Institutet för hälsa och välfärd THL

Mikrober i fuktskadade skolor påverkar elevernas luftvägssymtom – sambandet mellan fuktskador och symtom är dock mångfacetterat

Dela

Exponering för mikrober förklarar delvis, men inte helt, sambandet mellan fuktskador och symtom i luftvägarna. Detta framgår av en ny publikation inom Institutet för hälsa och välfärds (THL) projekt HITEA. Undersökningen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Indoor Air.

I undersökningar har man redan i årtionden, med dålig framgång, försökt hitta vissa mikrober, toxiner eller flyktiga organiska föreningar (VOC) som skulle förklara hälsoolägenheterna hos personer som vistas i fuktskadade byggnader. Det är tydligt att ingen enskild faktor förklarar de ökade symtomen som fuktskador orsakar.

Hälsoolägenheter orsakade av fuktskador förknippas ofta med mögel, även om epidemiologiska undersökningar visar att mögel eller deras toxiner ger en dålig eller åtminstone inkonsekvent förklaring till de hälsoolägenheter som upptäcks i fuktskadade hus.

I den färska HITEA-undersökningen observerade man att bakterier jämfört med mögel hade en starkare, om ändå svag, koppling till elevernas symtom i luftvägarna i finländska skolor med fuktskador. Fuktskador kan vara förknippade med många andra faktorer som påverkar exponeringen, såsom kemiska föreningar och dålig ventilation.

"Sambandet mellan fuktskador och symtom i luftvägarna förklaras förutom av mikrober sannolikt av flera olika saker tillsammans. När vi andas luft exponeras vi alltid samtidigt för många olika föreningar. Olika riskfaktorer för symtom bör i fortsättningen undersökas i samma undersökningar och inte en förening åt gången. Även om vi inte känner till exakt hur fuktskador orsakar hälsoolägenheter vet vi hur det lönar sig att agera: Det är viktigt att åtgärda betydande fuktskador och förebygga dem", säger Martin Täubel, ledande forskare vid THL.

"Det finns fortfarande mycket att undersöka i sambandet mellan fuktskador och hälsa, och det finns ingen enkel lösning på detta komplicerade problem", tillägger Täubel.

I HITEA-projektet har man tidigare rapporterat om sambandet mellan fuktskador i skolbyggnader och luftvägssymtom hos eleverna. I den nya undersökningen användes en DNA-baserad undersökningsmetod för att utreda vilka mikrober som är vanligast å ena sidan i fuktskadade klassrum och å andra sidan i klassrum som inte hade fuktskador, och om de upptäckta mikroberna förklarar sambandet mellan fuktskador och symtom i luftvägarna.

HITEA-projektet genomfördes i sammanlagt 16 skolor i Finland och Nederländerna, och över 2700 elever deltog i undersökningen. Utöver THL arbetade forskare från USA, Nederländerna, Spanien och Östra Finlands universitet med projektet. Undersökningen finansierades av Europeiska kommissionen, Arbetarskyddsfonden, Finlands Akademi, Juho Vainios stiftelse och Yrjö Jahnssons stiftelse.

Referens

Indoor Air: Microbial exposures in moisture-damaged schools and associations with respiratory symptoms in students: A multi-country environmental exposure study (på engelska)

Mer information

Inomhusluft

Martin Täubel
ledande forskare
THL
tfn 029 524 6466
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

THL samlar in modersmjölkprover – syftet är att reda ut hur mammor och barn exponeras för miljögifter25.8.2021 15:26:36 EEST | Tiedote

THL har börjat samla in modersmjölkprover. För undersökningen rekryteras mammor på Kvinnokliniken i Helsingfors, Kuopio universitetssjukhus och i Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi. Genom att undersöka proverna strävar man efter att reda ut hur finländska mammor och barn exponeras för miljögifter. Man intresserar sig till exempel för dioxiner, PCB-föreningar, vissa brandskyddsämnen, fluorerade ytbehandlingsämnen och tillsatsämnen i plast. "Resultaten hjälper oss att reda ut på vilket sätt barns och vuxnas exponering för miljögifter har förändrats i Finland under de senaste årtiondena, på vilket sätt kosten och andra faktorer inverkar på exponeringen och på vilket sätt man kan minska exponeringen ytterligare. Resultaten kan till exempel användas i kostrådgivningen för gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder samt för att främja amningen", berättar THL:s forskningsprofessor Hannu Kiviranta. Hur kan man delta i undersökningen? Personalen på förlossningsavdelningarna berättar för mammo

THL belönade Sekasin Kollektiivi för det betydelsefulla arbete de gjort för främjandet av folkhälsan23.8.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Folkhälsopriset år 2021 har tilldelats Sekasin Kollektiivis Sekasin-chatt-tjänst. THL:s generaldirektör Markku Tervahauta överlämnade priset idag på Folkhälsodagen. Folkhälsopriset tilldelas för ett betydelsefullt arbete som främjar den finländska folkhälsan. Sekasin Kollektiivi är koordinerad av MIELI psykisk hälsa Finland RF, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS-lapsikylä. Sekasin-chatten är en nationell diskussionsplattform för 12–29-åringar. Tjänsten har erbjudits på nätet sedan år 2017 och i den dejourerar organisationernas professionella och utbildade frivilliga. Tjänsten baserar sig på stöd med låg tröskel, att lyssna på och bemöta den unga. I chattjänsten lyssnar man på barn och unga i kanaler som passar dem och som är lättillgängliga. ”Under coronaepidemin har Sekasin-chatten varit en viktig stödtjänst för barn och unga. I chatten kan unga diskutera problem och saker som bekymrar dem utan namn och konfidentiellt.”, säger THL:s överläkare Terhi Aalto-Setälä. ”Vi är m

THL rekommenderar att karantäntiden för corona förkortas till 10 dygn2.8.2021 10:16:58 EEST | Tiedote

THL ändrar sin rekommendation om coronakarantänens varaktighet. Karantänen som ordineras av smittskyddsläkare rekommenderas vara 10 dygn i stället för nuvarande 14 dygn. Ändringen av rekommendationen om karantänens varaktighet träder i kraft måndagen den 2 augusti 2021 och gäller inte varaktigheten på karantäner som inletts innan dess, om inte den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar beslutar något annat. Rekommendationen ändras eftersom ny information har visat att det är tillräckligt med en kortare karantäntid. De grundläggande fri- och rättigheterna kan endast begränsas med stöd av lag och av nödvändiga skäl. Karantänen kan förkortas ytterligare genom att ta ett test den sjätte dagen Kommunens smittskyddsläkare kan med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) sätta den som exponerats för corona i karantän. Enligt THL:s nya anvisning kan karantänen avslutas om ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen är negativt. På basis av det negativa testresul

THL:s undersökning: coronavaccinationen skyddar äldre personer och riskgrupper betydligt bättre efter andra vaccindosen2.7.2021 08:56:31 EEST | Tiedote

Av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort framgår att den andra coronavaccindosen är nödvändig för att äldre personer och personer som hör till riskgrupperna ska få ett tillräckligt skydd mot coronavirussjukdomen. Skyddet som en dos ger är redan betydande, men det hindrar inte alltid smitta och i vissa fall inte heller allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Undersökningen genomfördes med hjälp av finländska hälso- och sjukvårdsregister och i den utreddes den skyddseffekt som den första och andra vaccindosen gav mot coronavirusinfektion och coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Resultaten från undersökningarna är preliminära och de har ännu inte genomgått någon vetenskaplig kollegial granskning. Den andra dosen skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom Hos äldre personer var skyddseffekten för mRNA-vaccin efter den första vaccindosen i genomsnitt 45 procent mot coronavirussmitta, dvs. cirka 45 av hundra coronavirusinfektioner förhindrades efter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum