris och kraftigt stigande kostnadsinflation. Den snabba åtstramningen av penningpolitiken och de finansiella förhållandena i alla ledande ekonomiska regioner dämpar den globala tillväxten. Enligt Europeiska systemrisknämndens (ESRB) varning i september har sannolikheten för att riskerna för den finansiella stabiliteten realiseras samtidigt ökat.[1] Den kombinerade ef

  • 1
  • 2
  • 3
  • Viimeinen
  • >>

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye