Vasa Elektriska Ab

Antalet kunder ökade med 15 % trots hård konkurrens

Dela

Den torra sommaren i Norden, bränsleprisets utveckling och en rejäl höjning av priset på utsläppsrätter resulterade i en snabb ökning av elmarknadspriset under andra hälften av år 2018. Vasa Elektriska lyckades med en kraftig ökning av antalet kunder, vilket också syns i en större omsättning. Rörelsevinsten belastades av en energianskaffningsutgift av engångsnatur på omkring 5 miljoner euro till följd av Seinäjoki kraftverks ägararrangemang.

Vasa Elektriska Ab. Bild: Ann-Sofi Berg
Vasa Elektriska Ab. Bild: Ann-Sofi Berg

Elhandel

År 2018 utgjorde elanskaffningen 1 911 gigawattimmar (GWh), vilket är 12 procent mer än året innan. Andelen utsläppsfri produktion i elanskaffningen låg på närmare 70 procent. Vindelens andel uppgick till 11 procent, två procentenheter mer än året innan.

EPV Vindkraft Ab:s vindturbiner i Kristinestad och Övermark togs i kommersiellt bruk i början av räkenskapsåret, vilket också ökade på andelen vindkraft i Vasa Elektriskas produktionsportfölj. När vindkraftsparken i Ömossa med sina 34 turbiner färdigställdes var den den största i Finland.

Medelpriset på el i elbörsen inom Finlands prisområde steg med 41 procent från år 2017 och kom upp till samma nivå som för fem år sedan. Också Vasa Elektriska höjde sitt pris på elenergi. Tack vare kraftiga marknadsföringsinsatser och ett konkurrenskraftigt pris ökade antalet kunder trots prishöjningen. Vid årets slut såldes el till nästan 105 000 kunder.

Fjärrvärme

Den totala fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 679 GWh, vilket är en knapp procent mindre än året innan. Produktionen bestod till 99 % av samproducerad el och värme. Andelen koldioxidneutral produktion uppgick till 81 procent. Stenkolet stod för 9 procent av använda bränslen i fjärrvärmeproduktionen. Även om procenttalet inte är högt, så överskrider det motsvarande tal från rekordåret 2017, då andelen stenkol stannade på 5 procent.

Anskaffningens högsta timmedeleffekt uppnåddes på förmiddagen 28.2. Den totala effekten som matades in i fjärrvärmenätet var då 250 megawatt. Vid mättillfället var temperaturen –23 grader.

Vasa Elnät Ab

Sammanlagt överfördes 1 012 GWh el, vilket är ungefär lika mycket som året innan. År 2018 genomfördes ett flertal stora jordkabelprojekt runtom distributionsområdet, bl.a. i Vasa centrum, Lillkyro, Korsholm och Malax. Under årets lopp togs en ny 110 kilovolts kraftlinje ibruk mellan Höysälä och elstationen i Laihela. Sammanlagt uppgick investeringarnas värde till 14,6 miljoner euro.

Efter flera toppår återgick leveranssäkerheten till en god normal nivå. Den energivägda genomsnittliga avbrottstiden för kunderna uppgick till 129 minuter. I slutet av året var den för leveranssäkerheten viktiga kablingsgraden 37 procent i mellanspänningsnätet och 69 procent i lågspänningsnätet.

Oy RAVERA Ab

Entreprenadaffärsverksamhetens situation kunde under året stabiliseras enligt planerna. Resultatet var positivt och bättre än budgeterat.

- År 2018 präglades av en uppåtgående trend för marknadspriset på el och lagförslaget om förbud mot stenkol. Eltrafikens starka frammarsch kommer att påverka branschen mer och mer de kommande åren, kommenterar verkställande direktör Stefan Damlin.

- Omvälvningen i branschen innebär att kunderna blir en allt viktigare del av energisystemet, det är något vi också vill ta fasta på i utvecklingen av vår verksamhet.

Koncernen Vasa Elektriskas nyckeltal år 2018

omsättning M€ 142,9    (129,6)
rörelsevinst M€     16,1 (25,9)
bruttoinvesteringar M€ 15,9 (17,1)
soliditet % 53,1 (53,7)
personal 31.12 143 (146)

Dividend

Den 9 april beslöt bolagsstämman att som dividend utdelas 6 260 625,00 euro.

Läs mer i koncernens  årsberättelse 2018.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vasa Elektriska Ab. Bild: Ann-Sofi Berg
Vasa Elektriska Ab. Bild: Ann-Sofi Berg
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 140 personer och omsättningen år 2018 utgjorde ca 143 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo1.8.2019 08:15:00 EESTTiedote

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt sig under de senaste åren. För bobygget ansvarade föreningen Havsörnar i Österbotten.

Hushåll med eluppvärmning sökes till pilotprojekt – system för smart energistyrning ingår!20.6.2019 08:15:00 EESTTiedote

Vasa Elektriska söker nu personer som bor i egnahemshus eller parhus med eluppvärmning till ett ettårigt pilotprojekt, som ska undersöka konsumenters möjligheter att utgöra en del av energisystemet och inverka på förbrukningstoppar. De konsumenter som väljs med i projektet får under ett års tid använda sig av ett smart system för hemmets energistyrning helt gratis. Samtidigt kan de som medverkar minska på sin egen förbrukning och sitt koldioxidfotavtryck.

Årets första månader präglades av uppsving i kundantalet13.5.2019 11:00:00 EESTTiedote

Trots tilläggskostnader orsakade av stormen Aapeli och blida senvintermånader lyckades koncernen Vasa Elektriska göra gott resultat under första kvartalet. I januari–mars uppgick koncernens omsättning till 47,1 M€ och rörelsevinsten till 5,8 M€. Förändringen i omsättningen var 5,4 procent jämfört med året innan. Självförsörjningsgraden steg aningen och var på en fortsatt bra nivå (55,6 %).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum