Osuuskunta KPY

Osuuskunta KPY, konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Jaa

Osuuskunta KPY

Lehdistötiedote 31.8.2022 klo 9.30

Tämä tiedote on tiivistelmä KPY-konsernin puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2022. Tiedote on kokonaisuudessaan tämän lehdistötiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://www.kpy.fi/sijoittajalle/vuosi-ja-osavuosikatsaukset/.

 Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 106,8 (147,2) miljoonaa euroa.
  Liikevaihto laski vertailukauteen nähden erityisesti vuonna 2021 toteutetuista yritysjärjestelyistä johtuen.
 • Käyttökate oli 2,9 (13,5) miljoonaa euroa.
  Liiketulos oli -3,4 (5,4) miljoonaa euroa.Vertailukauden käyttökate ja liikevoitto sisälsivät yritysjärjestelyihin ja kertaluonteisiin omaisuuden arvonalennuksiin liittyviä eriä. Yritysjärjestelyiden vaikutus vertailukauden käyttökatteeseen oli noin 6,5 miljoona euroa. Yritysjärjestelyiden ja arvonalennusten nettomääräinen vaikutus vertailukauden liikevoittoon oli puolestaan noin 5,3 miljoonaa euroa. Vastaavanlaisia eriä ei sisälly katsauskauden 1–6/2022 tulokseen.
 • Osuuskohtainen tulos oli -1,1 (0,21) euroa
 • Oma pääoma per osuus oli 20,1 (18,7) euroa
 • KPY:stä tuli Osuma Henkilöstöpalvelut Oy:n vähemmistöomistaja 28,6 prosentin omistusosuudella.
 • KPY:stä tuli Gebwell Oy:n vähemmistöomistaja yhdessä LähiTapiolan kanssa yhteensä 34 prosentin omistusosuudella. KPY omistaa yhtiöstä 22,7 prosenttia.
 • KPY allekirjoitti Enersense International Oyj:n kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti Enersense hankkii Voimatel Oy:n koko osakekannan osakevaihdolla. Kauppa on ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle sekä tavanomaisten osakekauppaa koskevien ehtojen toteutumiselle. Järjestelyn toteutuessa KPY:stä tulisi yksi Enersensen suurimmista osakkeenomistajista. Lisäksi Enersense International Oyj toteutti kesäkuussa 2,2 miljoonan euron suunnatun osakeannin KPY:lle, jonka seurauksena KPY kuuluu Enersensen kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon.
 • KPY selvittää mahdollisuutta listautua Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
 • KPY:n johtoryhmässä aloittivat sijoitusjohtaja Kirsi Huusko ja lakiasiainjohtaja Teemu Pieviläinen.
 • KPY:n hallituksen uutena varapuheenjohtajana aloitti OP Ryhmän hallituksen jäsen Pekka Loikkanen. Hänellä on kokemusta osuuskunnan ja osakeyhtiöiden hallitustyöstä ja toiminnasta sekä pörssiyhtiöiden tilintarkastuksesta.

Näkymät vuodelle 2022

Kuluvana vuonna KPY:n kassavirtaodotukset kohdistuvat omistusyhtiöistä lähinnä KPY Novapolikseen. Novapoliksen uskotaan säilyttävän kannattavuustasonsa ja osingonmaksukykynsä loppuvuoden ajan.

Vuosi on edelleen haasteellinen tytäryhtiöille Enfo Oyj ja Voimatel Oy, eikä niiltä odoteta osingonjakoa kuluvalta vuodelta.

Uusien vähemmistöomistusten osalta KPY Momentum -strategian toteuttaminen on alkuvaiheessa ja vähemmistöomistuksia koskevat odotukset kohdistuvat pidemmälle tulevaisuuteen: tavoitteenamme on, että vuoden 2026 loppuun mennessä KPY Momentumin vähemmistöomistusportfolio muodostuisi noin viidestätoista kannattavaan kasvuun kykenevästä kasvu- ja arvoyhtiöstä.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Tavoitteenamme on positiivisesti kehittyvä omistaja-arvo ja kilpailukykyinen osuuskorko. Tähtäämme siihen, että omistajille jaetaan osuuskorkoa kestävästi omistusyrityksiemme kilpailukyky ja kassavirta säilyttäen.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

KPY-KONSERNI

1.1.-30.6.2022

1.1.-30.6.2021

1.1.-31.12.2021

Liikevaihto, MEUR

106,8

147,2

300,1

Käyttökate, MEUR

2,9

13,5

39,4

Käyttökate %

2,7 %

9,2 %

13,1 %

Liikevoitto, MEUR

-3,4

5,4

24,8

Liikevoitto %

-3,2 %

3,7 %

8,3 %

Voitto ennen veroja, MEUR

-5,1

3,4

22,6

Katsauskauden voitto, MEUR

-6,1

1,2

20,5

Osuuskohtainen tulos, EUR *)

-1,10

0,21

3,7

Sijoitetun pääoman tuotto % **)

7,6 %

4,4 %

9,8 %

Omavaraisuusaste %

36,1 %

33,0 %

38,8 %

Nettovelkaantumisaste %

91,8 %

94,3 %

68,2 %

Korolliset nettovelat, MEUR

102,5

97,9

83,8

Oma pääoma/osuus, EUR

20,1

18,7

22,1

Henkilöstö keskimäärin

1830

2453

2603

Osuuksien lukumäärä kauden lopussa

5 548 102

5 548 102

5 548 102

Osuuksien lukumäärä keskimäärin

5 548 102

5 548 102

5 548 102

Jaettu osuuskorko / osuus

1,00

1,00

1,00

 

Tunnuslukujen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat toteutetut yritysjärjestelyt, joita on kuvattu puolivuotiskatsauksessa.

*) Laimennettu ja laimentamaton

**) Laskettu rullaavan 12 kk perusteella

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kommentoi:

Olemme keskittyneet katsauskaudella uuden strategiamme toimeenpanoon. KPY:n strategian uudistaminen lähti liikkeelle vuonna 2020, jolloin aloitimme KPY Nova –strategian toteuttamisen. Samaan aikaan linjasimme, että etsimme omistusyhtiöillemme omistuksellisia ja liiketoiminnallisia kumppaneita yhtiöiden kilpailukyvyn ja kannattavuuden vahvistamiseksi, KPY Novapoliksen osalta kuitenkin ainoastaan liiketoiminnallisia kumppaneita. Tämän jälkeen Vetrea Terveys Oy on myyty kokonaisuudessaan ja Voimatel Oy:stä on tulossa Enersense International Oyj:n tytäryhtiö. Kauppa on kuitenkin ehdollinen sille, että kilpailuviranomainen hyväksyy yrityskaupan ja että muut tavanomaiset osakekauppaa koskevat ehdot toteutuvat. 

Uusi strategia syventyi entisestään viime vuoden lopulla, kun lanseerasimme vähemmistöomistuksiin keskittyvän KPY Momentum -strategian. KPY Nova -strategiaa olemme siis toteuttaneet noin vuoden pidempään, kuin KPY Momentum –strategiaa.

Kokonaisuudessaan strategian toteuttaminen on käynnistynyt onnistuneesti ja olemme tyytyväisiä uuden strategian toimivuuteen markkinoilla. On tärkeää huomioida, että sen toteutus on kuitenkin edelleen kesken ja etenkin KPY Momentum -strategian toteuttamisessa olemme vasta alkuvaiheessa.

Uusiin kasvu- ja arvoyhtiöiden vähemmistöomistuksiin tähtäävä KPY Momentum -strategia on herättänyt valtakunnallista kiinnostusta. Tätä osoittaa osaltaan se, että tutkimme parhaillaan potentiaalisia omistuskohteita koko maassa. KPY Momentum –strategia on edennyt tehokkaasti, kun KPY:n uusi sijoitusjohtaja Kirsi Huusko aloitti tehtävässään helmikuussa. Voimme olla tyytyväisiä, että ensimmäiset vähemmistöomistukset toteutettiin Osuma Henkilöstöpalveluihin ja Gebwelliin katsauskaudella. Molemmat yhtiöt ovat viime vuosina kasvaneet kannattavasti, Osuma perustamisestaan ja Gebwell vuodesta 2016 lähtien, ja ne tuovat ratkaisuja kansainvälisiin haasteisiin: Osuma osaajien saatavuuteen ja Gebwell puhtaaseen energiaan. Nämä omistukset kuvastavat hyvin sitä, millaisissa yhtiössä haluamme jatkossa olla mukana. Kauttamme myös omistajamme voivat välillisesti omistaa kiinnostavia kasvu- ja arvoyhtiöitä ja päästä osaksi niiden mahdollista arvonnousua.

Myös KPY Nova -strategiassa olemme edenneet suunnitellusti. Olemme siirtäneet painopisteen KPY Novapoliksen voimakkaasta kehittämisestä jo tehtyjen uusien palveluiden vahvistamiseen ja vakiinnuttamiseen. Novapolis on keskeisin osa varallisuuttamme ja tärkeä koko konsernin strategialle. Merkittävänä työympäristönä sen toimintaan heijastuu merkittävästi ajankohtainen työn murros. Uudet palvelumme tarjoavat vastauksia käynnissä olevaan muutokseen, mikä on omalta osaltaan vahvistanut Novapoliksen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Tästä kertoo erityisesti se, että tilojemme käyttöaste on noussut kannattavuus säilyttäen erinomaiselle, noin 95 prosentin tasolle ja useat nykyasiakkaamme ovat kasvattaneet vuokraamiensa toimitilojen kokoa. Näkemyksemme mukaan olemme konseptillamme onnistuneet uimaan toimitilamarkkinassa vastavirtaan ja vahvistamaan Novapolis-yhteisöä haluttuna työympäristönä.

Pitkäaikaisten omistuksiemme Enfon ja Voimatelin tuloksentekokyvyssä on yhä haasteita ja siksi haemme aktiivisesti ratkaisuja niiden toiminnan kehittämiseksi. Katsommekin, että katsauskaudella sovittu Voimatelia koskeva järjestely yhdessä Enersense International Oyj:n kanssa on merkittävä ja myönteinen asia koko konsernille. Allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Enersense hankkii Voimatel Oy:n koko osakekannan osakevaihdolla. Kauppa on ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle sekä tavanomaisille osakekauppaa koskevien ehtojen toteutumiselle.

Olemme uudistuneen strategiamme myötä kartoittaneet Voimatelille sekä liiketoiminnallisia että omistuksellisia kumppaneita yhtiön kehittämisen varmistamiseksi ja kannattavuuden vahvistamiseksi. Järjestelystä sovittiin vaativassa markkinatilanteessa: ICT-alan lakko on viivästyttänyt projektien loppuunsaattamista ja tulouttamista. Lisähaastetta ovat tuoneet materiaalien saatavuusvaikeudet, kustannustason nousu sekä koronapandemia, joka on lisännyt sairauspoissaoloja. Samaan aikaan toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa, mikä näkyy muun muassa markkinassa tapahtuvina merkittävinä yhdistymisinä.

Olemme tyytyväisiä järjestelyyn, joka mahdollistaa Voimatelin kehittämisen pitkälläkin aikajänteellä Se on myös täysin uuden strategiamme mukainen. Kaupan toteutuessa KPY:stä tulisi yksi päästöttömien energiaratkaisuiden toteuttaja Enersensen suurimmista osakkeenomistajista yli kahdeksan prosentin omistusosuudella. Järjestely vahvistaa toteutuessaan Enersensen asemaa kriittisen verkkoinfran keskeisenä rakentajana ja ylläpitäjänä. Uskommekin kaupan myötä Enersensen kykyyn vastata entistä paremmin muutoksessa olevan markkinan tarpeisiin.

Enfossa keskitymme edelleen toiminnan ja kannattavuuden kehittämiseen. Enfon vuosi sitten uudistuneen strategian toteuttaminen etenee, mutta suunniteltua hitaammin, eikä siksi vielä näy selkeänä kannattavuuden parantumisena. Yhtiöllä on kuitenkin vahvaa osaamista, joka vastaa hyvin markkinoiden tarpeisiin. Enfo vaatii edelleen strategiansa mukaisesti kehittämistä ja kartoitamme yhtiölle sekä liiketoiminnallisia että omistuksellisia kumppanuuksia. Pidämme tätä tärkeänä yhtiön toiminnan kehittämiseksi.

Seuraavalla puolivuotiskaudella keskitymme KPY:n mahdollisen listautumisen valmisteluun Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Nasdaq on julkaissut First North -sääntöjen osuuskuntia koskevat muutokset, joiden odotetaan tulevan voimaan syyskuussa. Tämä mahdollistaa listautumisen valmistelun etenemisen. KPY:n edustajisto valtuutti kesäkuussa hallituksen tekemään tiettyjä päätöksiä, joita KPY:n mahdollinen listautuminen First North Growth Market Finland -markkinapaikalle edellyttäisi. Arvioimme edelleen, että listautuminen First North Growth Market Finland -markkinapaikalle on mahdollinen aikaisintaan tämän vuoden lopulla.

Tiedotustilaisuus puolivuosikatsaukseen 2022 liittyen

KPY-konserni julkaisee puolivuotiskatsauksensa 31.8.2022 klo 9.30 kaikille avoimessa hybriditilaisuudessa KPY Novapoliksen CoWorkissa (Microkatu 1, M-osa, Kuopio).

Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä: https://www.kpy.fi/puolivuosikatsaus/

Videotallenne löytyy tilaisuuden päätyttyä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta: https://www.kpy.fi/puolivuosikatsaus/

Samanaikaisesti tilaisuuden kanssa katsauksen aineisto julkaistaan KPY:n kotisivuilla osoitteessa www.kpy.fi sekä mediatiedotteena.

Osuuskunta KPY

Hallitus

Lisätietoja:
Anssi Lehikoinen, KPY-konsernin toimitusjohtaja
Puhelin 050 328 2648, sähköposti anssi.lehikoinen@kpy.fi

Jenni Ahava, KPY-konsernin talousjohtaja
Puhelin 040 563 6183, sähköposti jenni.ahava@kpy.fi

Jakelu:
Keskeinen media
www.kpy.fi

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Osuuskunta KPY
Osuuskunta KPY
Viestikatu 7 A
70600 KUOPIO

Vaihde 017 369 7800http://www.kpy.fi

KPY on arvopohjainen monialakonserni, jonka omistaa Osuuskunta KPY:n osuudenomistajien muodostama yhteisö. Haluamme luoda elinvoimaa omaa toimintaamme laajemmin sijoittamalla arvopohjaamme sopiviin, toimintansa käynnistys- ja alkuvaiheen ohittaneisiin kannattavan kasvun yhtiöihin sekä kehittämällä modernia työpäiväkokemusta edistäviä toimitilakiinteistöjämme. Olemme lähes 140-vuotias, omistusyhtiöidemme kehittämiseen vahvasti sitoutunut konserni, jonka liikevaihto vuodelta 2021 ylitti 300 miljoonaa euroa.

Visionamme vuoteen 2026 on olla liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen arvostetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Tätä visiota toteutamme sekä omistamalla aiempaa monipuolisemmin kiinnostavia yhtiöitä (KPY Momentum -strategia) että luomalla ekosysteemejä ja yhteisöjä, jotka houkuttelevat osaajia ja luovat edellytyksiä yritysten kasvulle (KPY Nova -strategia). Katsomme, että Momentum ja Nova -strategialinjamme täydentävät ja tukevat luontevasti toinen toisiaan. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskunta KPY

KPY-konsernin liiketulos parantui merkittävästi edellisestä vuodesta9.4.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

KPY-konsernin tilikauden 2023 operatiivinen tulos kehittyi myönteisesti. Konsernin liikevaihto, käyttökate ja liiketulos vahvistuivat edellisvuoteen verrattuna. Tytäryhtiöistä Novapolis ylsi erinomaiseen tulokseen liiketoimintaa kasvattaen ja kannattavuuttaan edelleen vahvistaen. Konsernin painopiste on ollut Novapoliksen aktiivisen kehittämisen ja tuloksen lisäksi Voimatelin ja Enfon kannattavuuden parantamisessa. Strategian mukainen työ kannattavuuden vahvistamiseksi jatkuu.

Osuma Henkilöstöpalvelut nousi henkilöstöalan suurimpien joukkoon21.3.2024 08:51:42 EET | Tiedote

Kuopiossa sijaitseva Osuma Henkilöstöpalvelut on noussut henkilöstöalan 20 suurimman yrityksen joukkoon, sijoittuen suoraan listauksen 17. sijalle. Henkilöstöalan liikevaihdon kehitystä seuraava lista julkaistaan Henkilöstöala Hela ry:n toimesta. Osuman sijoituksen myötä listalla on pitkästä aikaa toimija Itä-Suomesta. Useimmat listalla olevista yrityksistä ovat päätoimipaikaltaan Helsingissä tai Tampereella.

Märit Sareyko Epicalin uudeksi toimitusjohtajaksi20.3.2024 10:16:16 EET | Tiedote

Pohjoismaissa toimiva datakonsultointiyritys Epical saa uuden toimitusjohtajan, kun muun muassa Valtech Nordicsin toimitusjohtajana toiminut ja Stora Enson CIO:n tehtävää aiemmin hoitanut ruotsalainen Märit Sareyko aloittaa uudessa toimessa 1. huhtikuuta. Hän korvaa tehtävää aiemmin hoitaneen Mikko Valorinnan. Sareyko tuo Epicaliin osaamista muutosjohtamisesta ja syvällistä ymmärrystä pohjoismaisesta IT-markkinasta. Hän lähtee kehittämään yrityksen tuottavuutta sekä ylläpitämään Epicalin erinomaista asiakastyytyväisyyttä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye