Audiomedia Oy

Tutkija Petri Heinonen: Kaksi kolmasosaa luontokadosta syntyy muualla kuin metsissä - Metsien hiilinielut eivät ole romahtaneet

Jaa
Metsäntutkija, MMM Petri Heinonen muistuttaa, että kaksi kolmasosaa luontokadosta tapahtuu muualla kuin metsissä. – Kun mediassa ja julkisessa keskustelussa puhutaan luontokadosta, pitäisi kertoa, että luontokadon kannalta kriittisimmät alueet ovat maatalouden perinneympäristöissä, tunturipaljakoilla, kalliolla ja kivikoilla sekä rannoilla, eikä metsissä.
Petri Heinonen.
Petri Heinonen.

-Lontoon luonnontieteellisen keskusmuseon arvio biodiversiteettikadosta Euroopassa kertoo, että kriittisin tilanne on metsänsä aikoinaan hävittäneissä Englannissa ja Irlannissa. Monimuotoisuus-vertailussa Kypros oli paras ja Suomi Ruotsin kanssa kakkosena.

Kun luodaan mielikuvaa, että luontokato olisi Suomessa metsänhakkuiden seurauksena dramaattisen nopeaa, Heinonen haluaa verrata Suomea Englantiin ja Irlantiin. – Nämä maat ovat hävittäneet oikeasti metsänsä. Olen huolissani globaalista luontokadosta, mutta en luontokadosta Suomessa. Luontokatoa aiheutuu erityisen paljon maankäytön muutosten seurauksena esimerkiksi Brasiliassa.

-Tropiikissa on puuplantaaseja, joita voi kutsua puupelloiksi. Suomessa ei ole puupeltoja. Puupeltoa käytetään suomalaisessa keskustelussa tarkoituksenhakuisesti, vaikka valtaosa Suomen metsistä ovat luontaisesti syntyneitä. Meidän metsissämme on luontaisesti syntynyttä lehtipuuta ja sekapuuta paljon ja teollisuudella ja muilla toimijoilla on tavoitteena nostaa lehtipuun osuus viidennekseen.

- Olen tehnyt töitä metsätalouden ammattilaisena ja ympäristöasioissa yli kaksi vuosikymmentä ja sinä aikana on menty valtavasti eteenpäin metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa käytännön metsätalouden keinoin.

Metsätalous kompensoi muiden aiheuttamia päästöjä

Tulkinta hiilinielujen romahtamisesta on ollut Heinosen mielestä julkisessa keskustelussa ylimitoitettua. - Jos metsän vuosittainen kasvu on laskenut 107 miljoonasta kuutiometristä 104 miljoonaan, niin emme voi puhua kasvun romahtamisesta. Hiilinielu syntyy kasvun ja käytön erotuksena ja sen alenema on positiivinen, eli metsäsektori imee edelleen muiden maankäytön sektorien päästöjä.

-Metsätalous on paikannut muiden maankäyttösektoreiden aiheuttamia päästöjä ja nettohiilidioksidikuormaa jo pitkään. Miten se on metsätalouden syy, että muut aiheuttavat päästöjä ja metsätalous ei voi niitä kompensoida. Metsien hiilinielu on edelleen positiivinen ja kun 50 vuoden aikana puuvarasto on kasvanut 1,5 miljardista kuutiometristä 2,5 miljardiin kuutiometriin, niin kyllä siihen on jokunen hiilidioksidimolekyyli sitoutunut.

WWF:n Living Planet Indexin mukaan lajiston tilanne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on jonkin verran heikentynyt mutta heikkeneminen Latinalaisessa-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa on huomattavan paljon huolestuttavampaa. – Jos aidosti haluaa tehdä luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen eteen töitä, niin kannattaa miettiä omaa kulutustaan ja keskittyä fossiilisten alasajoon.

Avohakkuualueella enemmän lajeja kuin metsässä ennen hakkuita

 Heinosen mukaan avohakkuualue on rikas ympäristö, joka kuhisee elämää. - Kun avohakkuita arvostellaan luontokadon aiheuttamisesta, ei ymmärretä sitä, että hakatun vanhan kuusikon tilalle syntyy taimikko ja enemmän lajeja kuin siinä oli ennen avohakkuuta. Jos avohakkuista luovuttaisiin kokonaan, niin silloin tulee monenlaisia ongelmia. Putkilokasvilajit niukkenisivat ja esim. pölyttäjät kärsisivät huomattavasti.

-Kun avohakkuiden sijaan vaaditaan peitteistä metsätaloutta, niin siinähän metsämme muuttuisivat pikkuhiljaa kuusi- ja mäntyvaltaisiksi. Jos metsään halutaan koivua, haapaa ja muita lehtipuita, sinne täytyy tehdä aukkoja, jotta lehtipuut lähtevät kasvamaan ja puustoon saadaan monimuotoisuutta.

Metsäkäsittelytapa ei ole Heinosen mielestä mustavalkoinen vastaus monimuotoisuuskysymykseen. - Tarvitaan avohakkuita ja peitteistä metsätaloutta. Peitteinen metsätalous on hyvä menetelmä esimerkiksi turvemailla, rämeissä ja korvissa, joita ei tällöin tarvitse kunnostusojittaa ja säästää näin vesistön kuormitusta. Peitteinen metsätalous sopii myös virkistyskäytössä oleviin metsiin.

Suomen luonnossa lajit muuttuvat koko ajan

Heinosen mukaan Suomen luonnossa tapahtuu lajistomuutoksia koko ajan, kun toiset lajit vähenevät ja toiset lisääntyvät. - Monimuotoisuuden lisääntymistä tapahtuu myös koko ajan. Suomessa lajisto on elinvoimaisinta metsissä: siellä on vähiten uhanalaisia lajeja suhteessa elinympäristön arvioituun kokonaislajistoon ja elinympäristön pinta-alaan.

-Tarkemmin fokusoidulla tehokkaalla toiminnalla voitaisiin tarttua metsälajien uhanalaisuuteen kohdentamalla ohjelmaluontoisia toimenpiteitä metsätalouden paahde- ja paloalueille ja ennen kaikkea lehtoihin. Näissä metsäelinympäristöissä on noin 60 prosenttia metsien uhanalaisista lajeista ja toimet näissä olisivat myös kustannustehokkaita. 

Kun luontokatokeskustelussa viitataan aina niin sanottuun niin sanottuun Punaiseen kirjaan, Heinonen on tutkinut sen uhanalaisuusarvioita ja niiden perusteita. – Kirja ei edusta absoluuttista totuutta, vaan kertoo enemmänkin trendejä. - Pidän punaisen kirjan arvioita tärkeinä, mutta lajilaskennan, tilastollisen otannan ja menetelmän kannalta se ei kaikilta osiltaan täytä tieteellisiä kriteereitä. 

-Olen metsätalouden inventoinnin ja suunnittelun ammattilaisena ollut luomassa otantajärjestelmiä ja koealoja sekä laskemassa tunnusluvuille vaihteluvälejä ja todennäköisyyksiä. Tämä tilastollinen lähestymistapa puuttuu punaisesta kirjasta. 

Heinosen mukaan erityisesti metsälajien osalta uhanalaisuuden uhkatekijät ovat Punaisessa kirjassa ristiriidassa sen kanssa, mitä metsäluonnossa on viime vuosikymmeninä tapahtunut ja tapahtuu Valtakunnan metsien inventointien (VMI) tuottaman tiedon perusteella.

- Punaisessa kirjassa mainitaan metsälajien uhanalaistumisen syyksi usein lahopuun, lehtipuiden ja kookkaiden puiden väheneminen. Inventoinnin mukaan ne kaikki ovat kuitenkin lisääntyneet viimeistään 1970-luvun alusta alkaen, siis noin 15 vuotta aiemmin kuin uhanalaisarvioita alettiin tehdä.

Punaisessa kirjassa ei ole Heinosen mukaan kuvattu tarkemmin arviossa käytettyä uhanalaisuuden syy- ja uhkatekijämenetelmää. - Ristiriita VMI-tulosten kanssa herättää laajaa hämmennystä. Lisäksi osa syistä ja uhkatekijöistä on kuvattu niin karkeasti, että niiden perusteella ei voi päätellä mitään lajiston elpymisen parannuskeinoista, muistuttaa Heinonen.

Vanhat metsät on jo kertaalleen suojeltu

Heinonen näkee metsien suojeluvaateet ovat samanlaisina kuin 1990-luvun lopulla, kun tehtiin useita valtion vanhojen metsien suojeluohjelmiin perustuneita suojelupäätöksiä. - Tulee kysyneeksi, että kun taas vaaditaan vanhojen metsien suojelua, niin pitäisikö ne suojella uudelleen vai ovatko vanhan metsän kriteerit muuttuneet tänä aikana.

Suojelualueohjelmilla voi olla Heinosen mielestä virkistys- tai matkailukäyttöön liittyviä perusteita, joilla halutaan vahvistaa paikallistaloutta ja monipuolistaa elinkeinoja. - Nyt teollisuuden puunkäyttö on niin suurta, että uusien suojelualueiden perustaminen tarkoittaa sitä, että tuotantolaitoksia voidaan joutua sulkemaan.

-Meillä teollisuus on tottunut toimimaan tietyin osin Venäjän puun varassa, minkä loppuminen lisää painetta Suomen metsiin. Vaikka teollisuuden puunkäyttö pysyy korkealla, ja hakattiin puu missä tahansa, niin Suomen metsätalouden ilmastovaikutus on edelleen sama, koska se on globaali asia. Hiilidioksidimolekyyli ei sitoudu maa-alaan eikä tunnista valtioiden rajoja, vaan ilmakehään.

Tiedemaailman edustajien tulee pitäytyä faktoissa

Metsäkeskustelussa menevät Heinosen mukaan mielikuvat ja faktat sekaisin. - Varsinkin tiedemaailmaa edustavien ihmisten pitäisi osata perustaa lausuntonsa vahvaan tieteelliseen näyttöön, eikä lähteä laukalle oman ajatuksen ajamana. Tiedettä pitää tehdä tieteen tekemisen menetelmillä. Jos ruvetaan antamaan puolivillaisia lausuntoja, niin sillä syödään tieteen uskottavuutta, joka on erittäin huolestuttavaa maailmassa, jossa vaihtoehtoiset faktat on hyväksyttäviä ja näyttää olevan suosittu lähestymistapa asioihin.

Esimerkkinä Heinonen mainitsee lausunnot, joiden mukaan lahopuiden määrän väheneminen aiheuttaa hömötiaisen kannan vähenemistä. - Kun meillä on päinvastoin lahopuiden määrä merkittävästi kasvanut, ei tämmöisiä lausuntoja tulisi antaa.   

Markku Laukkanen

markku.laukkanen@audiomedia.fi

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Petri Heinonen, ptapanihe@gmail.com

Kuvat

Petri Heinonen.
Petri Heinonen.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Audiomedia Oy
Audiomedia Oy
Töölöntorinkatu 3 B 39
00260 HELSINKI

+358 50 2589http://www.audiomedia.fi

Artikkeli on osa Metsämiesten Säätiön rahoittamaa ”Metsä vastaa” –viestintähanketta, jossa julkaistaan ajankohtaisia suomalaisia ja eurooppalaisia puheenvuoroja kestävästä metsätaloudesta. Sarjan tavoitteena on esitellä monipuolisesti metsäalan tutkijoiden, päättäjien, yritysten ja yhteisöjen näkemyksiä ajankohtaisista metsätalouteen liittyvistä aiheista. Artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös Säätiön https://www.mmsaatio.fi – sivuilla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Audiomedia Oy

Versowoodin Ville Kopra: Sahateollisuus odottaa Japanin jenin vahvistumista ja viennin piristymistä2.7.2024 09:22:15 EEST | Artikkeli

Japani ollut Suomen suurimmalle yksityiselle sahatavarantuottajalle Versowoodille euromääräisesti viime vuosien suurin vientimarkkina. – Nyt odotamme Japanin jenin kurssin vahvistumista, mikä piristäisi vientiä. Kolmanneksella heikentynyt jeni on vähentänyt Japanin vientiä ja lisännyt maan omaa sahatavaran käyttöä. Uskon että jenin vahvistuessa sahatavaran ja puutuotteiden vienti normalisoituu, sanoo Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra. –Olemme tehneet Japanin kauppaa aktiivisesti 25 vuotta. Nykyään Heinolan ja Hartolan japanilaiset standardit täyttävät liimapuutehtaat ovat keskittyneet kokonaan tai osittain Japanin tuotantoon. 120 tuhannen kuutiometrin liimapuun vuosittaisesta tuotannostamme Japaniin viedään 80 tuhatta kuutiometriä. Yhtiön koko Japanin viennistä liimapuun osuus on noin 80 prosenttia eli se on suurin Japanin viennin artikkeli lopun ollessa sahatavaraa, sanoo Kopra. Euroopasta viedään vuosittain Japaniin yli 2 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, josta Suomen osuus o

MTK:n Juha Marttila: Koululaitoksen tulisi opettaa perusasiat metsistä27.6.2024 10:36:11 EEST | Artikkeli

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ei ole yllättynyt siitä, että Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan pääosa suomalaisista ei tiedä, että yksityiset omistavat pääosa suomalaisista metsistä. – Metsäkeskustelussa puhutaan meidän metsistämme, vaikka ne ovat aina jonkun omaisuutta. Jos ei tunneta perusasioita metsistä, pitää kysyä, mitä kouluopetuksessa metsistä kerrotaan. –Puheella meidän metsistämme halutaan tietysti hämätä ja sanoa, että luonto on yhteinen. Vaikka perustuslaki antaa luonnolle erityisaseman, se ei tarkoita puuttumista omistusoikeuteen. Päin vastoin, vastuu luonnonsuojelusta osoitetaan kaikille kansalaisille. Kun Suomen metsien ykköstehtäväksi annetaan hiilinielun kasvattaminen tai maailman ekokriisin pysäyttäminen, Marttilan mukaan luodaan vääriä mielikuvia. – Suomen tilanne rinnastetaan luontokadosta puhuttaessa globaaliin ongelmaan. Etelä-Amerikan sademetsät eivät pelastu sillä, että Suomessa suojellaan metsiä. Mitä enemmän me vähennämme hakkuita, sitä enemmän n

Japani rakentaa tuontipuusta12.6.2024 09:04:55 EEST | Artikkeli

Japanin hallitus haluaa edistää kotimaisen puun käyttöä, mutta sen korjuukustannukset metsäisillä vuoristoaluilla syövät sen kilpailukyvyn. Vaikka kotimaisen puun käyttöä rakentamisessa tuetaan, 60 prosenttia puutavarasta tuodaan ulkomailta, myös Suomesta. -Tilanne on hyvin ristiriitainen, sanoo puurakentamiseen erikoistunut arkkitehti Daishi Sakakuchi. Vaikka haluaisimme käyttää kotimaista puuta, sen saaminen on kallista ja hankalaa, kun vuoristoalueilla joudutaan rakentamaan hakkuita varten teitä ja puun jatkojalostajia sahateollisuudessa on vähän. Kun nuoret kaupungeissa olevat sukupolvet saavat pieniä metsälöitä perinnöksi, heillä ei ole halua myydä. Vaikka puurakentaminen on yleistymässä, Sakakuchin mielestä sen esteenä on monia muitakin pullonkauloja. – Säätelyä tulee keventää erityisesti palomääräysten osalta, koulutusta on lisättävä ja kaikkein tärkein haaste on puun saaminen metsästä teollisuuteen kilpailukykyisellä hinnalla. Siksi hallitus tukee sekä metsäsektoria että puurak

Japani metsälääketieteen edelläkävijänä - metsäkylpy vähentää teknostressiä4.6.2024 09:24:15 EEST | Artikkeli

Japanilainen metsäkylpy Shinrin-youku on enemmän kuin pelkkä kävelyretki. Shinrin tarkoittaa metsää ja youku kylpyä eli metsäympäristössä kylpemistä ja sen aistimista. – Se ei ole liikuntaharjoitus, patikointiretki tai juoksulenkki, vaan yksinkertaista luonnossa olemista ja yhteyden luomista luontoon kaikilla aisteilla. Metsässä voi tuntea lukemattomia tuoksuja, hengittää raikasta ilmaa, kuunnella metsän ääniä, lintuja ja tuntea tuulta iholla, kuvailee japanilaisen metsälääketieteen johtava asiantuntija tohtori Qing Li. –Kun ihminen saavuttaa sopusoinnun luonnon kanssa, hän rentoutuu ja virkistyy. Metsässä stressi lievittyy, ihminen rentoutuu ja ajatukset kirkastuvat. Me olemme tuhansia vuosia kokeneet tämän saman, saaneet metsästä virkistystä, voimaa ja energiaa. Männynneulasista haudutetussa teessä on kahdeksan kertaa enemmän C - vitamiinia kuin appelsiinissä. Tokiossa sijaitsevassa Nippon Medical Schoolissa toimiva professori Li kertoo viettäneensä lapsuutensa pikku kylässä, jossa l

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye