Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin ja käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Sen tehtävä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa sekä valvoa viranomaisten päätösten lainmukaisuutta muutoksenhakuja ratkaisemalla.

Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee hallintotuomioistuimista. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan pääasiassa kirjallisessa käsittelyssä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä ei voi valittaa.

HFD: Dispensen för jakt på björn hösten 2022 lagstridig30.10.2023 10:18:26 EET | Press release

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len har idag med­de­lat sina be­slut på sam­man­lagt 17 an­sök­ning­ar om be­svärs­till­stånd vil­ka gäll­de dis­pens för jakt på björn som be­vil­jats för hös­ten 2022. Fin­lands vilt­cen­tral hade med sina be­slut gett till­stånd att döda 111 björ­nar i Ka­ja­na­land, Östra Fin­land och Nor­ra Ta­vast­land på grun­der som gäll­de stam­vår­dan­de jakt. En­ligt högs­ta för­valt­nings­dom­sto­lens be­slut upp­fyll­des inte de grun­der för be­vil­jan­de av dis­pens om vil­ka stad­gas i jakt­la­gen och i EU:s ha­bi­tat­di­rek­tiv.

KHO: Syksyn 2022 karhuluvat lainvastaisia30.10.2023 10:13:10 EET | Tiedote

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on tä­nään an­ta­nut pää­tök­sen­sä yh­teen­sä 17 va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­seen, jot­ka kos­ki­vat syk­syk­si 2022 myön­net­ty­jä poik­keus­lu­pia kar­hun­met­säs­tyk­seen. Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen pää­tök­sil­lä oli sal­lit­tu yh­teen­sä 111 kar­hun tap­pa­mi­nen Kai­nuus­sa, Itä-Suo­mes­sa ja Poh­jois-Hä­mees­sä kan­nan­hoi­dol­li­sin pe­rus­tein. Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den pää­tös­ten mu­kaan met­säs­tys­lais­sa ja EU:n luon­to­di­rek­tii­vis­sä sää­de­tyt pe­rus­teet poik­keus­lu­pien myön­tä­mi­seen ei­vät täyt­ty­neet.

HFD satte miljö- och vattenhushållningstillståndet gällande utvidgningen av verksamheten vid Kittilä guldgruva i kraft på viss tid27.10.2023 10:42:36 EEST | Press release

Högsta förvaltningsdomstolen har idag med sitt beslut huvudsakligen satt i kraft miljö- och vattenhushållningstillståndet för utvidgningen av Kittilä guldgruva på viss tid. Tillståndet gäller i sju år. Om verksamhetsutövaren avser fortsätta sin verksamhet efter utgången av tidsfristen måste den ansöka om ett nytt tillstånd av regionförvaltningsverket innan tidsfristen löper ut, samt lämna de utredningar som krävs enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut.

KHO saattoi Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan määräaikaisena voimaan27.10.2023 10:35:12 EEST | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä saattanut Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan pääosin määräaikaisena voimaan. Lupa on voimassa seitsemän vuotta. Jos toiminnanharjoittaja aikoo jatkaa toimintaansa määräajan jälkeen, sen on ennen määräajan päättymistä haettava aluehallintovirastolta uutta lupaa ja esitettävä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessään edellyttämät selvitykset.

HFD anser betänkandet om att förnya lagstiftningen kring offentliga samfunds skadeståndsansvar ensidigt15.3.2023 11:28:02 EET | Tiedote

Högsta förvaltningsdomstolen anser i sitt utlåtande att arbetsgruppsbetänkandet om förnyelse av lagstiftningen gällande offentliga samfunds skadeståndsansvar inte utgör en tillräcklig grund för att förnya lagstiftningen. Offentliga samfunds skadeståndsansvar är en principiellt betydande och komplex fråga som inte borde granskas enbart ur skadeståndsrättens synvinkel.

KHO pitää mietintöä julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamisesta yksipuolisena15.3.2023 11:24:28 EET | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus katsoo tänään antamassaan lausunnossa, että julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän mietintö ei anna riittävää pohjaa sääntelyn uudistamiselle. Julkisyhteisön korvausvastuu on periaatteellisesti merkittävä ja monitahoinen kysymys, jota ei tulisi tarkastella vain vahingonkorvausoikeuden kehikosta.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Viimeinen
  • >>

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin ja käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Sen tehtävä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa sekä valvoa viranomaisten päätösten lainmukaisuutta muutoksenhakuja ratkaisemalla.

Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee hallintotuomioistuimista. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan pääasiassa kirjallisessa käsittelyssä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä ei voi valittaa.