Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira meddelar ett föreläggande: Tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård ska höjas till den lagstadgade nivån

Dela

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ålägger fjorton välfärdsområden och HUS-sammanslutningen att göra tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård förenlig med lagen senast den 31 mars 2025. De ska ge Valvira en redogörelse för åtgärderna och uppdaterade uppgifter om uppföljningen av tillgången till vård senast den 16 april 2025.

En läkare vid ett arbetsbord.

De områden som har meddelats ett föreläggande är Birkaland (Pirha), Egentliga Finland (Varha), Egentliga Tavastland (Oma Häme), Kajanaland, Lappland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten (Soite), Norra Karelen (Siun sote), Norra Savolax, Norra Österbotten (Pohde), Päijänne-Tavastland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten.

Dessutom uppmanar Valvira Kymmenedalens välfärdsområde och Södra Savolax välfärdsområde (Eloisa) att så fort som möjligt ordna tillgången till icke-brådskande specialiserad vård inom sitt respektive område på det sätt som avses i lagen. De ska ge Valvira en redogörelse för åtgärderna och uppdaterade uppgifter om uppföljningen av tillgången till vård senast den 16 april 2025.

Tillsynen inleddes i juli 2023.  Enligt lagen ska icke-brådskande specialiserad vård inledas senast inom sex månader efter att behovet av vård har konstaterats.

Egenkontroller har gjorts

Enligt lagen om tillsynen över social- och hälsovården är egenkontroller inom välfärdsområdena den primära tillsynsformen, och egenkontroller har även gjorts. Enligt redogörelser från tillsynsobjekten har de försökt åtgärda läget, till exempel genom att utveckla verksamheten, rekrytera och hyra personal, använda köpta tjänster och servicesedlar, hyra verksamhetslokaler och samarbeta med andra aktörer samt med merarbete och övertidsarbete. Utmaningen har ändå varit att personalbristen kontinuerligt förvärrats, finansieringen varit otillräcklig, befolkningen åldrats och det allmänna behovet av icke-brådskande specialiserad vård ökat. Dessutom återspeglas coronapandemin fortfarande. 

”När egenkontrollen visar sig vara otillräcklig, ingriper tillsynsmyndigheten i läget genom de metoder som lagen tillåter. Föreläggande och uppmaning är metoder som lagen om tillsynen över hälso- och sjukvården ger tillsynsmyndigheten för att ingripa i en verksamhet som strider mot lagen eller i brister och missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten”, säger direktör Helena Mönttinen.

Tillsynsmyndigheten har gett välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen gott om anvisningar om egenkontroll.  I mars 2023 fick de en anvisning om kontroll av att maximitiderna för tillgång till vård inte överskridsEgenkontroller var även föremål för en planenlig tillsyn under 2023. Då gjorde tillsynsmyndigheten styrnings- och utvärderingsbesök och underströk att egenkontroller var den primära tillsynsformen.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Information om publicerare

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Valvira
PB 43
00521 Helsingfors

valvira.fi

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Åtgärdandet av anhopningen av ansökningar för registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården fortsätter29.2.2024 16:31:37 EET | Tiedote

Ansökningar om registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården i det nya Soteri-registret inkommer fortfarande i stora mängder och det kommer att ta länge att behandla dem. Sammanlagt har över 600 ansökningar behandlats, men antalet ansökningar i kö har ökat ytterligare. För närvarande väntar cirka 2950 ansökningar på behandling. Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register över tjänsteproducenter Soteri har varit i bruk i två månader.

Välfärdsområdenas egenkontroll fungerar i varierande utsträckning20.2.2024 12:17:09 EET | Tiedote

Kvaliteten på och omfattningen av välfärdsområdenas egenkontroll varierar. Även organiseringen av och resurserna för egenkontrollen varierar stort. Välfärdsområdena kan inte helt genom egenkontroll trygga lika tillgång till tjänsterna och att tjänsterna är tillräckliga. Enligt lagen svarar välfärdsområdena för tillsynen av alla tjänster som de skaffar som köpta tjänster eller som de själv producerar.

Ungefär 2000 ansökningar i kö – kraftig överbelastning i registreringen av privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården31.1.2024 08:43:52 EET | Tiedote

Privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården måste nu vänta längre än vanligt innan de kan starta sin verksamhet. Enligt lagen får verksamheten inte inledas innan producenten och dennes tjänsteenheter är registrerade i det nya Soteri-registret, som förvaltas av Valvira. Just nu är handläggningen av registreringsansökningar tyvärr kraftigt överbelastad i Valvira och regionförvaltningsverken. Handläggningen av en enskild registreringsansökan kan som mest ta flera månader.

Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som avstått från rätten att utöva yrke ansöker om återställda rättigheter4.1.2024 15:59:40 EET | Tiedote

Ifjol fick allt fler yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården tillbaka sina förlorade yrkesrättigheter jämfört med året innan. Valvira återställde helt eller delvis yrkesrättigheterna till 135 sökande, jämfört med 33 personer året innan. Av de helt godkända ansökningarna var 107 sådana i vilka fråntagandet av yrkesrätten hade gjorts på den yrkesutbildade personens egen begäran. Föregående år var motsvarande antal 10 ansökningar. Totalt avgjorde tillsynsnämnden förra året 181 ärenden som gällde yrkespersoner som ansökte om att få sina rättigheter återställda.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye