Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Barnens val 2021: vi låter barnen få sina röster hörda!

Dela

I samband med kommunalvalet våren 2021 ordnas också det riksomfattande valet Barnens val. Kommunförbundet, Finlands Juniorhandelskamrar rf och Björneborgs stad är huvudarrangörer för valet.

Det viktigaste målet med Barnens val är att stödja och utvidga barnens fostran i demokrati. I vår kampanj låter vi barnen rösta och få sina röster hörda.

Barnens val är fullständigt partipolitiskt obundet. Kandidaterna i valet är tecknade figurer som gjorts av finländska illustratörer och som beskrivs i inspirerande och positiva ordalag. Man kan bekanta sig med kandidaterna på webbplatsen för Barnens val.

När de vuxna sätter sig in i kommunalvalet får också barnen bekanta sig med olika sätt att påverka samhället. Vid Barnens val har det vanligtvis funnits ett eget valställe för barn i närheten av det officiella röstningsstället för vuxna, där barnen har kunnat rösta under handledning av en vuxen som de haft med sig. På grund av det snabbt föränderliga coronaläget genomförs omröstningen den här gången huvudsakligen digitalt och vi uppmuntrar i synnerhet daghem och lågstadieskolor att rösta.

I mån av möjlighet kan kommunerna också på eget initiativ främja röstande på själva valplatsen. Resultatet från Barnens val offentliggörs veckan efter den officiella valdagen.

- De skojiga figurerna och utnyttjandet av digital röstning öppnar nya möjligheter för att med låg tröskel bekanta sig med delaktighet och demokrati i såväl daghem, skolor som hem runt om i Finland, säger Kommunförbundets kommunikationsdirektör Miia Välikorpi.

Valet genomförs åtminstone på finska, svenska och engelska.

Enkät: andraklassare nöjda med sin beslutanderätt

Som en del av Barnens val 2021 genomförde Kommunförbundet en riksomfattande undersökning för alla elever i årskurs 2. Eleverna fick svara på frågor som rör deras vardag.

I enkäten deltog över 4 000 barn runt om i Finland. Nästan 90 procent av deltagarna upplever att skolresan är trygg, nästan hälften vill ha fler klätterställningar i lekparkerna och handarbete är helt klart den mest populära hobbyn. Dessutom vill hälften av dem som svarade få mer möjligheter till motion och idrott.

Enligt enkäten vill sex av tio elever i årskurs 2 besluta lika mycket om sina egna angelägenheter som för närvarande. Endast tre av tio vill ha mer beslutanderätt.

Enkäten genomfördes hösten 2020 tillsammans med bildningsväsendet som en webbenkät där man ställde flervalsfrågor till barnen. En del frågor kunde också besvaras med ett öppet svarsalternativ. Enkäten gjordes helt anonymt.
 

Närmare upplysningar:

Teresa Salminen, Sakkunnig i kommunikation, p. 040 865 6961, teresa.salminen(at)kuntaliitto.fi, Kommunförbundet

Milla Harju, milla.harju(at)jci.fi, Finlands Juniorhandelskamrar rf

Marika Virtanen, Sakkunnig i kommunikation, p. +358 44 701 9788, marika.virtanen(at)pori.fi, Björneborgs stad

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommuninvånarna är nöjdare än tidigare med den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen19.4.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kommuninvånarna är nöjda med den grundläggande utbildningen både i årskurserna 1–6 och i 7–9. De är också nöjda med gymnasieutbildningen. Mest nöjda är de med den grundläggande utbildningen i de lägre årskurserna, där samarbetet mellan hem och skola är god. Kommuninvånarna är nöjda med hur utbildningstjänsterna har skötts och ordnats för den grundläggande utbildningens och gymnasieutbildningens del. Kommuninvånarnas allmänna nöjdhet med kommunerna utbildnings- och bildningstjänster märks sålunda också i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Uppgifterna framgår av Kommunförbundets invånarundersökning där man bland annat frågar om invånarnas åsikt om kommunens service. Jämn ökning i kommuninvånarnas nöjdhet med servicen Under 2000-talet har invånarna varit allt mer tillfreds med både den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Nöjdheten har kontinuerligt ökat sedan början av 2000-talet. Det positiva är att det är i synnerhet de som använt utbildningstjänst

Kuntalaiset aiempaa tyytyväisempiä perusopetukseen ja lukiokoulutukseen19.4.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kuntalaiset ovat tyytyväisiä perusopetuspalveluun sekä vuosiluokilla 1‒6 (alakoulu) että 7‒9 (yläkoulu). Tyytyväisyys jatkuu korkeana myös lukiokoulutuksessa. Suurinta tyytyväisyys on perusopetuksen alaluokilla, jossa kodin ja koulun välinen yhteistyö on lähtökohdiltaan tiivistä. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta kuntalaiset ovat tyytyväisiä tapaan, jolla koulutuspalvelut on järjestetty ja hoidettu. Kuntalaisten yleinen tyytyväisyys kuntien koulutus- ja sivistyspalveluihin näkyy siten vahvana myös perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton kuntalaiskyselystä, joka antaa tietoa muun muassa kuntalaisten käsityksistä oman kunnan palveluista. Kuntalaisten palvelutyytyväisyys kasvanut tasaisesti Palvelutyytyväisyys on lisääntynyt 2000-luvulla sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. Tyytyväisyys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien. Myönteistä on, että erityisen tyytyväisiä ovat ennen kaikkea koulutuspalveluja käyttäneet. Palveluja käytt

Invånarnas förtroende för kommunalt beslutsfattande har ökat15.4.2021 08:43:05 EEST | Tiedote

Invånarna förhåller sig mer positivt än tidigare till kommunalt beslutsfattande och till beslutsfattare. Under hela den undersökta perioden 1996–2020 har invånarna förhållit sig mer kritiskt än positivt till kommunalt beslutsfattande, men förtroendet har stegvis förbättrats. Kommuninvånarnas förtroende för kommunalt beslutsfattande och beslutsfattare har kartlagts som en del av Kommunförbundets stora invånarundersökning. Undersökningen kartlade kommuninvånarnas åsikter om påståenden om kommunalt beslutsfattande och beslutsfattare. De flesta förhåller sig neutralt till de framställda påståendena. Undersökningen visar att kommuninvånarna förhåller sig snarare lite misstänksamt är tillitsfullt till kommunens beslutsfattande och beslutsfattare. Invånarna förhåller sig mera positivt än negativt till hur kommunen sköter informationen om service och beslut samt hur kommunens beslutsfattare sörjer för ett gott liv i den egna kommunen. Samtidigt framställdes också negativa omdömen i svaren. Av

Kuntalaisten luottamus kunnalliseen päätöksentekoon kohentunut15.4.2021 08:30:36 EEST | Tiedote

Kuntalaiset suhtautuvat aiempaa positiivisemmin kunnalliseen päätöksentekoon ja päättäjiin. Suhtautuminen kunnalliseen päätöksentekoon ja päättäjiin on ollut läpi tarkasteluajanjakson 1996-2020 pikemmin kriittistä kuin positiivista, mutta luottamus on vähitellen kohentunut. Kuntalaisten luottamusta kunnan päätöksentekoon ja päättäjiin on kartoitettu osana Kuntaliiton suurta kuntalaistutkimusta. Tutkimuksessa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä kunnan päätöksentekoon ja päättäjiin liittyvistä väitteistä. Suurin osa vastaajista suhtautuu esitettyihin väittämiin neutraalisti. Tutkimuksesta ilmenee, että kuntalaiset suhtautuvat kuntansa päätöksentekoon ja päättäjiin pikemmin hieman epäileväisesti kuin luottavaisesti. Kuntalaiset suhtautuvat pikemmin positiivisesti kuin negatiivisesti kuntien palveluista ja päätöksistä tiedottamisen riittävyyteen sekä siihen, että kunnan päättäjät huolehtivat hyvän elämän edellytyksistä omassa kunnassa. Toisaalta vastauksissa esitettiin myös kriittisiä

Tampere ja HUS logistiikka jakoivat vuoden taidokkaimman hankinnan palkinnon14.4.2021 12:27:59 EEST | Tiedote

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palkitsi vuosien 2019–2020 taidokkaimmat julkiset hankinnat tiistaina 13. huhtikuuta. Toista kertaa jaettavan palkinnon voittajat valitsi hankintojen ammattilaisista koottu tuomaristo. Se päätyi jakamaan Vuoden taidokkain hankinta -tittelin kahdelle hankinnalle: jaetulle ensimmäiselle sijalle suoriutuivat HUS Logistiikan tutkimuskäsineiden hankinta ja Tampereen kaupungin IoT-järjestelmän ja ulkovalaistuksen ohjauksen hankinta.

Lasten vaalit 2021: päästämme lapset ääneen!6.4.2021 08:30:00 EEST | Tiedote

Kevään 2021 kuntavaalien yhteydessä järjestetään valtakunnalliset Lasten vaalit. Kuntaliitto, Suomen Nuorkauppakamarit ry ja Porin kaupunki toimivat vaalien pääjärjestäjinä. Lasten vaalien tärkeimpänä tavoitteena on tukea ja laajentaa lasten demokratiakasvatusta. Kampanjassamme päästämme lapset sekä ääneen että äänestämään. Lasten vaalit ovat puoluepoliittisesti täysin sitoutumattomat. Vaalien ehdokkaina toimivat suomalaisten kuvittajien tekemät piirroshahmot, joita kuvaillaan ehdokkaiden esittelyissä innostavin ja positiivisin sanakääntein. Ehdokkaisiin on mahdollista tutustua Lasten vaalien verkkosivuilla. Aikuisten orientoituessa kuntavaaleihin, myös lapset pääsevät tutustumaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoihin. Perinteisesti Lasten vaaleissa aikuisten virallisen äänestyspaikan lähellä on ollut lasten omatoiminen vaalipiste, jossa lapset ovat voineet äänestää mukanaan olevan aikuisen opastuksella. Tällä kertaa nopeasti muuttuvan koronatilanteen johdosta äänestys toteutetaan p

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum