Finanssivalvonta
Finanssivalvonta

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Finnish financial sector's capital position as at 30 September 2021: only minor changes3.12.2021 10:05:00 EET | Press release

The Finnish financial sector's capital position remained good across all sectors also in the third quarter of 2021. The banking sector's capital ratio decreased slightly, whereas in the employee pension, life and non-life insurance sectors solvency strengthened. The risks in the operating environment relate particularly to the COVID-19 pandemic, as insufficient vaccination coverage and new virus variants mean continued uncertainty.

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 30.9.2021: Bara små förändringar i kapitaltäckningen och solvensen i den finansiella sektorn i Finland3.12.2021 10:05:00 EET | Tiedote

Kapitaltäckningen och solvensen i den finansiella sektorn i Finland var fortsatt god inom alla sektorer också under tredje kvartalet 2021. Kapitaltäckningen inom banksektorn sjönk något, men däremot stärktes solvensen inom arbetspensions-, livförsäkrings- och skadeförsäkringssektorerna. Omvärldsrisker härrör framför allt från coronapandemin och den fortsatta osäkerheten på grund av både otillräcklig vaccinationstäckning och nya virusvarianter.

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2021: Suomen finanssisektorin vakavaraisuudessa vain pieniä muutoksia3.12.2021 10:05:00 EET | Tiedote

Suomen finanssisektorin vakavaraisuus kaikilla sektoreilla säilyi hyvänä myös vuoden 2021 kolmannelle neljänneksellä. Pankkisektorin vakavaraisuus laski hieman, mutta sen sijaan työeläke-, henki- ja vahinkovakuutussektoreilla vakavaraisuus vahvistui. Toimintaympäristön riskit liittyvät erityisesti koronapandemiaan, jonka osalta sekä riittämätön rokotekattavuus että uudet virusmuunnokset pitävät yllä epävarmuutta.

Virtuella valutor får marknadsföras i Finland endast av här registrerade aktörer24.11.2021 12:45:00 EET | Tiedote

Marknadsföringen av virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem har ökat i finländsk media och i gatubilden. Finansinspektionen vill påminna om att endast registrerade tillhandahållare av virtuella valutor får marknadsföra virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem i Finland. Det är viktigt att också de som säljer annonsutrymme är medvetna om denna registreringsskyldighet.

FIN-FSA conference: EU financial markets today and in the future2.11.2021 09:20:00 EET | Press release

The COVID-19 pandemic has impacted the economy and financial sector worldwide and also accelerated transformation trends in financial services. The most prominent of these is digitalisation. This is bringing greater efficiency to activities in the sector and spurring innovation, but is also ushering in new kinds of risks. The financial sector has become one of the world's biggest targets for cyber attacks. The need for action to combat climate change has not diminished during the pandemic either. The financial sector must take into account more actively the effects of climate change, not only in relation to its business models but also concerning the risks of its clients.

Finansinspektionens konferens: EU:s finansmarknad nu och i framtiden2.11.2021 09:20:00 EET | Tiedote

Coronapandemin har påverkat ekonomin och den finansiella sektorn globalt och samtidigt förstärkt förändringstrenderna i den finansiella sektorn. Mest framträdande är digitaliseringen, som effektiviserar sektorns verksamhet och främjar innovationer, men som också för med sig nya risker: den finansiella sektorn är de facto en av de sektorer som varit mest utsatt för cyberangrepp globalt. Behovet av åtgärder för att bekämpa klimatförändringen har inte heller minskat under pandemin, och den finansiella sektorn måste därför mer aktivt ta hänsyn till effekterna av klimatförändringen för såväl sin egen verksamhet som för kundernas risker.

Finanssivalvonnan konferenssi: EU:n finanssimarkkinat nyt ja tulevaisuudessa2.11.2021 09:20:00 EET | Tiedote

Koronapandemia on vaikuttanut talouteen ja finanssisektoriin maailmanlaajuisesti ja on myös vahvistanut finanssisektorin muutostrendejä. Näistä näkyvin on digitalisaatio, joka tehostaa finanssisektorin toimintaa ja edistää innovaatioita mutta tuo myös mukanaan uudenlaisia riskejä: finanssisektori onkin ollut yksi merkittävimmistä kyberhyökkäysten kohteista maailmanlaajuisesti. Myöskään tarve ilmastonmuutosta torjuviin toimiin ei ole vähentynyt pandemian aikana ja finanssisektorin tuleekin huomioida aiempaa aktiivisemmin ilmastonmuutoksen vaikutukset niin omaan liiketoimintaansa kuin asiakkaidensa riskeihin.

Finnish financial sector is stable - economy is recovering but risks remain high14.9.2021 10:00:00 EEST | Press release

The Finnish financial sector remained stable in the first half of 2021. Economic recovery and investment market developments supported the profitability of the Finnish financial sector. The pandemic continues to perpetuate uncertainty in the economy and financial markets. For this reason, it is important that the capital position and liquidity of the financial sector remain strong.

Finanssektorn i Finland är kapitalstark - ekonomin återhämtar sig men riskerna är fortfarande höga14.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Den finansiella sektorn i Finland behöll sin kapitaltäckning och solvens under det första halvåret 2021. Ekonomins återhämtning och investeringsmarknadens utveckling stödde den finansiella sektorns lönsamhet i Finland. Pandemin gör att det fortfarande råder osäkerhet i ekonomin och på finansmarknaden. Därför är det viktigt att kapitaltäckningen och solvensen samt likviditeten i den finansiella sektorn förblir starka även i fortsättningen.

Suomen finanssisektori vakavarainen - talous elpyy mutta riskit ovat edelleen koholla14.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomen finanssisektori pysyi vakavaraisena vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Talouden elpyminen ja sijoitusmarkkinoiden kehitys tukivat suomalaisen finanssisektorin kannattavuutta. Pandemia ylläpitää edelleen epävarmuutta taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla. Tästä syystä on tärkeää, että finanssisektorin vakavaraisuus ja maksuvalmius säilyvät vahvoina myös jatkossa.

Results of the EU-wide stress tests: Finnish banking sector’s solvency would withstand a strong weakening in the operating environment30.7.2021 20:06:00 EEST | Press release

On 30 July 2021, at 19.00 Finnish time, the European Banking Authority (EBA) published the results of its EU-wide stress test exercise to assess the resilience of significant banks to possible changes in the operating environment. The stress tests measured the impact of an unlikely but plausible strong weakening in the operating environment on the profits and capital ratios of large European banks. In the stress tests, the banks assessed the impact on their profit and capital position in accordance with common guidelines and methodology, and based on figures at the end of 2020.

Eurooppalaiset pankkien stressitestit julkaistu: Suomen pankkisektorin vakavaraisuus kestäisi toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen30.7.2021 20:06:00 EEST | Tiedote

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi 30.7.2021 kello 19 Suomen aikaa tulokset EU:n laajuisista stressitesteistä, jotka mittaavat merkittävien pankkien kestokykyä mahdollisissa toimintaympäristön muutoksissa. Stressitesteillä testattiin epätodennäköisen mutta mahdollisen toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen vaikutusta suurten eurooppalaisten pankkien tuloksentekokykyyn ja vakavaraisuuteen. Stressitesteissä pankit arvioivat vaikutuksia kukin omalta kohdaltaan yhteisen ohjeistuksen ja metodologian mukaisesti vuoden 2020 lopun lukujen perusteella.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.