Institutet för hälsa och välfärd THL

Forskning: En förälder som upplever symtom av inomhusluften rapporterar oftare om att också barnet uppvisar symtom av inomhusluften i skolan

Dela

Föräldrarnas egna symtom och uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter påverkar hur sannolikt det är att de rapporterar att deras barn har symtom i anslutning till inomhusluften i skolan. Om föräldern kopplar sina egna symtom till inomhusluften är det också mer sannolikt att hen kopplar barnets symtom till inomhusluften i skolan.

Ju svårare symtom färäldern upplever av inomhusluften, desto oftare rapporterar hen att barnet har symtom av skolans inomhusluft.
Ju svårare symtom färäldern upplever av inomhusluften, desto oftare rapporterar hen att barnet har symtom av skolans inomhusluft.

Detta framgår av THL:s och Arbetshälsoinstitutets undersökning, där man utredde faktorer som påverkar symtomrapporteringen bland föräldrar och barn. Undersökningen publicerades i den välrenommerade vetenskapstidskriften Indoor Air.

Ett liknande men något svagare samband observerades när man frågade barnet själv om symtomen. När barnets förälder berättade att hen uppvisade symtom av inomhusluften, rapporterade också barnet själv i enkäten mer symtom i anslutning till inomhusluften i skolan.

"Här visar man för första gången att de symtom och uppfattningar som föräldrarna rapporterar till och med återspeglas i de symtom som barnet själv rapporterar om och som förknippas med inomhusluften. Att observera föräldrarna är ett normalt sätt för barnet att lära sig. Vi behöver mer information om hur familjernas beteendemodeller påverkar symtomen och hur man berättar om dem", säger psykolog Sanna Selinheimo.

Resultaten av undersökningen förändrades inte trots att man i analyserna beaktade kvaliteten på inomhusluften i skolbyggnaderna, föräldrarnas och barnens allergiska sjukdomar samt familjens socioekonomiska situation. Ett enhetligt resultat observerades i två separata material.

Uppfattningarna om en hälsorisk i inomhusluften kan återspeglas i beteendet

På basis av tidigare undersökningar vet man att uppfattningarna om att en viss faktor är skadlig för hälsan har ett samband med att man berättar mer om symtomen. Uppfattningarna påverkar bland annat tolkningarna av symtom och kroppsreaktioner.

”Resultaten visar att ju allvarligare symtom föräldern själv upplevde, desto mer sannolikt var det att hen rapporterade om barnets symtom i anslutning till inomhusluften i skolan. Effekten på symtomen var kraftigare än man observerat till exempel i fråga om fuktskador eller föroreningar i inomhusluften. Det är viktigt att beakta att det finns många faktorer i rapporteringen av symptomen inte bara när man tolkar resultaten av enkäterna om inomhusluften, utan också när man främjar välbefinnandet hos barn med symtom ", säger professor Juha Pekkanen.

Som material för undersökningen användes två av varandra oberoende enkätundersökningsmaterial: HEKS - enkät om inomhusluft för elever i lågstadierna och deras föräldrar i Helsingfors 2017–2018 samt Nationell kartläggning av inomhusluften 2018. Det förstnämnda materialet bestod av 1617 barn-föräldrapar, av vilka både eleven i lågstadiet och föräldrarna fyllde i sin egen enkät. Den senare besvarades av 611 föräldrar med barn under 18 år.

Referens:

Selinheimo S, Lampi J, Pekkanen J. Parent’s self-reported indoor environment related symptoms and health worry increase symptom reports among their children at school - Study in two independent populations. Indoor Air (2021).

Mer information

Sanna Selinheimo
psykolog
Arbetshälsoinstitutet
fornamn.efternamn@ttl.fi
tfn 030 474 2760

Juha Pekkanen
professor
THL och Helsingfors universitet
fornamn.efternamn@helsinki.fi
tfn 040 508 1077

Bilder

Ju svårare symtom färäldern upplever av inomhusluften, desto oftare rapporterar hen att barnet har symtom av skolans inomhusluft.
Ju svårare symtom färäldern upplever av inomhusluften, desto oftare rapporterar hen att barnet har symtom av skolans inomhusluft.
Ladda ned bild

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

THL samlar in modersmjölkprover – syftet är att reda ut hur mammor och barn exponeras för miljögifter25.8.2021 15:26:36 EEST | Tiedote

THL har börjat samla in modersmjölkprover. För undersökningen rekryteras mammor på Kvinnokliniken i Helsingfors, Kuopio universitetssjukhus och i Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi. Genom att undersöka proverna strävar man efter att reda ut hur finländska mammor och barn exponeras för miljögifter. Man intresserar sig till exempel för dioxiner, PCB-föreningar, vissa brandskyddsämnen, fluorerade ytbehandlingsämnen och tillsatsämnen i plast. "Resultaten hjälper oss att reda ut på vilket sätt barns och vuxnas exponering för miljögifter har förändrats i Finland under de senaste årtiondena, på vilket sätt kosten och andra faktorer inverkar på exponeringen och på vilket sätt man kan minska exponeringen ytterligare. Resultaten kan till exempel användas i kostrådgivningen för gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder samt för att främja amningen", berättar THL:s forskningsprofessor Hannu Kiviranta. Hur kan man delta i undersökningen? Personalen på förlossningsavdelningarna berättar för mammo

THL belönade Sekasin Kollektiivi för det betydelsefulla arbete de gjort för främjandet av folkhälsan23.8.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Folkhälsopriset år 2021 har tilldelats Sekasin Kollektiivis Sekasin-chatt-tjänst. THL:s generaldirektör Markku Tervahauta överlämnade priset idag på Folkhälsodagen. Folkhälsopriset tilldelas för ett betydelsefullt arbete som främjar den finländska folkhälsan. Sekasin Kollektiivi är koordinerad av MIELI psykisk hälsa Finland RF, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS-lapsikylä. Sekasin-chatten är en nationell diskussionsplattform för 12–29-åringar. Tjänsten har erbjudits på nätet sedan år 2017 och i den dejourerar organisationernas professionella och utbildade frivilliga. Tjänsten baserar sig på stöd med låg tröskel, att lyssna på och bemöta den unga. I chattjänsten lyssnar man på barn och unga i kanaler som passar dem och som är lättillgängliga. ”Under coronaepidemin har Sekasin-chatten varit en viktig stödtjänst för barn och unga. I chatten kan unga diskutera problem och saker som bekymrar dem utan namn och konfidentiellt.”, säger THL:s överläkare Terhi Aalto-Setälä. ”Vi är m

THL rekommenderar att karantäntiden för corona förkortas till 10 dygn2.8.2021 10:16:58 EEST | Tiedote

THL ändrar sin rekommendation om coronakarantänens varaktighet. Karantänen som ordineras av smittskyddsläkare rekommenderas vara 10 dygn i stället för nuvarande 14 dygn. Ändringen av rekommendationen om karantänens varaktighet träder i kraft måndagen den 2 augusti 2021 och gäller inte varaktigheten på karantäner som inletts innan dess, om inte den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar beslutar något annat. Rekommendationen ändras eftersom ny information har visat att det är tillräckligt med en kortare karantäntid. De grundläggande fri- och rättigheterna kan endast begränsas med stöd av lag och av nödvändiga skäl. Karantänen kan förkortas ytterligare genom att ta ett test den sjätte dagen Kommunens smittskyddsläkare kan med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) sätta den som exponerats för corona i karantän. Enligt THL:s nya anvisning kan karantänen avslutas om ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen är negativt. På basis av det negativa testresul

THL:s undersökning: coronavaccinationen skyddar äldre personer och riskgrupper betydligt bättre efter andra vaccindosen2.7.2021 08:56:31 EEST | Tiedote

Av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort framgår att den andra coronavaccindosen är nödvändig för att äldre personer och personer som hör till riskgrupperna ska få ett tillräckligt skydd mot coronavirussjukdomen. Skyddet som en dos ger är redan betydande, men det hindrar inte alltid smitta och i vissa fall inte heller allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Undersökningen genomfördes med hjälp av finländska hälso- och sjukvårdsregister och i den utreddes den skyddseffekt som den första och andra vaccindosen gav mot coronavirusinfektion och coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Resultaten från undersökningarna är preliminära och de har ännu inte genomgått någon vetenskaplig kollegial granskning. Den andra dosen skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom Hos äldre personer var skyddseffekten för mRNA-vaccin efter den första vaccindosen i genomsnitt 45 procent mot coronavirussmitta, dvs. cirka 45 av hundra coronavirusinfektioner förhindrades efter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum