Suomen ympäristökeskus

För att stoppa naturbortfall krävs mer omfattande naturinformation och samarbete över sektorsgränserna

Dela
Att stoppa naturbortfall är ett mål som delas av många i Finland. För att uppnå målet behöver näringslivet, medborgarna, beslutsfattarna och forskningssamfundet aktuell, heltäckande, exakt och lättillgänglig information om arternas förekomstplatser och naturtypernas placering samt om tillståndet för och förändringarna i den biologiska mångfalden. Grunden för vår naturinformation har byggts upp omsorgsfullt, men den kräver ytterligare förstärkning. Idag är naturinformationen utspridd på olika aktörer och är till många delar bristfällig. Allt material är inte heller öppet tillgängligt eller kan inte samordnas. De centrala producent-, användar- och distributörsorganisationerna för naturinformation föreslår att Finland inleder ett nationellt utvecklingsprogram för naturinformation 2024–2035.

Efterfrågan på naturinformation är stor

Aktuell och heltäckande naturinformation behövs inom många olika sektorer i samhället, särskilt i samband med genomförandet av omfattande hållbarhets-, klimat- och mångfaldsmål. Information behövs för att bedöma den egna verksamhetens skadliga och positiva konsekvenser för naturen. Tillförlitlig och heltäckande information behövs på många nivåer i beslutsfattandet, allt från enskilda markägare, företag, myndigheter, kommuner och städer till politiska beslutsfattare.

I Finland ansvarar många olika aktörer för hanteringen av den nationella naturinformationen. Organisationerna utvecklar och administrerar naturinformationen utifrån sina egna utgångspunkter och informationen är inte alltid lätt att samordna. Informationsunderlaget om den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna är dessutom ställvis bristfälligt. Systematisk uppföljning av naturtypernas och jordmånens mångfald saknas nästan helt.

För att göra naturinformationsmaterial från olika källor lättare att hitta, mer lättillgängliga och mer användbara behövs satsningar på en enhetlig informationshantering i organisationerna. Genom långsiktig utveckling och finansiering av denna utveckling säkerställs också naturinformationens kontinuitet och att informationen är heltäckande.

Ett tväradministrativt utvecklingsprogram som stöder hela värdekedjan för information

Enligt förslagsberedarna skulle ett långsiktigt, gemensamt utarbetat och målinriktat program peka ut en tydlig riktning och ge ett bra stöd för utvecklingen och upprätthållandet av naturinformationen. Det är viktigt att komma överens om gemensamma mål samt olika aktörers roller i processerna för informationsproduktion och -hantering. Ett officiellt samarbetsorgan skulle fungera som stöttepelare för verksamheten.

Programmet skulle säkerställa informationsunderlaget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna samt trygga kontinuiteten i de nuvarande uppföljningarna. Genom att bygga upp en enhetlig informationshantering främjas informationens öppenhet och kompatibilitet. Utvecklingen och ibruktagandet av nya metoder effektiverar dessutom uppföljningen och utvärderingen av miljöförändringar.

De årliga tilläggskostnaderna beräknas uppgå till cirka 15–20 miljoner euro.

En stark delad vision ligger bakom förslaget

Förslagets beredare är också medlemmar i koordineringsgruppen för naturinformation, som består av organisationer som producerar, förädlar och använder naturinformation. Idén om en koordineringsgrupp uppstod till följd av behov som identifierats av många olika aktörer. Finlands miljöcentral (Syke) bjöd in intresserade att delta i gruppens verksamhet och för närvarande består gruppen av medlemmar från 16 olika organisationer.

"Att kombinera information från olika källor till öppna tjänster för att skapa informationsprodukter som betjänar olika instanser, samt att utföra systematiska analyser av förändringar i naturens tillstånd och av orsaker som påverkar dem, är viktiga metoder för att främja dialogen mellan vetenskapen och andra samhällsaktörer", säger Petteri Vihervaara, forskningsprofessor vid Syke och ordförande för koordineringsgruppen.

Detta förslag har beretts av:

Finlands miljöcentral
Naturresursinstitutet
miljöministeriet
jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsens Naturtjänster
Naturhistoriska centralmuseet Luomus
Helsingfors universitet
Lantmäteriverket
Geologiska forskningscentralen
Finlands skogscentral
Statistikcentralen
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Mer information:

• Förslag till nationellt utvecklingsprogram för naturinformation är bifogat till detta pressmeddelande. 

Petteri Vihervaara
Koordineringsgruppens ordförande
Forskningsprofessor vid Finlands miljöcentral
Petteri.vihervaara@syke.fi
Telefon +358 295 251740

Katja Holmala
Medlem i koordineringsgruppen
Programdirektör, specialforskare vid Naturresursinstitutet
Katja.holmala@luke.fi
Telefon +358295327206

Joona Lehtomäki
Medlem i koordineringsgruppen
Specialsakkunnig vid miljöministeriet
Joona.lehtomaki@gov.fi
Telefon +358295250016

Niina Riissanen
Medlem i koordineringsgruppen
Forstråd vid jord- och skogsbruksministeriet
Niina.riissanen@gov.fi
Telefon +358295162339

Tuula Kurikka
Medlem i koordineringsgruppen
Ledande sakkunnig inom naturskydd Forststyrelsen, naturtjänster
Tuula.kurikka@metsa.fi
Telefon +358206395923

Miia Saarimaa
Medlem i koordineringsgruppen
Ledande expert på naturdata Skogcentralen
miia.saarimaa@metsakeskus.fi
Telefon +358504108559

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.  

 

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

CORRECTION: The blue-green algae situation calm both in the Baltic Sea and in lakes8.6.2023 13:32:26 EEST | Press release

The blue-green algae situation has remained calm in sea areas and inland waters, as typical in early summer. Some blue-green algae observations have been made in lakes, and at the moment blue-green algae is present at two observation sites in Southern Finland. Yellowish pollen may also be visible in water bodies and at sea, and this may resemble blue-green algae blooms. CORRECTION: Link "Observations of blue-green algae on map" corrected

Korrigerat pressmeddelande: Blågrönalgläget lugnt både i Östersjön och i sjöarna8.6.2023 13:07:33 EEST | Tiedote

I början av sommaren har algläget varit lugnt i havsområdena och insjöarna. En del observationer av blågrönalger har gjorts i sjöarna och även för närvarande förekommer blågrönalger på två observationsplatser i södra Finland. I vattendragen och till havs kan det fortfarande synas gulaktigt pollen som kan likna blomning av blågrönalger. Obs! Länken "Aktuella blågrönalgsläget på kartan" korrigerades.

Korjattu tiedote: Sinilevätilanne rauhallinen sekä Itämerellä että järvillä8.6.2023 13:02:36 EEST | Tiedote

Alkukesälle tyypillisesti sinilevätilanne on pysynyt rauhallisena merialueilla ja sisävesillä. Joitain sinilevähavaintoja on tehty järvillä, ja tälläkin hetkellä sinilevää esiintyy kahdella Etelä-Suomen havaintopaikalla. Vesistöissä ja merellä voi myös edelleen näkyä kellertävää siitepölyä, joka voi muistuttaa sinileväkukintaa. Huom! Tiedotteen linkki "Kartta leväseurannan havainnoista viikolla 23" korjattu viemään vuoden 2023 havaintoihin.

MEDIAKUTSU: Tervetuloa Sinisen siirtymän politiikka kestävyysmurroksessa -tiedotustilaisuuteen 12.6. klo 9.008.6.2023 11:25:03 EEST | Tiedote

Suomen vesipolitiikka kaipaa tavoitteiden ja ohjauksen kokonaisvaltaista uudistamista, esittävät Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman BlueAdapt-tutkimushankkeen tutkijat. Sinisen talouden kestävyyssiirtymän toteuttamiseksi tutkijat esittävät toimenpideohjelmaa, joka pohjautuu ennen kaikkea tarpeeseen kohdistaa vesien laatuun vaikuttaviin tai vesivaroja ja vesiekosysteemejä hyödyntäviin toimialoihin eriytynyttä politiikkaa.

Suojelualuesuunnittelussa huomioitava ilmastonmuutoksen ja maankäytön vaikutukset8.6.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Suojelualueverkostolla on keskeinen rooli luontokadon torjumisessa, mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat myös suojelualueille. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vetämän Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen tulosten mukaan maamme suojelualueiden ilmasto on jo muuttunut. Tulevaisuudessa muutokset voimistuvat, ja ne voivat yhdessä suojelualueiden ympäristön maankäytön kanssa vaikuttaa merkittävästi luonnonvaraisten lajien ja luontotyyppien säilymiseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum