Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

  • Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Kuusamon Suurpetokeskuksen korjaamaan epäkohdat 31.8.2022 mennessä5.7.2022 13:54:14 EEST | Tiedote

Aluehallintovirasto katsoo, ettei Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n eläinten hyvinvointi ole enää tällä hetkellä välittömässä vaarassa, mutta havaitut epäkohdat on korjattava 31.8.2022 mennessä. Eläintarhalupaa ei peruta välittömästi. Aluehallintovirasto tekee lopullisen ratkaisunsa luvan peruuttamista koskevassa asiassa asetetun määräajan jälkeen.

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

Regionförvaltningsverket övervakade snabblåneföretagen och utredde tillförlitligheten och lämpligheten att bedriva verksamhet hos beslutsfattarna och ägarna i pantlåneinrättningarna 202127.6.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

I tillsynen över snabblånebolagen lade vi fokus på att uppgifterna i registret är uppdaterade, vi utfärdade tillsynsbeslut och vi utförde tillsyn över konsumentkrediter i anslutning till bostadsegendom. I pantlåneinrättningarnas tillsynskampanj observerade vi att förutsättningarna för tillstånd var i skick, men att det fanns brister i anmälan av ändringsuppgifter till regionförvaltningsverket.

Aluehallintovirasto valvoi pikalainayhtiöitä sekä selvitti panttilainauslaitosten päättäjien ja omistajien luotettavuuden ja sopivuuden harjoittaa panttilainauslaitostoimintaa vuonna 202127.6.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Pikalainayhtiöiden valvonnassa keskityttiin rekisteriin merkittyjen tietojen ajantasaisuuden varmistamiseen, annettiin valvontapäätöksiä sekä toteutettiin asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen valvontaa. Panttilainauslaitosten valvontakampanjassa havaittiin, että toimiluvan edellytykset olivat kunnossa, mutta puutteita havaittiin muutostietojen ilmoittamisessa aluehallintovirastolle.

Arbetstagarens exponering för värme ska begränsas23.6.2022 09:15:57 EEST | Tiedote

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren begränsa arbetstagarens exponering för temperaturförhållanden som stör eller äventyrar säkerheten eller hälsan. Arbetsgivaren är skyldig att genom tekniska åtgärder se till att temperaturen på arbetsplatsen hålls under 28 °C när temperaturen utomhus är under 25 °C. Om temperaturen på arbetsplatsen trots tekniska åtgärder överskrider 28 °C ska den tid som arbetstagarna utsätts för värme begränsas.

Työntekijän altistumista kuumuudelle on rajoitettava23.6.2022 09:06:55 EEST | Tiedote

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on rajoitettava työntekijän altistumista turvallisuutta tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville lämpöolosuhteille. Työnantajan velvollisuutena on teknisin toimenpitein huolehtia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle 28 °C:ssa, kun lämpötila ulkona on alle 25 °C. Jos työpaikan lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta helteen vuoksi ylittää 28 °C, on työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

  • Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket