Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Internationella adoptioner har fortsatt trots pandemin

Dela

Adoptionsnämnden informerar: Pandemin har inte stoppat adoptionsprocesserna, men de har blivit lite längre. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 72 nya tillstånd för internationell adoption. Sektionen förlängde även giltighetstiden för 55 tillstånd som beviljats för internationell adoption. År 2020 beviljades 60 nya tillstånd för internationell adoption, och samtidigt förlängdes giltighetstiden för 60 tillstånd. Internationella adoptioner till Finland genomförs via Rädda Barnen rf eller Interpedia rf. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 33 nya tillstånd för inhemsk adoption och förlängde giltighetstiden för 24 tillstånd. År 2020 var motsvarande siffror 30 och 10.

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

Den internationella adoptionsverksamhetens tillförlitlighet och misstankar om laglöshet väckte en bred debatt om behovet att utreda adoptionsverksamheten i de europeiska länderna under 2021. Debatten berörde också Finland. Adoptionsnämndens plenum ansåg i sitt utlåtande att utredningsarbetet var välkommet. Plenum anser att man i utredningen bör beakta det finska adoptionssystemets särdrag, såsom tidpunkten för inledande av internationell adoptionsverksamhet, adoptionslagstiftningens och Haags adoptionsavtals giltighet, antalet privata adoptioner samt de samarbetsländer med vilka Finland har haft ett internationellt adoptionssamarbete. Det bör också vara tillräckligt inriktat på att utveckla systemet.

Större fokus på tjänster efter adoption

Behovet av att utveckla tjänster efter adoptionen ökar allteftersom antalet adopterade uppnått vuxen ålder ökar.

”Vi bör stöda adoptionsfamiljens liv starkare efter att barnet har kommit in i familjen – utan att förlora fördelarna med vårt nuvarande adoptionssystem som fokuserar på starten”, säger adoptionsnämndens ordförande Irene Pärssinen-Hentula.

”När stödet efter adoptionen fastställs är det viktigt att möta de särskilda behoven hos adoptivbarn och adoptivfamiljer i samband med adoptionen. Exempel på sådana åtgärder är stöd för utvecklingen av en anknytningsrelation mellan barn och förälder, möjlighet till korrigerande erfarenheter för barnet genom terapeutisk föräldraskap, behandling av adoptionsbakgrund med stöd för adoptivpersons identitetsrättigheter samt utnyttjande av kamratstöd i olika skeden av adoptivbarnets liv.”

Adoptionsnämnden är en sakkunnig-, tillstånds- och tillsynsmyndighet i adoptionsärenden som verkar i anslutning till Valvira. Adoptionsnämnden beviljar tillstånd både till inhemsk och till internationell adoption. Därtill beviljar adoptionsnämnden tillstånd att tillhandahålla internationell adoptionstjänst och övervakar adoptionstjänstorganens verksamhet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Serviceboenden kan få fler omsorgsassistenter13.6.2022 12:38:38 EEST | Tiedote

Enligt tillsynsmyndigheterna kan antalet omsorgsassistenter vid serviceboenden höjas. Detta möjliggörs genom en gradvis höjning av personaldimensioneringen enligt definitionen i lagen om äldreomsorg. Enligt den nya anvisningen kan från och med nu ett arbetsskift vid ett serviceboende omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Det riktgivande antalet omsorgsassistenter är då en omsorgsassistent per tio klienter. Hittills har antalet klienter som förutsätts för en omsorgsassistent varit femton.

Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer25.5.2022 09:22:14 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde, det vill säga det tidigare Vasa sjukvårdsdistrikt, samt Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer av inflammatoriska tarmsjukdomar och magcancer före slutet av november 2022. Koncentreringen av dessa operationer till universitetssjukhuset har inte förverkligats i enlighet med lagstiftningen.

Valvira ber sjukvårdsdistrikten utreda tillgång till specialiserad sjukvård28.4.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ber sju sjukvårdsdistrikt om nya utredningar gällande situationen för tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård. På våren 2021 antog Valvira uppdraget att utreda situationen för de sju sjukvårdsdistrikten i fråga på basis av THL:s uppföljningsuppgifter. Läget för patienter som har väntat länge på behandling är oroande.

Välfärdsområdena ska säkerställa att de avtal som överförs från kommunerna är lagliga5.4.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Tillsynsmyndigheterna har vid tillsynen över socialvården observerat lagstridiga förfaranden och oklarheter vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som ankommer kommuner. En del kommuner och samkommuner köper socialvårdstjänster som omfattar utövande av offentlig makt från privata serviceproducenter i strid med lag. Å andra sidan kan kommunernas egna resurser för socialarbetet vara otillräckliga för att trygga skötseln av lämpliga förvaltningsuppgifter som hör till tjänsteansvaret. Genom att göra detta äventyrar kommunerna och samkommunerna sina kunders grundläggande rättigheter, rättsskyddet och rätten till god förvaltning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum