Finanssivalvonta

Bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar är ett ökande fenomen – enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden

Dela

Olika bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar har ökat kraftigt under de senaste åren. Även de metoder som de kriminella använder utvecklas hela tiden. Enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden bland annat genom att utveckla säkerhetsgränser för nät- och mobilbetalningar samt genom att effektivare monitorera och stoppa obehöriga betalningstransaktioner. Tjänsteanvändarna har också eget ansvar.

Enligt den enkät som Finansinspektionen genomförde bland bankerna i slutet av 2023 har bankerna i huvudsak identifierat och genomfört de viktigaste delområdena i anslutning till säkerheten vid nätbetalningar. 

– Säkerheten i nät- och mobilbanken och vid nätbetalningar samt de tekniska lösningar som gäller stark autentisering ska svara mot de nya säkerhetshoten i anslutning till elektroniska betalningar. Enligt vår utredning uppfylls säkerhetskraven för det mesta, men eftersom kapplöpningen mot kriminella är hård, är det skäl att ta fram säkerhetslösningar som innehåller alla tänkbara åtgärder, säger avdelningschef Samu Kurri.

Då det gäller utvecklingen av säkerheten vid skötseln av bankärenden på nätet finns det metoder som Finansinspektionen sporrar bankerna att använda. Betaltjänstanvändare kan mångsidigare fastställa säkerhetsgränser för kortbetalningar än för gireringar och betalningar som sker via nät- och mobilbanken. Finansinspektionen rekommenderar att bankerna också utvecklar kontrollerna av nät- och mobilbetalningar så att användaren har mångsidigare möjligheter än för närvarande att fastställa säkerhetsgränser för sina girobaserade betalningar. Sådana begränsningar gäller till exempel betalningar till olika geografiska områden och bruksgränser för betalningar per dag eller gång.

Därtill rekommenderar Finansinspektionen bankerna att utveckla monitoreringen av betalningar så att de i allt högre grad kunde stoppa betalningar som i betydande grad avviker från kundens tidigare betalningshistorik, t.ex. vad gäller betalningens storlek eller mottagare. I sådana fall kan det också vara nödvändigt att på ett tillräckligt informativt sätt be kunden om en tilläggsbekräftelse.

– Det är också viktigt att informera om olika falska svindlerimetoder och att vägleda kunderna om hur de sköter sina ärenden tryggt på nätet. Bankerna ska fortsättningsvis aktivt i olika kanaler informera om säkerhetshot som riktas mot tjänsterna och fortsätta att påminna och vägleda kunderna om hur ärendena kan skötas tryggt i bankernas e-tjänster, konstaterar Samu Kurri.

Ansvar också hos banktjänstanvändarna

Bankerna är ansvariga för säkerheten i de tjänster som de tillhandahåller på nätet, men Finansinspektionen påminner konsumenterna om deras eget ansvar och om den säkerhetspraxis som det är skäl att hålla i minnet vid nät- och mobilbetalningar.  

Då man sköter ärenden på nätet lönar det sig att vara sunt misstänksam och att komma ihåg att banker eller myndigheter aldrig frågar efter bankkoder eller betalkortsuppgifter per telefon, e-post eller per sms. Det lönar sig att vara uppmärksam på vilka länkar man klickar på. Logga aldrig in med bankkoderna via länkar som finns i meddelanden. Även meddelandelänkar som ser autentiska ut kan leda till falska webbplatser och till att nätbankskoderna hamnar i kriminellas händer. 

Risken för att nätbankskoderna hamnar i fel händer kan minskas genom att använda till exempel andra identifieringsverktyg för stark autentisering, såsom mobil- eller medborgarcertifikat, vid inloggning i myndigheternas tjänster.

Inom EU-området utvecklas för närvarande en så kallad digital identitetsplånbok som fungerar i mobiltelefonen. Den kan i fortsättningen användas för att digitalt verifiera kundens identitet vid inloggning i både offentliga och privata webbtjänster överallt inom EU. 


Närmare upplysningar lämnas av

Samu Kurri, avdelningschef. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Nyckelord

Kontakter

Mediejour

Vår mediejour betjänar journalister på nummer 09 183 50 30 vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13.

Tel:09 183 50 30

Länkar

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Andra språk

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Finansinspektionens bedömning: en del av de aktörer som beviljar konsumentkrediter hanterar inte insolvensriskerna i tillräcklig grad, brister även i avtalsvillkoren21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finansinspektionen har bedömt hanteringen av insolvensrisker och rutinerna hos de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland. Mellan dessa aktörer observerades betydande skillnader i hur de hanterar insolvensrisker: De andra kreditgivare som över­fördes under Finansinspektionens tillsyn i juli 2023 har betydligt större brister i sina kreditgivningsrutiner än bankerna. Av dessa andra aktörer som beviljar konsumentkrediter iakttar alla inte heller den lagstiftning som gäller konsumentkreditgivning i sina avtals­villkor. Finansinspektionen förutsätter att aktörerna korrigerar de brister som observerats i bedömningarna.

Finanssivalvonnan arvio: osa kuluttajaluotonmyöntäjistä ei hallitse maksukyvyttömyysriskejä riittävällä tavalla, myös sopimusehdoissa puutteita21.3.2024 13:15:00 EET | Tiedote

Finanssivalvonta on arvioinut Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien tahojen maksukyvyttömyysriskien hallintaa ja menettelytapoja. Näiden toimijoiden välillä havaittiin huomattavia eroja maksukyvyttömyysriskien hallinnassa: Finanssivalvonnan valvontaan heinäkuussa 2023 siirtyneillä muilla luotonantajilla oli huomattavasti enemmän puutteita luotonmyöntökäytännöissään kuin pankeilla. Muista kuluttajaluotonantajista kaikki toimijat eivät myöskään täysin noudata sopimusehdoissaan kuluttajaluotonantoa koskevaa lainsäädäntöä. Finanssivalvonta edellyttää toimijoiden korjaavan arvioinneissa havaitut puutteet.

FIN-FSA’s assessment: some consumer lenders fail to manage default risks adequately, shortcomings also in contract terms21.3.2024 13:15:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has reviewed the management of default risks and conduct by parties granting consumer credit in Finland. Significant differences were identified among the market participants in the management of default risk: other lenders that were transferred under FIN-FSA supervision in July 2023 have significantly more shortcomings in their credit granting practices in comparison with banks. Furthermore, some of the other consumer lenders do not fully comply with legislation on consumer lending in their contract terms. The FIN-FSA will require these entities to remediate the shortcomings identified in the reviews.

Ett starkt år för den finansiella sektorn trots den osäkra omvärlden – de största riskerna härrör också i år från den ekonomiska utvecklingen och det geopolitiska läget13.3.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Trots en allt dystrare omvärld var kapitaltäckningen och solvensen inom den finansiella sektorn fortsatt stark i fjol. Fastän bankernas kreditrisker för utlåningen till företags- och hushållskunder ökade, var den finländska banksektorns oreglerade fordringar och kreditförluster dock alltjämt bland de lägsta i Europa. Också försäkringssektorns solvens var fortsatt god, även om den försämrades något. Inom arbetspensionssektorn ledde ökningen av aktiernas andel till nästan hälften av placeringsallokeringen till en försämring av sektorns stresstålighet, som dock låg kvar på en måttlig nivå. Den ekonomiska utvecklingen och det geopolitiska läget är fortfarande förenade med betydande risker och sårbarheter som företagen under tillsyn kan skydda sig mot med en stark kapitaltäckning och likviditet, sund riskhantering och god beredskap.

Finanssisektorilla vahva vuosi toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta – talouskehitys ja geopoliittinen tilanne merkittävimpiä riskejä myös tänä vuonna13.3.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Toimintaympäristön synkkenemisestä huolimatta finanssisektorin vakavaraisuus säilyi viime vuonna vahvana. Vaikka pankkien yritys- ja kotitalousasiakkaiden luottoriskit kohosivat, olivat Suomen pankkisektorin ongelmaluotot ja luottotappiot kuitenkin edelleen Euroopan matalimpien joukossa. Myös vakuutussektorilla vakavaraisuus säilyi hyvänä, vaikka heikkenikin hieman. Työeläkesektorilla osakesijoitusten määrän kasvu lähes puoleen sijoitusallokaatiosta heikensi stressikestävyyttä, joka kuitenkin säilyi kohtalaisella tasolla. Talouskehitykseen ja geopoliittiseen tilanteeseen liittyy edelleen merkittäviä riskejä ja haavoittuvuuksia, joilta suojaavat valvottavien vahva vakavaraisuus ja maksuvalmius, laadukas riskienhallinta ja varautuminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye