Institutet för hälsa och välfärd THL

Klart lägre upplevelse av delaktighet hos barn och unga som utsatts för våld av föräldrarna

Dela

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid delaktighet för personer som upplevt våld.

Barn och unga som utsätts för psykiskt eller fysiskt våld av sina föräldrar har en klart mindre upplevelse av delaktighet. Resultatet framgår av enkäten Hälsa i skolan 2019. I enkäten deltog elever i årskurserna 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen samt första- och andraårsstuderande vid gymnasier och yrkesläroanstalter. Personerna hade upplevt våld under året före enkäten.

”Resultaten tyder på att föräldrarnas våld har en kraftig negativ inverkan på barns och ungas upplevelse av delaktighet och detta återspeglas mycket sannolikt även i deras välbefinnande på ett bredare plan. Även av denna anledning är det mycket viktigt att förebygga och omedelbart ingripa fall där föräldrarna utsätter sina barn för våld”, säger forskare Lars Leemann.

Sambandet mellan våld och låg upplevelse av delaktighet framkom i alla former av våld som granskades, såsom knuffande, luggande, skällande och förödmjukelse. De olika formerna av våld hade liknande samband med upplevelsen av delaktighet.

För elever i årskurserna 8 och 9 var sambandet mellan delaktighet och våld starkast, det vill säga de som upplevt våld upplevde att de var mindre delaktiga, och bland dessa personer var det också vanligast att uppleva våld. Bland gymnasieeleverna var sambandet starkare än bland studerande vid yrkesläroanstalter, särskilt i fråga om fysiskt våld.

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid delaktighet för personer som upplevt våld

Upplevelsen av delaktighet mättes med en delaktighetsindikator som Institutet för hälsa och välfärd (THL) utvecklat. Indikatorn berättar bland annat om huruvida respondenten upplever att hen har möjligheter att påverka, att hens handlingar har betydelse och att hen hör till en gemenskap som är viktig för hen själv.

Tidigare undersökningar har visat att en stark upplevelse av delaktighet har samband med bland annat bättre en livskvalitet, hälsa, funktions- och arbetsförmåga samt psykisk hälsa. Å andra sidan har man observerat att till exempel personer som mobbas i skolan har lägre upplevelsen av delaktighet. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att öka delaktigheten bland dem som utsatts för våld. De åtgärder och tjänster som erbjuds ska vara genuint tillgängliga för alla barn samt beakta målgruppens behov och önskemål.

”Till exempel kreativ verksamhet, spel och naturmiljöer gör det lättare att hantera de egna känslorna och återhämta sig eftersom man kan granska den egna situationen på längre avstånd. Att höra till en gemenskap som är viktig för en själv och att lämna ett avtryck skapar också en tro på framtiden”, konstaterar forskare Lotta Virrankari.

Dessutom lönar det sig att satsa på att öka föräldrarnas delaktighet, vilket också kan ha en förebyggande effekt. Tidigare studier visar till exempel att fattigdom är en riskfaktor för våldsamt beteende hos föräldrar.

De 10 påståendena i THL:s delaktighetsindikator:

  1. Jag känner att min dagliga sysselsättning är betydelsefull
  2. Jag får positiv respons på det jag gör
  3. Jag ingår i en grupp eller en gemenskap som är viktig för mig
  4. Andra människor behöver mig
  5. Jag kan påverka mitt eget liv
  6. Jag känner att mitt liv har ett syfte
  7. Jag försöker eftersträva sådant som är viktigt för mig
  8. Jag får hjälp när jag verkligen behöver det
  9. Jag upplever att man litar på mig
  10. Jag kan påverka vissa faktorer i min livsmiljö.

Undersökningen genomfördes som ett samarbete mellan THL:s koordinationsprojektet Sokra och enkäten Hälsa i skolan. Koordinationsprojektet för främjande av social delaktighet – Sokra – finansieras av Europeiska socialfonden. Undersökningen stöder genomförandet av åtgärdsplanen En barndom utan våld.

Källa

Virrankari L, Leemann L, Kivimäki H. (2021) Osallisuuden kokemus ja vanhempien henkinen väkivalta: Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia. [Upplevelsen av delaktighet och psykiskt våld av föräldrar: Resultat från enkäten Hälsa i skolan 2019.] Forskning i korthet 38/2021. Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors.

Virrankari L, Leemann L, Kivimäki H (2021) Osallisuuden kokemus ja vanhempien fyysinen väkivalta: Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia. [Upplevelsen av delaktighet och fysiskt våld av föräldrar: Resultat från enkäten Hälsa i skolan 2019.] Forskning i korthet 39/2021. Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors.

Ulla Korpilahti, Laura Korhonen, Hanna Kettunen, Erika Nuotio, Satu Jokela, Vuokko Maria Nummi, Pirjo Lillsunde (red.) En barndom utan våld: Åtgärdsplan för förebyggande av våld mot barn 2020−2025. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021:3

Mer information

Enkäten Hälsa i skolan (Thl.fi)

Delaktighetsindikator (på finska) (Thl.fi)

Modeller för främjande av delaktighet (på finska) (Thl.fi)

Koordinationsprojektet för främjande av social delaktighet (Sokra) (på finska) (Thl.fi)

En barndom utan våld 2020–2025 – genomförande och kommunikation (på finska) (SMH 2021)

Åtgärdsplanen En barndom utan våld (på finska) (Thl.fi)

Kontaktuppgifter

Lotta Virrankari
forskare
THL
tfn 029 524 7619
fornamn.efternamn@thl.fi

Lars Leemann
forskare
THL
tfn 029 524 7509
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

THL samlar in modersmjölkprover – syftet är att reda ut hur mammor och barn exponeras för miljögifter25.8.2021 15:26:36 EEST | Tiedote

THL har börjat samla in modersmjölkprover. För undersökningen rekryteras mammor på Kvinnokliniken i Helsingfors, Kuopio universitetssjukhus och i Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi. Genom att undersöka proverna strävar man efter att reda ut hur finländska mammor och barn exponeras för miljögifter. Man intresserar sig till exempel för dioxiner, PCB-föreningar, vissa brandskyddsämnen, fluorerade ytbehandlingsämnen och tillsatsämnen i plast. "Resultaten hjälper oss att reda ut på vilket sätt barns och vuxnas exponering för miljögifter har förändrats i Finland under de senaste årtiondena, på vilket sätt kosten och andra faktorer inverkar på exponeringen och på vilket sätt man kan minska exponeringen ytterligare. Resultaten kan till exempel användas i kostrådgivningen för gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder samt för att främja amningen", berättar THL:s forskningsprofessor Hannu Kiviranta. Hur kan man delta i undersökningen? Personalen på förlossningsavdelningarna berättar för mammo

THL belönade Sekasin Kollektiivi för det betydelsefulla arbete de gjort för främjandet av folkhälsan23.8.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Folkhälsopriset år 2021 har tilldelats Sekasin Kollektiivis Sekasin-chatt-tjänst. THL:s generaldirektör Markku Tervahauta överlämnade priset idag på Folkhälsodagen. Folkhälsopriset tilldelas för ett betydelsefullt arbete som främjar den finländska folkhälsan. Sekasin Kollektiivi är koordinerad av MIELI psykisk hälsa Finland RF, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS-lapsikylä. Sekasin-chatten är en nationell diskussionsplattform för 12–29-åringar. Tjänsten har erbjudits på nätet sedan år 2017 och i den dejourerar organisationernas professionella och utbildade frivilliga. Tjänsten baserar sig på stöd med låg tröskel, att lyssna på och bemöta den unga. I chattjänsten lyssnar man på barn och unga i kanaler som passar dem och som är lättillgängliga. ”Under coronaepidemin har Sekasin-chatten varit en viktig stödtjänst för barn och unga. I chatten kan unga diskutera problem och saker som bekymrar dem utan namn och konfidentiellt.”, säger THL:s överläkare Terhi Aalto-Setälä. ”Vi är m

THL rekommenderar att karantäntiden för corona förkortas till 10 dygn2.8.2021 10:16:58 EEST | Tiedote

THL ändrar sin rekommendation om coronakarantänens varaktighet. Karantänen som ordineras av smittskyddsläkare rekommenderas vara 10 dygn i stället för nuvarande 14 dygn. Ändringen av rekommendationen om karantänens varaktighet träder i kraft måndagen den 2 augusti 2021 och gäller inte varaktigheten på karantäner som inletts innan dess, om inte den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar beslutar något annat. Rekommendationen ändras eftersom ny information har visat att det är tillräckligt med en kortare karantäntid. De grundläggande fri- och rättigheterna kan endast begränsas med stöd av lag och av nödvändiga skäl. Karantänen kan förkortas ytterligare genom att ta ett test den sjätte dagen Kommunens smittskyddsläkare kan med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) sätta den som exponerats för corona i karantän. Enligt THL:s nya anvisning kan karantänen avslutas om ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen är negativt. På basis av det negativa testresul

THL:s undersökning: coronavaccinationen skyddar äldre personer och riskgrupper betydligt bättre efter andra vaccindosen2.7.2021 08:56:31 EEST | Tiedote

Av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort framgår att den andra coronavaccindosen är nödvändig för att äldre personer och personer som hör till riskgrupperna ska få ett tillräckligt skydd mot coronavirussjukdomen. Skyddet som en dos ger är redan betydande, men det hindrar inte alltid smitta och i vissa fall inte heller allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Undersökningen genomfördes med hjälp av finländska hälso- och sjukvårdsregister och i den utreddes den skyddseffekt som den första och andra vaccindosen gav mot coronavirusinfektion och coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Resultaten från undersökningarna är preliminära och de har ännu inte genomgått någon vetenskaplig kollegial granskning. Den andra dosen skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom Hos äldre personer var skyddseffekten för mRNA-vaccin efter den första vaccindosen i genomsnitt 45 procent mot coronavirussmitta, dvs. cirka 45 av hundra coronavirusinfektioner förhindrades efter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum