Osuuskunta KPY

KPY-konsernin liiketulos tappiollinen, tytäryhtiö KPY Novapolis onnistui erinomaisesti

Jaa
KPY-konsernin vuoden 2022 tilikauden tulosta painoi pitkäaikaisten tytäryhtiöomistusten Enfon ja Voimatelin tiettyihin liiketoimintoihin kohdistuvat kannattavuushaasteet, joita inflaatio ja globaaliin tilanteeseen liittyvät epävarmuudet ovat osaltaan lisänneet. Konsernin tilikausi onnistui kuitenkin uudistetun strategian mukaisissa avauksissa. KPY Novapolis suoriutui tilikaudesta 2022 erinomaisesti kasvattaen liikevaihtoaan sekä liiketulostaan.
KPY-konserni käy parhaillaan läpi merkittävää strategista uudistumista. KPY-konsernin ydintoiminnot jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, KPY Momentum -strategiaan ja KPY Nova -strategiaan. Konserni sijoittaa KPY Momentum -strategian mukaisesti pääasiassa listaamattomiin yhtiöihin vähemmistöosuuksin. Lisäksi konserni omistaa KPY Nova -strategian mukaisesti KPY Novapolis -toimitilakiinteistöjä, jotka ovat tuottaneet vakaata kassavirtaa ja joita kehitetään määrätietoisesti modernin työpäiväkokemuksen ja yhteisöllisyyden keskittymänä.
KPY-konserni käy parhaillaan läpi merkittävää strategista uudistumista. KPY-konsernin ydintoiminnot jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, KPY Momentum -strategiaan ja KPY Nova -strategiaan. Konserni sijoittaa KPY Momentum -strategian mukaisesti pääasiassa listaamattomiin yhtiöihin vähemmistöosuuksin. Lisäksi konserni omistaa KPY Nova -strategian mukaisesti KPY Novapolis -toimitilakiinteistöjä, jotka ovat tuottaneet vakaata kassavirtaa ja joita kehitetään määrätietoisesti modernin työpäiväkokemuksen ja yhteisöllisyyden keskittymänä.

KPY-konsernin vuoden 2022 liikevaihto laski 17,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 247,3 (300,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskun taustalla oli erityisesti Vetrea Terveys Oy:n omistuksesta luopuminen marraskuussa 2021, millä oli merkittävä vaikutus vertailuvuoteen.  

Konsernin liiketulos tilikaudella oli -6,4 (24,8) miljoonaa euroa. Edellisen tilikauden liiketulos sisälsi Enfon ja Vetrean yritysjärjestelyihin liittyviä tuottoja yhteensä 24,1 miljoonaa euroa ja kertaluonteisiin omaisuuden arvonalennuksiin liittyviä kuluja noin -1,2 miljoonaa euroa. Tilikauden 2022 tulosta rasittivat tiettyihin liiketoimintoihin kohdistuvat kannattavuushaasteet Enfossa ja Voimatelissa, joissa strategian mukaiset muutosprosessit ovat kesken.  

KPY Nova -strategian toteuttamisen osalta tilikausi 2022 onnistui yli odotusten. Yhteisöllisyyttä, työpäiväkokemusta ja joustavuutta korostava strategia on osoittautunut vetovoimaiseksi. KPY Novapolis paransi jo ennestään vahvaa käyttöastettaan noin 94,9 (93,3) prosenttiin. KPYNovapoliksen liiketulos oli 8,1 (7,6) miljoonaa euroa.  

Enfon liikevaihto ja kannattavuus eivät kehittyneet vuonna 2022 odotusten mukaisesti. Enfon liiketulos oli -7,0 (3,5) miljoonaa euroa, mikä sisälsi arvonalennuksia -1,7 miljoonaa euroa. Yhtiön kannattavuuteen on vaikuttanut erityisesti raskas yleiskustannusrakenne ja Ruotsissa tehtyihin yritysjärjestelyihin liittyvät poistot. Kannattavuushaasteet kohdistuvat erityisesti konsultointiliiketoimintaan Ruotsissa. 

Voimatelin liiketulos -3,4 (1,6) miljoonaa euroa jäi selkeästi edellisvuodesta. Materiaalihintojen nousua ei saatu suoraan siirrettyä hintojen korotusten kautta voimassa oleviin sopimuksiin ja projektien läpivienneissä oli haasteita. Myös ICT-alan lakko rasitti Voimatelin tuloksentekokykyä vaikuttaen koko tilikauden työ- ja projektikannan ja siten liikevaihdon volyymitasoon. Kannattavuusongelmat kohdistuvat yhtiön sähköverkkoliiketoimintaan.  

KPY etenee uuden strategian toimeenpanossa. Osana strategiaa KPY on avautunut myös vähemmistöomistuksille. Konsernin ensimmäiset vähemmistösijoitukset toteutuivat tilikaudella 2022, kun KPY:stä tuli Osuma Henkilöstöpalvelut Oy:n sekä Gebwell Oy:n vähemmistöomistaja. Vähemmistösijoitusten vaikutukset konsernin tulokseen ovat kuitenkin vielä vähäisiä ja niiden osalta odotukset kohdistuvat pidemmälle tulevaisuuteen.   

”Vaikka tilikauden 2022 tulos ei vastaa odotuksiamme, voimme olla tyytyväisiä uuden strategiamme etenemiseen. KPY Novapolis -kokonaisuus on kehittynyt jopa odotuksia paremmin ja uudet KPY Momentum -strategian mukaiset osakkuusyhtiöt, joissa olemme mukana vähemmistöomistajina, ovat jatkaneet kasvuaan. Strateginen uudistumisemme on kesken. Nämä onnistumiset luovat kuitenkin näkymää siihen, että suuntamme on oikea,” KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen toteaa.

Hallitus esittää, että osuuskorkoa ei jaeta vuodelta 2022 

Konsernin tilikauden 2022 osuuskohtainen tulos oli -0,5 (0,9) euroa. Hallitus esittää edustajistolle, että osuuskorkoa ei jaeta vuodelta 2022. Syynä ovat tilikauden heikko tulos, Enfon ja Voimatelin tuloksentekokyvyssä olevat haasteet, tarve vahvistaa konsernin rahoitusasemaa sekä yleinen heikko talouden tilanne.   

”Ymmärrämme, että esitys on KPY:ssä hyvin poikkeuksellinen ja pettymys monille omistajillemme. Tässä talouden tilanteessa se on kuitenkin näkemyksemme mukaan oikea ja vastuullinen ratkaisu. Osuuskorkoesityksen tavoitteena on varmistaa liikkumatilamme tehdä ratkaisuja nykyisten omistusyhtiöidemme kannattavuuden parantamiseksi tilanteessa, jossa pankkirahoituksen ehdot ovat yleisesti merkittävästi kiristyneet. Osuuskorkoesitys vahvistaakin pidemmällä aikavälillä edellytyksiä omistaja-arvon positiiviselle kehitykselle sekä osuuskoron jakamiselle,” Lehikoinen painottaa.  

KPY tähtää strategiassaan siihen, että omistajille jaetaan ylijäämänä osuuskorkoa kestävästi omistusyhtiöiden kilpailukyky ja kassavirta säilyttäen. “On selvää, että tästä haluamme pitää kiinni,” Lehikoinen toteaa. 

Osuuskorosta päättää KPY:n edustajisto varsinaisessa kokouksessaan 28.6.2023. 

Osuuden arvoa voi tarkastella esimerkiksi Osuuskunta KPY:n tilinpäätöksen 2022 mukaisen kirjanpidon nettovarallisuuden, eli kirjanpidon mukaisten varojen ja velkojen erotuksen kautta. KPY Sijoitus Oy:n ostaessa osuuksia syksyllä 2021 ja keväällä 2022 osuuskohtainen ostohinta johdettiin juuri nettovarallisuuden kautta. Osuuskunta KPY:n tilinpäätöksen 2022 mukainen kirjanpidon nettovarallisuus osuutta kohti on noin 5,50 euroa.  

“Syksyllä 2022 Osuuskunta KPY:n osuudet jaettiin neljään osaan, eli neljä nykyistä osuutta vastaa yhtä aiempaa osuutta. Yhden vanhan puhelinosakkeen omistajalla on siis nykyisin 400 Osuuskunta KPY:n osuutta. Tilinpäätöksen mukainen kirjanpidon nettovarallisuus yhtä vanhaa puhelinosaketta kohti on noin 2 200 euroa. Tämä ei toki suoraan kerro osuuden markkina-arvoa eikä KPY voi ottaa siihen kantaa,” Lehikoinen kertoo. 

Näkymät vuodelle 2023 

KPY keskittyy Enfon ja Voimatelin liiketoimintojen tervehdyttämiseen. Kassavirtaodotukset kohdistuvat omistusyhtiöistä lähinnä KPY Novapolikseen, jonka alkuvuosi 2023 on sujunut edellisen vuoden tapaan vahvasti. KPY Novapoliksen uskotaan säilyttävän osingonmaksukykynsä edellisvuoden tasolla myös vuoden 2023 ajan.  

KPY Novapoliksen vahva suoriutuminen mahdollistaa jatkossakin investoinnit KPY Novapolis -ympäristön kehittämiseksi. Kuluvana vuonna Novapolis uudistaa muun muassa yhteiskäyttöisiä ravintola- ja kokoustiloja ja jatkaa panoksia palveluiden kehittämiseen. Tämä parantaa Novapolis-ympäristön viihtyisyyttä sekä edistää elinvoimaisuutta ja uusien työpaikkojen syntymistä Kuopion alueella. 

Vuoden 2023 odotetaan edelleen olevan haasteellinen Voimatelille, jonka liiketoiminnan tervehdyttäminen on kuitenkin käynnissä. Vuoden 2023 odotetaan olevan haasteellinen myös Enfolle. Erityisesti haasteet kohdistuvat Enfon Epical-brändin alla toimivaan konsultointiliiketoimintaan Ruotsissa. Sen sijaan Enfon IT-palveluliiketoiminnan näkymät ovat vakaat ja toiminnan odotetaan olevan kannattavaa.  

140-vuotias KPY viettää juhlavuottaan kuluvana vuonna. Puhelinyhteyksien rakentajasta on näiden vuosikymmenten aikana muotoutunut liike-elämänvoiman rakentaja. KPY-konserni työllistää yli 1 700 henkilöä, mikä tekee konsernista yhden Itä-Suomen merkittävistä työllistäjistä.  

 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

KPY-konserni käy parhaillaan läpi merkittävää strategista uudistumista. KPY-konsernin ydintoiminnot jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, KPY Momentum -strategiaan ja KPY Nova -strategiaan. Konserni sijoittaa KPY Momentum -strategian mukaisesti pääasiassa listaamattomiin yhtiöihin vähemmistöosuuksin. Lisäksi konserni omistaa KPY Nova -strategian mukaisesti KPY Novapolis -toimitilakiinteistöjä, jotka ovat tuottaneet vakaata kassavirtaa ja joita kehitetään määrätietoisesti modernin työpäiväkokemuksen ja yhteisöllisyyden keskittymänä.
KPY-konserni käy parhaillaan läpi merkittävää strategista uudistumista. KPY-konsernin ydintoiminnot jakautuvat kahteen toisiaan tukevaan strategiaan, KPY Momentum -strategiaan ja KPY Nova -strategiaan. Konserni sijoittaa KPY Momentum -strategian mukaisesti pääasiassa listaamattomiin yhtiöihin vähemmistöosuuksin. Lisäksi konserni omistaa KPY Nova -strategian mukaisesti KPY Novapolis -toimitilakiinteistöjä, jotka ovat tuottaneet vakaata kassavirtaa ja joita kehitetään määrätietoisesti modernin työpäiväkokemuksen ja yhteisöllisyyden keskittymänä.
Lataa
Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen
Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen
Lataa
Osuuskunta KPY:n talousjohtaja Jenni Ahava
Osuuskunta KPY:n talousjohtaja Jenni Ahava
Lataa

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Osuuskunta KPY
Osuuskunta KPY
Viestikatu 7 A
70600 KUOPIO

Vaihde 017 369 7800http://www.kpy.fi

140-vuotias KPY on arvopohjainen osuuskunta, jonka omistaa Osuuskunta KPY:n osuudenomistajien muodostama yhteisö.

Haluamme luoda elinvoimaa omaa toimintaamme laajemmin sijoittamalla arvopohjaamme sopiviin, toimintansa käynnistys- ja alkuvaiheen ohittaneisiin kannattavan kasvun yhtiöihin sekä kehittämällä modernia työpäiväkokemusta edistäviä toimitilakiinteistöjämme ja palveluitamme.

Visionamme vuoteen 2026 on olla liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen arvostetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Tätä visiota toteutamme sekä omistamalla aiempaa monipuolisemmin kiinnostavia yhtiöitä (KPY Momentum -strategia) että luomalla ekosysteemejä ja yhteisöjä, jotka houkuttelevat osaajia ja luovat edellytyksiä yritysten kasvulle (KPY Nova -strategia). Katsomme, että Momentum ja Nova -strategialinjamme täydentävät ja tukevat luontevasti toinen toisiaan.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskunta KPY

KPY-konsernin liiketulos parantui merkittävästi edellisestä vuodesta9.4.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

KPY-konsernin tilikauden 2023 operatiivinen tulos kehittyi myönteisesti. Konsernin liikevaihto, käyttökate ja liiketulos vahvistuivat edellisvuoteen verrattuna. Tytäryhtiöistä Novapolis ylsi erinomaiseen tulokseen liiketoimintaa kasvattaen ja kannattavuuttaan edelleen vahvistaen. Konsernin painopiste on ollut Novapoliksen aktiivisen kehittämisen ja tuloksen lisäksi Voimatelin ja Enfon kannattavuuden parantamisessa. Strategian mukainen työ kannattavuuden vahvistamiseksi jatkuu.

Osuma Henkilöstöpalvelut nousi henkilöstöalan suurimpien joukkoon21.3.2024 08:51:42 EET | Tiedote

Kuopiossa sijaitseva Osuma Henkilöstöpalvelut on noussut henkilöstöalan 20 suurimman yrityksen joukkoon, sijoittuen suoraan listauksen 17. sijalle. Henkilöstöalan liikevaihdon kehitystä seuraava lista julkaistaan Henkilöstöala Hela ry:n toimesta. Osuman sijoituksen myötä listalla on pitkästä aikaa toimija Itä-Suomesta. Useimmat listalla olevista yrityksistä ovat päätoimipaikaltaan Helsingissä tai Tampereella.

Märit Sareyko Epicalin uudeksi toimitusjohtajaksi20.3.2024 10:16:16 EET | Tiedote

Pohjoismaissa toimiva datakonsultointiyritys Epical saa uuden toimitusjohtajan, kun muun muassa Valtech Nordicsin toimitusjohtajana toiminut ja Stora Enson CIO:n tehtävää aiemmin hoitanut ruotsalainen Märit Sareyko aloittaa uudessa toimessa 1. huhtikuuta. Hän korvaa tehtävää aiemmin hoitaneen Mikko Valorinnan. Sareyko tuo Epicaliin osaamista muutosjohtamisesta ja syvällistä ymmärrystä pohjoismaisesta IT-markkinasta. Hän lähtee kehittämään yrityksen tuottavuutta sekä ylläpitämään Epicalin erinomaista asiakastyytyväisyyttä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye