Finanssivalvonta
Finanssivalvonta

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Finanssivalvonnan arvio: osa kuluttajaluotonmyöntäjistä ei hallitse maksukyvyttömyysriskejä riittävällä tavalla, myös sopimusehdoissa puutteita21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finanssivalvonta on arvioinut Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien tahojen maksukyvyttömyysriskien hallintaa ja menettelytapoja. Näiden toimijoiden välillä havaittiin huomattavia eroja maksukyvyttömyysriskien hallinnassa: Finanssivalvonnan valvontaan heinäkuussa 2023 siirtyneillä muilla luotonantajilla oli huomattavasti enemmän puutteita luotonmyöntökäytännöissään kuin pankeilla. Muista kuluttajaluotonantajista kaikki toimijat eivät myöskään täysin noudata sopimusehdoissaan kuluttajaluotonantoa koskevaa lainsäädäntöä. Finanssivalvonta edellyttää toimijoiden korjaavan arvioinneissa havaitut puutteet.

Maksamiseen liittyvät petokset ja huijaukset kasvava ilmiö – Finanssivalvonnan selvityksen mukaan pankkiasioinnin turvallisuutta mahdollisuus parantaa19.3.2024 09:55:00 EET | Tiedote

Erilaiset maksamiseen liittyvät petokset ja huijaukset ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Rikollisten käyttämät keinot myös kehittyvät jatkuvasti. Finanssivalvonnan selvityksen mukaan pankkiasioinnin turvallisuutta on mahdollista parantaa muun muassa verkkopankki- ja mobiilimaksamisen turvarajoituksia kehittämällä sekä tehokkaammalla petoksellisten maksutapahtumien monitoroinnilla ja pysäyttämisellä. Oma vastuunsa on myös palvelujen käyttäjällä.

Finanssisektorilla vahva vuosi toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta – talouskehitys ja geopoliittinen tilanne merkittävimpiä riskejä myös tänä vuonna13.3.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Toimintaympäristön synkkenemisestä huolimatta finanssisektorin vakavaraisuus säilyi viime vuonna vahvana. Vaikka pankkien yritys- ja kotitalousasiakkaiden luottoriskit kohosivat, olivat Suomen pankkisektorin ongelmaluotot ja luottotappiot kuitenkin edelleen Euroopan matalimpien joukossa. Myös vakuutussektorilla vakavaraisuus säilyi hyvänä, vaikka heikkenikin hieman. Työeläkesektorilla osakesijoitusten määrän kasvu lähes puoleen sijoitusallokaatiosta heikensi stressikestävyyttä, joka kuitenkin säilyi kohtalaisella tasolla. Talouskehitykseen ja geopoliittiseen tilanteeseen liittyy edelleen merkittäviä riskejä ja haavoittuvuuksia, joilta suojaavat valvottavien vahva vakavaraisuus ja maksuvalmius, laadukas riskienhallinta ja varautuminen.

Suomalaispankkien maksuvalmiustilanne vakaa, mutta altis rajuille ja pitkäkestoisille häiriöille9.1.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Suomalaispankkien likviditeettitilanne on pysynyt vakaana toimintaympäristön kohonneista riskeistä huolimatta. Rahapolitiikan kiristyminen ja markkinakorkojen nousu ovat kuitenkin kasvattaneet pankkien varainhankinnan kustannuksia. Samalla kun pankkien maksamat talletuskorot ovat nousseet, talletusten määrä on vähentynyt. Korvatakseen keskuspankkilikviditeetin ja talletusten vähenemistä pankit ovat enenevässä määrin hankkineet rahoitusta markkinoilta. Riippuvuus etenkin lyhytaikaisesta markkinavarainhankinnasta lisää pankkien haavoittuvuutta markkinahäiriöille. Riittävät likviditeettireservit ja asianmukaiset likviditeetin varautumiskeinot antavat suojaa markkinahäiriöitä vastaan.

Finanssivalvonnan johtokunta nimitetty vuosiksi 2024–20268.12.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Pankkivaltuusto on nimittänyt Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet kolmivuotiskaudeksi 1.1.2024 alkaen. Jäseniksi nimitettiin Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja, Suomen Pankki Pauli Kariniemi, osastopäällikkö, ylijohtaja, valtiovarainministeriö Liisa Siika-aho, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö. Yllämainittujen henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimitettiin Katja Taipalus, osastopäällikkö, Suomen Pankki Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö Jaana Rissanen, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö. Lisäksi jäseniksi nimitettiin Lasse Heiniö, filosofian kandidaatti, vakuutusmatemaatikko (SHV) Martti Hetemäki, työelämäprofessori Leena Kallasvuo, kauppatieteiden maisteri. Marja Nykänen määrättiin johtokunnan puheenjohtajaksi ja Pauli Kariniemi johtokunnan varapuheenjohtajaksi. Finanssivalvonnan ja sen johtokunnan tehtävistä säädetään laissa. Johtokunta asettaa tavoitteet valvojan toiminnalle, päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja v

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2023: Vakavaraisuus on säilynyt vahvana – geopoliittisen tilanteen tuoma epävarmuus korostaa vakavaraisuuden ja riskienhallinnan merkitystä8.12.2023 10:25:35 EET | Tiedote

Finanssisektorin toimintaympäristö on heikentynyt edelleen syksyn aikana, kun korkeat korot ja talouskasvun hiipuminen rasittavat kotitalouksia ja yrityksiä. Erityisesti tilanne on koetellut kiinteistö- ja rakennussektoria. Myös geopoliittiset jännitteet lisäävät epävarmuutta ja finanssisektorin riskejä. Kohonneiden riskien aikana vakavaraisuuden, vahvan riskinkantokyvyn ja varautumisen merkitys korostuu.

Marko Myller Finanssivalvonnan Pankkivalvonta-osaston osastopäälliköksi22.11.2023 14:55:00 EET | Tiedote

Finanssivalvonnan johtokunta on nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Marko Myllerin Pankkivalvonta-osaston osastopäälliköksi viiden vuoden määräajaksi 1.1.2024 alkaen. Osastopäällikkö on Finanssivalvonnan johtoryhmän jäsen ja raportoi johtajalle. Pankkivalvonta-osasto vastaa luottolaitossektorin vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvalvonnasta yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa sekä pankkien ja muiden kuluttajaluotonmyöntäjien menettelytapojen valvonnasta. Osastolla valvotaan muun muassa luottolaitosten hallinnon luotettavuutta, riskienhallinnan menettelyjä ja riskinottoa. Pankkisääntelyn kehittäminen on osa osaston toimintaa. Marko Myller on toiminut Pankkivalvonta-osastolla Jatkuva valvonta 1 -toimiston toimistopäällikkönä sekä varajäsenenä Euroopan pankkiviranomaisen EBAn hallintoneuvostossa ja Euroopan keskuspankin valvontaneuvostossa. Jatkuva valvonta 1 -toimiston vastuulla on Nordean vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvalvonta osana EKP:n yhteistä valvontatiimiä. 1.7.2023 alkaen M

Pohjola Vakuutus Oy:lle julkinen varoitus laiminlyönneistä työtapaturma- ja ammattitautilain määräaikasäännösten ja hallintojärjestelmää koskevien säännösten noudattamisessa7.9.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta on antanut julkisen varoituksen Pohjola Vakuutus Oy:lle. Yhtiö ei ole aloittanut korvausasioiden selvittämistä, antanut päätöksiä eikä toimittanut säädettyjä asiakirjoja asianomaiselle muutoksenhakuelimelle työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetyissä määräajoissa. Yhtiöllä ei myöskään ole ollut riittävää korvaustoiminnan ja raportoinnin kattanutta sisäistä valvontaa eikä korvaustoiminnassa riittävän luotettavaa tietoa tuottaneita tietojärjestelmiä.

IMF julkaisi arvion Pohjoismaiden ja Baltian maiden rahanpesun torjunnasta – valvontaa mahdollista tehostaa lisäämällä rajat ylittävää tiedonvaihtoa4.9.2023 15:25:00 EEST | Tiedote

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on analysoinut Pohjoismaiden ja Baltian maiden pyynnöstä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen aiheuttamia uhkia ja haavoittuvuuksia alueella. IMF ehdottaa kansallisen riskiarvion ja valvojien riskiarvion kehittämistä pääosin uudistamalla rajat ylittävien maksujen analyysiä. Lisäksi eri tietolähteitä voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin rahanpesun kannalta korkeariskisten maiden tunnistamisessa.

Suomalaispankkien stressitestit julkaistu – pankkien kestokyky hyvä, mutta toimintaympäristön merkittävä heikkeneminen söisi puskureita28.7.2023 19:52:26 EEST | Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut EU:n laajuisten stressitestien tulokset, ja Finanssivalvonta on testannut suorassa valvonnassaan olevien pankkien stressinsietokykyä. Testien mukaan Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävän heikkenemisen, mutta pankkien puskurit ovat kuitenkin rajalliset. Stressitestien heikomman kehityksen skenaario oli tällä kertaa poikkeuksellisen ankara.

Pankkien on tärkeää huolehtia henkilökohtaisen asiakaspalvelun saatavuudesta ja kohtuuhintaisista peruspankkipalveluista6.7.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Asiakkaiden oikeus laissa määriteltyihin peruspankkipalveluihin toteutuu Suomessa pääosin hyvin. Finanssivalvonnan arvion mukaan peruspankkipalveluja oli viime vuonna hyvin ja pääosin kohtuuhintaisesti tarjolla, mutta palvelutarjonta painottuu pankkien digitaalisiin palveluihin. Vaikka digitaaliset palvelut ovat valtaosalle asiakkaista pääasiallinen kanava päivittäisen pankkiasioinnin hoitamiseen, pankkien on turvattava myös henkilökohtaisen asiakaspalvelun saatavuus ja digitaalisia palveluita käyttämättömien asiakkaiden mahdollisuus kohtuuhintaiseen asiointiin.

Varhaisia merkkejä suomalaispankkien luottoriskien kasvusta – asianmukaisten luottoriskiluokitusten merkitys korostuu kohonneiden riskien ympäristössä6.7.2023 09:25:58 EEST | Tiedote

Korkea inflaatio, kohonneet korot ja heikentyneet talousnäkymät koettelevat suomalaispankkien keskeisimpien velallissektorien – kotitalouksien ja yritysten – häiriönsietokykyä. Toimintaympäristön koholla olevista riskeistä huolimatta kotitalouksien ja yritysten taloudellinen tilanne on kokonaisuudessaan pysynyt kohtuullisena ja suomalaispankkien ongelmaluottojen taso matalana. Suomen pankkisektorin tappionsietokyky mahdollisia luottotappioita vastaan on myös vahva. Varhaisia merkkejä luottoriskien kasvusta on kuitenkin havaittavissa etenkin suomalaispankkien taloyhtiö- ja yritysluotoissa. Suomalaispankkien yhteisten laina-asiakkaiden luottoriskiluokitteluissa on havaittu huomattavia eroja pankkien välillä, mikä voi viestiä puutteista riskienhallinnassa. Toimintaympäristön kasvaneet riskit korostavat asianmukaisen riskiluokittelun sekä riittävien ja etupainotteisten luottotappiovarausten merkitystä pankkien luottoriskien hallinnassa.

Companies granting consumer credit to be supervised by the Financial Supervisory Authority from 1 July 202313.6.2023 11:30:00 EEST | Press release

Supervision of companies granting consumer credit will be transferred to the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) from 1 July 2023. Currently, the Regional State Administrative Agency of Southern Finland is responsible for this task. In the future, the operating practices of such companies will be monitored by the FIN-FSA in the same way as other lenders.

FIN-FSA prohibits Ermitage Partners Oy from providing investment services without authorisation7.6.2023 14:30:00 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) prohibits Ermitage Partners Oy from providing investment services without authorisation. The FIN-FSA finds that Ermitage Partners Oy has provided investment services without a legally required authorisation although the activities of the firm have fulfilled the characteristics of the transmission of orders under the Investment Services Act.

Finansinspektionen förbjuder Ermitage Partners Oy att tillhandahålla investeringstjänster utan tillstånd7.6.2023 14:30:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionen förbjuder Ermitage Partners Oy att tillhandahålla investeringstjänster utan tillstånd. Enligt Finansinspektionen har Ermitage Partners Oy tillhandahållit investeringstjänster utan i lagen föreskrivet verksamhetstillstånd, fastän bolagets verksamhet har uppfyllt kriterierna för förmedling av order enligt lagen om investeringstjänster.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye