Institutet för hälsa och välfärd THL

Personer som upplevt fattigdom har ofta en låg upplevelse av delaktighet – THL:s delaktighetsindikator bidrar till att minska utslagning

Dela

Den undersökning som nu gjorts visar att den nya delaktighetsindikator som THL utvecklat fungerar utmärkt för att mäta upplevelsen av delaktighet.

En ny undersökning från THL visar att personer som upplevt fattigdom har klart lägre upplevelser av delaktighet än andra. En låg upplevelse av delaktighet är ett tecken på att en människa riskerar att bli utslagen.

Upplevelsen av delaktighet berättar bland annat om huruvida en människa upplever att hen har möjligheter att påverka, att hens handlingar har betydelse och att hen hör till en gemenskap som är viktig för hen själv.

”Upplevelsen av delaktighet hjälper en människa att lösa problem, ger stöd vid motgångar och motiverar till exempel vid rehabilitering, i arbetet och studierna. Den får inte fattigdomen att försvinna, men en person som upplever sig vara delaktig ser fler möjligheter och tror på sina ambitioner”, säger Anna-Maria Isola, forskningschef vid THL.

Den undersökning som nu gjorts visar att den nya delaktighetsindikator som THL utvecklat fungerar utmärkt för att mäta upplevelsen av delaktighet. Under de senaste åren har delaktighetens betydelse för välfärden och i större utsträckning för samhällets funktion lyfts fram inom olika områden i politiken.

”Upplevelsen av delaktighet har dock inte systematiskt följts i befolkningsundersökningar och konsekvensbedömningar. Vi har alltså ingen heltäckande bild av skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper eller effekterna av olika åtgärder. Delaktighetsindikatorn svarar på detta informationsbehov och är färdig att tas i bruk för olika undersökningar”, säger THL:s forskare Lars Leemann.

Delaktighetsindikatorn har valts som en uppföljningsindikator i bland annat statsrådets handlingsplan för de grundläggande och de mänskliga rättigheterna 2020–2023 samt i STEA:s pilotprojekt för indikatorer för konsekvensbedömning.

Den vetenskapliga valideringen av delaktighetsindikatorn visar att den fungerar väl för att mäta upplevelsen av delaktighet

I undersökningen granskades den vetenskapliga giltigheten hos delaktighetsindikatorn på ett systematiskt och mångsidigt sätt, det vill säga man gjorde en vetenskaplig validering där olika metoder användes. Alla etablerade kriterier för vetenskaplig validering visar att indikatorn fungerar mycket bra och mäter det som det är meningen att den ska att mäta, det vill säga upplevelsen av delaktighet.

”De kopplingar som i valideringsundersökningen observerats till indikatorer för upplevelserna av hälsa, ensamhet och livskvalitet stärker vår uppfattning om att upplevelsen av delaktighet är en central faktor för välbefinnandet. Analyserna visar dock att delaktighetsindikatorn inte mäter samma begrepp utan en egen helhet, det vill säga upplevelsen av delaktighet”, berättar Leemann.

De tio påståendena i indikatorn utreder respondentens känsla av samhörighet, hur betydelsefulla personens handlingar är och personens handlingsmöjligheter. Påståendena utgör en koherent helhet – med andra ord är det motiverat att inkludera alla påståenden i frågebatteriet.

Det är lätt att ta med delaktighetsindikatorn i enkätblanketterna och det går snabbt att svara på den. Eftersom indikatorn inte är bunden till servicesystemet eller en viss kultur kan den användas i stor utsträckning i olika verksamhetsmiljöer och även internationellt. Indikatorn har översatts till olika språk.

”Påståendena i delaktighetsindikatorn ger också en fingervisning om hur man kan öka upplevelsen av delaktighet. Ekonomiska resurser och påverkningskanaler är viktiga, men upplevelsen av delaktighet kan också ökas med små handlingar, såsom ett respektfullt bemötande och genom att tacka andra”, förklarar Isola.

Delaktighetsindikatorn har utvecklats inom ramen för THL:s koordinationsprojektet Sokra, som finansieras av Europeiska socialfonden.

De 10 påståendena i THL:s delaktighetsindikator:

  1. Jag känner att min dagliga sysselsättning är betydelsefull
  2. Jag får positiv respons på det jag gör
  3. Jag ingår i en grupp eller en gemenskap som är viktig för mig
  4. Andra människor behöver mig
  5. Jag kan påverka mitt eget liv
  6. Jag känner att mitt liv har ett syfte
  7. Jag försöker eftersträva sådant som är viktigt för mig
  8. Jag får hjälp när jag verkligen behöver det
  9. Jag upplever att man litar på mig
  10. Jag kan påverka vissa faktorer i min livsmiljö.

Källa

Lars Leemann, Tuija Martelin, Seppo Koskinen, Tommi Härkänen & Anna-Maria Isola (2021) Development and Psychometric Evaluation of the Experiences of Social Inclusion Scale, Journal of Human Development and Capabilities, DOI: 10.1080/19452829.2021.1985440

Mer information

Delaktighetsindikatorn (på finska)

Tidigare forskningsresultat som uppnåtts med hjälp av delaktighetsindikatorn:

Arbetande personer upplever starkare delaktighet och har en högre positiv psykisk hälsa än andra (THL:s meddelande 17.2.2021)

Klart lägre upplevelse av delaktighet hos barn och unga som utsatts för våld av föräldrarna (THL:s meddelande 23.8.2021)

Webbplats för koordinationsprojektet för främjande av social delaktighet – Sokra (på finska)

Kontaktuppgifter

Lars Leemann
forskare
tfn 029 524 7509
fornamn.efternamn@thl.fi

Anna-Maria Isola
forskningschef
tfn 029 524 7334
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Ett fall av omikronvarianten har konstaterats i Finland2.12.2021 16:14:57 EET | Tiedote

Omikronvirusvarianten har konstaterats hos en person i Finland. Coronavirussmittor har redan konstaterats också hos andra som hör till personens sällskap. Det är inte ännu bekräftat om deras smittor orsakats av varianten. Sällskapet har kommit hem från Sverige. De regionala myndigheterna kartlägger exponerade personer och vidtar bekämpningsåtgärder i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Skyddsåtgärderna gäller även virusvarianter Spridningen av omikronvirusvarianten kan bekämpas på samma sätt som andra varianter av coronaviruset: se till att ditt vaccinationsskydd är i enlighet med rekommendationerna, var noggrann med hand- och ansiktsmaskhygienen och säkerhetsavstånd. Om du får symptom, stanna hemma och gå vid behov på coronatest. Det är mycket vanligt att virusvarianter uppstår och det hör till virusets normala kretslopp. Varianterna kan sprida sig och utkonkurrera tidigare cirkulerande virus stammar elle

Rapport: Hetta kan orsaka en stor mängd allvarliga hälsorisker inom en kort tid – i Finland bör beredskap för värmeböljor utvecklas24.11.2021 05:00:00 EET | Tiedote

I Finland bör man förebygga hälsoriskerna av hetta bättre än man gör nu samt öka samhällets metoder för förberedelse inför värmeböljor. Detta framkommer i en rapport som Institutet för hälsa och välfärd (THL) just har publicerat, där effekterna av hetta och nuläget för beredskapen granskas samt rekommendationer ges angående hur beredskapen kan förbättras. Enligt rapporten är det centrala problemet att den nationella styrningen av den regionala och lokala beredskapen är splittrad och ganska knapp samt att de varningar om värmebölja som Meteorologiska institutet publicerar inte leder till i förväg planerade myndighetsåtgärder. En värmebölja kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland Enligt en undersökning som THL publicerat tidigare ökar dödligheten bland befolkningen i Finland med i genomsnitt 10 procent under värmeböljor som varar fyra dygn eller längre. Behovet av sjukhusvård ökar också. En utdragen värmebölja som varar några veckor kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland. Risken f

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland - det finns dock avsevärda skillnader mellan sjukvårdsdistrikten18.11.2021 10:17:11 EET | Tiedote

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland. Motsvarande fenomen kan även observeras i flera andra europeiska länder. Åren 2019–2020 sjönk den totala konsumtionen av bakterieläkemedel i EU/EES-länderna med 16,6 procent och i Finland med 19,3 procent. Detta framgår av färska uppföljningsrapporter om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel som publicerades den 18 november på den europeiska antibiotikadagen. "Under coronatiden har konsumtionen av antibiotika på sjukhusen påverkats bland annat av svårigheter i tillgången till primärvårdstjänster, inställda icke-brådskande operationer samt färre vårdperioder på sjukhus för patienter med kroniska sjukdomar", säger THL:s forskare Katja Koukkari. Undvikande av sociala kontakter, främjande av handhygienen, hostetikett och resebegränsningarna har minskat förekomsten av alla luftvägsinfektioner och tarminfektioner. Det förklarar den minskade konsumtionen av antibiotika inom öppenvården. Konsumtionen varierar i olika sjukvår

Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som påbörjar sjunde klassen har fått HPV-vaccin16.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer och det bästa sättet att skydda sig mot smitta är HPV-vaccin. Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som föddes år 2008 har fått HPV-vaccin. Detta framgår av uppgifterna i det riksomfattande vaccinationsregistret. "Flickor har fått HPV-vaccin gratis som en del av vaccinationsprogrammet från och med hösten 2013 och pojkar sedan hösten 2020. Trots coronapandemin har vaccinationstäckningen för flickor som påbörjar de högre klasserna i den grundläggande utbildningen förbättrats under de senaste två åren. Även pojkarnas vaccinationer har kommit igång bra", säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner. Eftersom vaccinationerna av pojkar har inletts först i fjol har alla pojkar i årskurs 5–9 för närvarande rätt till HPV-vaccinationer. Vaccinationsserien består av två doser och från och med hösten 2022 erbjuds de i allmänhet både flickor och pojkar i femte och sjätte klass. Det är dock möjligt att få vaccinet även i

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum