Finanssivalvonta
Finanssivalvonta

Mediapäivystys

palvelee toimittajia arkisin kello 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona kello 9–13

09 183 5030

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket mildras, det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrat på nivån 0,0 procent29.6.2020 14:00:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionens direktion återställer bolånetaket på basnivån 90 % för andra än förstagångsköpare. Genom beslutet stöds verksamheten på bostadsmarknaden i det förändrade ekonomiska läget till följd av coronapandemin. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut.

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakattoa kevennetään, luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa29.6.2020 14:00:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonnan johtokunta palauttaa asuntolainojen lainakaton perustasolle 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnonostajille. Päätöksellä tuetaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa. Johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille.

Macroprudential decision: Residential mortgage loan cap to be relaxed, countercyclical capital buffer rate remains unchanged at 0.0 percent29.6.2020 14:00:00 EEST | Press release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is restoring the loan cap for residential mortgage loans other than first-home loans to the standard level of 90%. This decision supports the proper functioning of the housing market in an economic environment altered by the coronavirus pandemic. The Board will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle liputusilmoituksen viivästymisestä16.6.2020 12:09:19 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta on määrännyt 45 000 euron suuruisen seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle, sillä yhtiö ei ole noudattanut arvopaperimarkkinalaissa säädettyä määräaikaa huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, ja tässä tapauksessa liputusilmoitus viivästyi 20 kaupankäyntipäivällä.

FIN-FSA imposes penalty payment on Evli Fund Management Company Ltd for delay in notification of major holdings16.6.2020 12:09:19 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed a penalty payment of EUR 45,000 on Evli Fund Management Company Ltd for failure to comply with the deadline laid down in the Securities Markets Act for notifying major shareholdings and proportions of voting rights. The notification must be made without undue delay, whereas in this case the delay was 20 trading days.

Banking sector capital position as at 31 March 2020: banks’ capital ratios were weakened by market volatility, but the surplus of own funds increased as a result of the easing of additional capital requirements16.6.2020 10:15:00 EEST | Press release

The banking sector's capital ratios − i.e. the ratio of own funds to total risk exposure − weakened in early 2020, due in particular to strong volatility in market prices. However, the decisions taken in spring to lower the additional capital requirements, with the purpose of ensuring lending capacity, increased the banking sector's surplus of own funds.

Kapitaltäckningen i banksektorn 31.3.2020: Fluktuationer i marknadspriserna försvagade bankernas kapitaltäckningsgrader, men lättnader i buffertkraven ökade kapitalbasöverskottet16.6.2020 10:15:00 EEST | Tiedote

Kapitaltäckningsgraderna för banksektorn – dvs. kapitalbasen i förhållande till totala exponeringar – sjönk i början av 2020, framför allt till följd av de kraftiga fluktuationerna i marknadspriserna. Vårens beslut om att sänka buffertkraven för bankerna för att säkerställa deras utlåningskapacitet ökade dock kapitalbasöverskottet i banksektorn.

Pankkisektorin vakavaraisuus 31.3.2020: Markkinahintojen heilahtelu heikensi pankkien vakavaraisuussuhteita, mutta lisäpääomavaatimuksiin tehdyt helpotukset kasvattivat omien varojen ylijäämää16.6.2020 10:15:00 EEST | Tiedote

Pankkisektorin vakavaraisuussuhteet − eli omien varojen suhde kokonaisriskin määrään − heikkenivät alkuvuonna 2020, mikä johtui erityisesti markkinahintojen voimakkaasta heilahtelusta. Kuitenkin keväällä luotonantokyvyn varmistamiseksi tehdyt päätökset lisäpääomavaatimusten laskemisesta kasvattivat pankkisektorin omien varojen ylijäämää.

Solvency of life and non-life insurance companies and pension insurance companies as at 31 March 2020: Life and non-life insurance companies’ solvency at a good level and pension sector’s at a moderate level2.6.2020 10:30:00 EEST | Press release

The solvency buffers of the life and non-life insurance companies and the flexibilities in the solvency framework helped to withstand the strong volatility in the investment markets in the first quarter of 2020. Despite the exceptional circumstances, the companies’ solvency position remained good. In the pension sector, the largest impacts on solvency materialised in March, following the negative developments in the investment markets. The changes in the operating environment caused by the coronavirus pandemic will become evident in the solvency of life and non-life insurance companies only in the longer term, whereas in pension insurance the impacts are already visible.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä työeläkelaitosten vakavaraisuus 31.3.2020: Henki- ja vahinkovakuusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla ja eläkesektorin kohtuullisella tasolla2.6.2020 10:30:00 EEST | Tiedote

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspuskurit ja vakavaraisuusjärjestelmän joustot auttoivat kestämään sijoitusmarkkinoiden voimakkaita heilahteluita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta yhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Eläkesektorilla suurimmat vaikutukset vakavaraisuuteen realisoituivat maaliskuussa sijoitusmarkkinoiden negatiivisen kehityksen myötä. Koronapandemian aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä näkyvät henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuudessa vasta pidemmällä aikavälillä, sen sijaan vaikutukset näkyvät jo eläkevakuutuksessa.

Liv- och skadeförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens 31.3.2020: Solvensen på en god nivå hos liv- och skadeförsäkringsbolagen och på en måttlig nivå i pensionssektorn2.6.2020 10:30:00 EEST | Tiedote

Liv- och skadeförsäkringsbolagens solvensbuffertar och flexibiliteten i solvenssystemet hjälpte bolagen att klara av de kraftiga fluktuationerna på investeringsmarknaden under det första kvartalet. Trots de exceptionella omständigheterna låg bolagens solvens kvar på en god nivå. De största konsekvenserna för pensionssektorns solvens realiserades i mars till följd av den negativa utvecklingen på investeringsmarknaden. Omvärldsförändringarna på grund av coronaviruspandemin återspeglas i liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens först på längre sikt, men märks redan nu inom pensionsförsäkringen.

Supreme Administrative Court did not grant Danko Koncar permission to appeal – FIN-FSA decisions now legally binding27.4.2020 15:04:48 EEST | Press release

On Friday, 24 April 2020, the Supreme Administrative Court rendered its decisions on Danko Koncar’s applications for a leave to appeal matters concerning the obligation to launch a public bid for Afarak Group Plc shares and the imposition of a conditional fine. The Supreme Administrative Court does not grant Danko Koncar leave to appeal these matters, and therefore the decisions of the Helsinki Administrative Court remain in force. As a result, the FIN-FSA decisions are now legally binding.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte Danko Koncar besvärstillstånd – Finansinspektionens beslut har nu vunnit laga kraft27.4.2020 14:04:33 EEST | Tiedote

Högsta förvaltningsdomstolen gav fredagen den 24 april 2020 ett avgörande om Danko Koncars ansökningar om besvärstillstånd i de ärendena som gäller förpliktelsen att lämna ett uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj och utdömandet av vite. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte Danko Koncar besvärstillstånd i ärendena och Helsingfors förvaltningsdomstols beslut blir således i kraft. I och med det har Finansinspektionens beslut nu vunnit laga kraft.

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Danko Koncarille valituslupaa – Finanssivalvonnan päätökset nyt lainvoimaisia27.4.2020 09:30:00 EEST | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus on antanut perjantaina 24.4.2020 päätöksensä Danko Koncarin valituslupahakemuksiin Afarak Group Oyj:n osakkeita koskevaa tarjousvelvollisuutta ja uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskevissa asioissa. Korkein hallinto-oikeus ei myönnä asioissa Danko Koncarille valituslupaa, ja Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisut jäävät näin ollen voimaan. Tämän myötä Finanssivalvonnan päätökset ovat nyt lainvoimaisia.

FIN-FSA issues recommendation to supervised banks to refrain from dividend distributions - yesterday evening the ECB published a corresponding recommendation to banks under its direct supervision30.3.2020 15:10:00 EEST | Press release

On 27 March 2020, the European Central Bank (ECB) published a recommendation to banks to refrain from dividend distributions until 1 October 2020. The ECB recommendation urges national supervisors to apply corresponding principles for credit institutions under their own supervision.

Finansinspektionen gav bankerna under sin tillsyn en rekommendation att avstå från vinstutdelning - ECB publicerade i går kväll motsvarande rekommendation till de banker som står under dess direkta tillsyn30.3.2020 15:10:00 EEST | Tiedote

Europeiska centralbanken offentliggjorde den 27 mars 2020 en rekommendation till bankerna om att de ska avstå från vinstutdelning fram till den 1 oktober 2020. ECB uppmanar i sin rekommendation de nationella tillsynsmyndigheterna att tillämpa motsvarande principer på de kreditinstitut som står under deras egen tillsyn.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.