Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunförbundet efterlyser diskussion om äldreomsorg som rör hela äldrebefolkningen

Dela

Kommunförbundet gav idag (7.11.2019) ett utlåtande om Social- och hälsovårdsministeriets lagutkast om äldreomsorgen. Kommunförbundet anser att äldreomsorgen bör bedömas som en helhet, både för de äldre som vårdas i hemmet och för äldre personer i heldygnsomsorg.

Den personaldimensionering som nu behandlas gäller endast den lilla del av den äldre befolkningen som befinner sig inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg.

Kommunförbundet understöder i princip inte förslaget att personaldimensioneringen föreskrivs genom lag. Mångfasetterade problem kan inte lösas genom att man mekaniskt justerar personaldimensioneringen. Inom serviceboende med heldygnsomsorg för äldre bör personalstyrkan och kompetensen motsvara antalet klienter och deras behov. Klienternas situationer och behov varierar kraftigt under dygnet.

- Mer uppmärksamhet bör fästas vid ledarskap och organisering av uppgifter. Vårdsektorn lider av personalbrist och hög omsättning av personal. Den här situationen kunde förbättras med hjälp av stöd för chefsarbetet och gedigen introduktion i arbetet samt genom att inkludera personalen i planeringsarbetet, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Före en eventuell dimensionering krävs en helhetsbild

Kommunförbundet hoppas att behovet av en eventuell minimidimensionering utvärderas först efter att man är säker på hurdan kvaliteten på de nuvarande omsorgstjänsterna är. Innan den nuvarande situationen har bedömts bör inga nya åtgärder slås fast.

Om man trots allt beslutar att ta i bruk minimidimensioneringen understöder Kommunförbundet en dimensionering på 0,5 anställda per klient, i enlighet med de nuvarande kvalitetsrekommendationerna.

- Vi anser att förslaget på 0,7 anställda per klient är mycket problematiskt. Som det ser ut nu ska det satsas på en mindre grupp äldre personer i heldygnsvård. Skulle det vara vettigare att använda resurserna på att utveckla tjänster för samtliga kunder, även de som bor hemma och behöver vård och omsorg i hemmet? undrar Karhunen.

Kompensation för breddade uppgifter redan under övergångsperioden

Enligt propositionen träder lagen i kraft 1.8.2020. Kommunerna ska gradvis höja personaldimensioneringen och nå upp till en nivå på 0,7 senast 31.3.2023. Om lagen träder i kraft bör kommunerna ersättas fullt ut för kostnaderna genom statsandelar. Kommunförbundet anser att förbundet bör vara med i uppföljningen och utvärderingen av kostnaderna för verkställandet av lagen. Även befolkningsprognoser bör beaktas i kostnadsutvärderingen.

Utlåtandet (på finska)

Närmare upplysningar:

Tarja Myllärinen, Social- och hälsovårdsenhetens direktör, tfn +358 505 969 866
Minna Karhunen, Kommunförbundets verkställande direktör, tfn +358 503 805 907

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

I cirka 30 procent av kommunerna vistas personer som stannat kvar i Finland efter att de fått negativt asylbeslut9.7.2020 08:49:56 EESTTiedote

Kommunförbundet har kartlagt antalet personer som vistas i Finland utan uppehållstillstånd efter att de fått negativt asylbeslut och den socialservice som tillhandahållits dem i kommunerna 2019 och i februari 2020. Kommunernas uppfattning om hur stor grupp det är fråga om och den service som tillhandahållits målgruppen utreddes med hjälp av en enkät. Svaren beskriver situationen i 166 kommuner, vilket motsvarar 77 procent av befolkningen. Enkäten besvarades av representanter för socialväsendet i kommuner och samarbetsområden samt kommunernas invandrarservice. – Kommunerna betonade allmänt att uppgifterna de angett delvis var endast uppskattningar. Det är första gången som man överhuvudtaget kartlagt situationen i denna omfattning. Samtidigt är det bra att komma ihåg att det är fråga om något som är mycket svårt att utreda exakt, säger Ellen Vogt, specialsakkunnig vid Kommunförbundet. I 20 procent av kommunerna vistas barnfamiljer som fått negativt asylbeslut Utgående från svaren kan ma

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saamisen jälkeen Suomeen oleskelemaan jääneitä henkilöitä tavataan noin 30 prosentissa kuntia9.7.2020 08:47:22 EESTTiedote

Kuntaliitto on kartoittanut kunnissa ilman oleskelulupaa oleskelevien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden lukumäärää ja heille järjestettyjä sosiaalipalveluita vuoden 2019 aikana sekä helmikuussa 2020. Kuntiin lähetetyn kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kuntien arviota kohderyhmän koosta sekä kunnissa kohderyhmälle järjestettyjä palveluja. Vastaukset kattoivat 166 kunnan tilanteen ja 77 prosenttia väestöstä. Vastaajat olivat kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaalitoimen sekä kuntien maahanmuuttopalvelujen edustajia. - Kunnat toivat vastauksissa laajasti ilmi, että annetut luvut ovat osin arvioita. Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun ilmiötä on ylipäätään laajasti kartoitettu. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että kyse on myös ilmiöstä, jota on haastava tarkasti selvittää, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Ellen Vogt. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita lapsiperheitä 20 prosentissa kuntia Vastausten perusteella voidaan arvioida, että kielteise

Kostnaderna för hälso- och sjukvården har ökat i de stora städerna – i de medelstora kommunerna började kostnaderna minska något22.6.2020 09:22:52 EESTTiedote

Kommunförbundet har utrett kostnaderna för hälso- och sjukvården i stora städer och kostnaderna för social- och hälsovården i medelstora kommuner år 2019. Enligt utredningen har kostnaderna för hälso- och sjukvården ökat i de stora städerna, medan kostnaderna inom social- och hälsovårdssektorn har minskat något i de medelstora kommunerna år 2019. Befolkningens stigande medelålder och det ökade behov av service och vård som den ger upphov till har ökat kostnaderna för kommunernas social- och hälsovårdssektor. Samtidigt påverkar också de ökade kostnaderna för den specialiserade sjukvården ekonomin på ett betydande sätt i synnerhet i de stora städerna. Kostnaderna på väg uppåt i de stora städerna Alla icke-åldersstandardiserade totalkostnader för hälso- och sjukvården i stora städer uppgick 2019 till sammanlagt 5,5 miljarder euro, medan kostnaderna 2018 uppgick till sammanlagt cirka 4,9 miljarder euro. Enligt utredningens kategorisering uppgick kostnaderna för primärvården till cirka 2,6

Terveydenhuollon kustannukset kasvaneet suurissa kaupungeissa – keskisuurissa kunnissa kustannukset kääntyivät pieneen laskuun22.6.2020 09:21:04 EESTTiedote

Kuntaliitto on selvittänyt suurten kaupunkien terveydenhuollon sekä keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia vuodelta 2019. Selvityksen mukaan terveydenhuollon kustannukset ovat suurissa kaupungeissa kasvaneet, kun taas keskisuurissa kunnissa sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat vuonna 2019 pienoisessa laskussa. Väestön ikääntyminen ja sen myötä palvelun ja hoidon tarpeiden kasvu ovat lisänneet kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia. Samalla myös erikoissairaanhoidon kasvaneet kustannukset vaikuttavat erityisesti suurten kaupunkien talouteen merkittävällä tavalla. Suurissa kaupungeissa terveydenhuollon kustannukset nousussa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kaikki ikävakioimattomat kokonaiskustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 5,5 miljardia euroa, kun vuonna 2018 kustannukset yhteensä olivat noin 4,9 miljardia euroa. Selvityksessä esitetyllä jaottelulla perusterveydenhuollon kustannukset olivat noin 2,6 miljardia euroa ja erikoissairaanhoi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum